Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание”

Функции:

 • подпомага министъра при формиране, провеждане и координиране на социалната политиката на министерството;
 • участва в изготвянето на препоръки, проекти на договори и нормативни актове с цел подобряване на условията на труд и живот на военнослужещите и цивилните служители в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
 • подпомага министъра при осъществяването на политиката, свързана с наградната система, организира и координира дейностите по награждаване на военнослужещите и цивилните служители в министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия, както и мерките за мотивация за служба на личния състав;
 • координира дейностите по социалната адаптация на военнослужещите и осъществява връзките на министерството с партньорите от неправителствения сектор за осигуряване трудовата реализация на освободените от военна служба;
 • подпомага министъра при осъществяване политиката на равнопоставеност и по защита на правата на човека и основните свободи във въоръжените сили;
 • подпомага министъра при осъществяване на сътрудничеството с военно-патриотичните съюзи, неправителствените организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдруженията на военнослужещите, резервистите, ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност;
 • осъществява политиката на министерството по подпомагане на пенсионираните военнослужещи, ветераните от войните, военноинвалидите, военнопострадалите, военнослужещите и цивилните служители в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
 • осъществява политиката на министерството по подпомагане на деца на военнослужещи, загинали или пострадали при изпълнение на служебните им задължения;
 • участва в изпълнение на дейностите по прилагането на ССОО в съответствие с компетентността на дирекцията;
 • поддържа Регистър на военноинвалидите и военнопострадалите;
 • подпомага министъра при ръководството на психологическото осигуряване на военнослужещите;
 • подпомага министъра при осъществяване на политиката по отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители;
 • подпомага министъра при провеждане на жилищната политика на министерството;
 • подпомага министъра при осъществяване на политиката в областта на социалното сътрудничество;
 • подпомага министъра при осъществяване на политиката и дейността по безопасни и здравословни условия на труд във въоръжените сили и осъществява контрол по спазването й;
 • подпомага министъра при осъществяване на политиката, свързана със спортната дейност във въоръжените сили, и контролира прилагането й;
 • подпомага министъра при осъществяване на политиката и по изпълнението на правомощията му по Закона за военните паметници и извършва дейности по проучване, регистриране, опазване, възстановяване, изграждане и поддържане на военните паметници в страната и в чужбина;
 • подпомага министъра при осъществяване на политиката по военно-патриотичното възпитание;
 • подпомага министъра при осъществяване на политиката по откриване, преобразуване, промяна и закриване на детски градини към министерството.

Отраслов съвет за социално сътрудничество

09.07.2021

Препис-извлечение от Протокол № 2 от редовното заседание на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната, проведено на 29.06.2021 г.

15.03.2021

Препис-извлечение от Протокол № 1 от заседанието на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната, проведено на 23.02.2021 г.

09.12.2020

Препис-извлечение от Протокол № 4 от заседанието на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната, проведено на 30.11.2020 г.

02.12.2020

Двустранно споразумение между Министерството на отбраната и Национално представителните синдикални организации в МО

16.10.2020

Препис-извлечение от Протокол № 3 от заседанието на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната, проведено на 29.09.2020 г.

27.07.2020

Препис-извлечение от Протокол № 2 от редовното заседание на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната, проведено на 17.07.2020 г.

07.07.2020

Препис-извлечение от Протокол № 1 от редовното заседание на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната, проведено на 22.06.2020 г.

24.10.2019

Препис-извлечение от Протокол № 3 от заседанието на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната, проведено на 27.09.2019 г.

28.06.2019

Препис-извлечение от Протокол № 2 от от заседанието на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната, проведено на 12.06.2019 г.

11.04.2019

Протокол от редовното разширено заседание на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната, проведено на 19.03.2019 г.

12.12.2018

Протокол от редовното заседание на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната, проведено на 12.12.2018 г.