Списък с имоти със статут на частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната

В министерството на отбраната организацията на разпоредителните действия (продажбите) на недвижимите имоти се извършва от главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”.

Имотите се продават съгласно действащата нормативна уредба от законодателството на Република България.

Съгласно изискванията на Закона за държавната собственост за всеки един от посочените имоти се подготвя процедура за продажба чрез търг, която също се публикува на интернет страницата на Министерството на отбраната.

За всяко шестмесечие се изготвя списък с имоти с подготвени процедури за продажба.