Служба „Военна полиция”

Служба „Военна полиция”  е служба в Министерството на отбраната за:

  • Опазване на реда и сигурността в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия и сигурността на личния състав самостоятелно и съвместно с други служби за сигурност и опазване на обществения ред;
  • Предотвратяване и разкриване на престъпления от общ характер, извършени от или в съучастие с военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия и/или на територията на обекти и съоръжения на министерството, както и разследване на престъпления в случаите и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;
  • Охрана и/или контрол на охраната на мероприятия, обекти и лица от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия, на транспортни средства, с които се превозва личен състав, имущество, пари, бойна техника, въоръжение, боеприпаси и други общоопасни средства, както и на чуждестранни военни формирования и военнослужещи, делегации и инспекции;
  • Участие при поддържането на реда във военните формирования в операции и мисии извън територията на страната;
  • Осъществяване самостоятелно и/или във взаимодействие с други органи на антитерористична дейност във въоръжените сили;
  • Разследване на авиационни произшествия и инциденти с военни въздухоплавателни средства;
  • Събиране, обработване, съхраняване, анализиране, ползване и предоставяне на информация, свързана с изпълнението на функциите на службата;
  • Осъществяване на противопожарен контрол в обектите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

 

Службата осъществява дейността си самостоятелно и/или съвместно с други държавни органи, организации и граждани, които са длъжни да й предоставят необходимата информация, свързана с изпълнението на функциите й.

При упражняване на законово установените им правомощия, органите на служба „Военна полиция” са независими от ръководителите, командирите и началниците в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия. Редът за упражняване на правомощията от органите на служба „Военна полиция” в структурите на служба „Военна информация” се определят с акт на министъра на отбраната.

Службата е организирана в ръководство, регионални служби и военнополицейски формирования.

Изпълнението на тези функции и задачи се осъществява при строго спазване на законите на страната и зачитане на правата и свободите на военнослужещите и гражданите, както и на тяхното достойнство. При изпълнението на своите задачи, Военна полиция тясно си взаимодейства с българските служби за сигурност и за обществен ред, с органите на съдебната власт, с командирите и началниците от всички степени в Министерството на отбраната и Българската армия, както и със сродни служби на други държави и международни организации.

 

Адрес за контакт

  • гр. София; бул. "Тотлебен" N 34, п.к. 1606

 

Интернет страница на служба "Военна полиция"