Заповеди

24.02.2017

Заповед № ОХ-179 от 22.02.2017 г. относно изменение и допълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-61/20.01.2017 г., изменена и допълнена със заповед № ОХ-119/07.02.2017 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2017/2018 година

24.02.2017

Заповед № ОХ-176 от 21.02.2017 г. относно обявяване имената на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите), допуснати до конкурсни изпити в Националния военен университет „Васил Левски“ и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ за обучение, като курсанти по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” от професионално направление „Военно дело” за учебната 2017/2018 година

15.02.2017

Заповед № ОХ-150 от 14.02.2017 г. oтносно определяне на функциите и делегиране на правомощия на  заместник-министрите на отбраната

10.02.2017

Заповед № ОХ-138 от 09.02.2017 г. oтносно изменение на Вътрешните правила за деловодната дейност и документооборота в Министерството на отбраната, утвърдени с МЗ № ОХ-375/23.05.2013 г.

10.02.2017

Заповед № ОХ-134 от 08.02.2017 г. oтносно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „Васил Левски”

09.02.2017

Заповед № Р-42 от 07.02.2017 г. относно назначаване на комисия за допускане до участие и класиране на студенти от висшите училища кандидати за стипендианти, за придобиване на професионална квалификация и изпълнение на служба в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за учебната 2017/2018 година

08.02.2017

Заповед № ОХ-120 от 07.02.2017 г. относно изменение и допълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-1011/28.12.2016 г., относно обявяване на заявения брой места за прием на курсанти във висшите военни училища, кадети за сержанти-медици и стипендианти за учебната 2017/2018 г.

08.02.2017

Заповед № ОХ-119 от 07.02.2017 г. относно изменение и допълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-61/20.01.2017 г., относно обявяване на заявения брой места за прием на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2017/2018 г.

07.02.2017

Заповед № ОХ-103 от 03.02.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности от военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в задгранични представителства на Р България, в международни организации или в други международни инициативи (с включено приложения – списък с длъжности)

06.02.2017

Заповед № OX-105 от 03.02.2017 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курс за подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски” с начало през м. март 2017 г.

06.02.2017

Заповед № ОХ-99 от 03.02.2017 г. относно изменение на заповед на постоянния секретар на отбраната № ОХ-139/19.02.2016 г. относно обявяване на „Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища през 2017 г.“ за обучение на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

02.02.2017

Заповед № ОХ-82 от 25.01.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ във Военна академия „Г. С. Раковски”

02.02.2017

Заповед № ОХ-81 от 25.01.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в Националния военен университет „Васил Левски“

01.02.2017

Заповед № ОХ-80 от 25.01.2017 г. относно обявяване на вакантни длъжности „преподавател” в Националния военен университет „В. Левски”

20.01.2017

Заповед № ОХ-61 от 20.01.2017 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на офицери, за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2017/2018 година

18.01.2017

Заповед № ОХ-37 от 16.01.2017 г., относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курс за подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски” с начало през м. февруари 2017 г.

13.01.2017

Заповед № ЗС-8  от 12.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 10135.2552.2325 с площ 523 кв.м, находящ се в гр. Варна, кв. „Изгрев“, област Варна

13.01.2017

Заповед № ЗС-7 от 12.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 10135.2552.2331 с площ 694 кв.м, находящ се в гр. Варна, кв. „Изгрев“, област Варна

11.01.2017

Заповед № ЗС-6 от 10.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 10135.2552.2606 с площ 876 кв.м, находящ се в  гр. Варна, ж.к. „Изгрев“, ул. „6 –та“, област Варна ЗС-6 от 10.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 10135.2552.2606 с площ 876 кв.м, находящ се в  гр. Варна, ж.к. „Изгрев“, ул. „6 –та“, област Варна

11.01.2017

Заповед № ЗС-5 от 10.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 00702.7.5 с площ от 16 840 кв.м, застроен с 15 сгр. с обща застроена площ 1775 кв.м., находящ се в гр. Асеновград, м. „Кавакалтъ“, общ. Асеновград, обл. Пловдив

11.01.2017

Заповед № ЗС-4 от 09.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 000282 с площ от 30 677 кв.м., с начин на трайно ползване: др. тер. нестоп., ведно със 7 броя сгради с обща застроена площ 932 кв.м., находящ се в обл. Бургас, общ. Средец, землище на с. Факия, местността „Край село“

11.01.2017

Заповед № ЗС-3 от 11.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 000281 с площ от 13 055 кв.м., находящ се в обл. Бургас, общ. Средец, землище на с. Факия, местност „Край село“, начин на трайно ползване: др. тер. нестоп., ведно с построените в имота 3 броя сгради с обща застроена площ 1 094 кв.м.

11.01.2017

Заповед № ЗС-2 от 09.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 000280 с площ от 8 838 кв.м. по КВС, находящ се в обл. Бургас, общ. Средец, землище на с. Факия, местност „Край село“, начин на трайно ползване: др. тер. нестоп., ведно с построената в имота сграда 01 – сграда с друго предназначение, застроена площ 1 322 кв.м., един етаж, масивна конструкция, построена 1970 г.

11.01.2017

Заповед № ЗС-1 от 09.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 10135.2552.2449 с площ 551 кв.м, находящ се в гр.Варна, кв.„Изгрев“, ул. „1-ва“, област Варна