Заповеди

29.09.2016

Заповед № OX-762 от 29.09.2016 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в Националния университет по отбраната на САЩ във Вашингтон през учебната 2017/2018 г.

29.09.2016

Заповед № OX-761 от 29.09.2016 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Военноморските сили на Българската армия във Военноморския колеж на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд, през учебната 2017/2018 г.

29.09.2016

Заповед № OX-760 от 29.09.2016 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Сухопътните войски на Българската армия във Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ в Карлайл, Пенсилвания, през учебната 2017/2018 г.

29.09.2016

Заповед № OX-759 от 29.09.2016 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Сухопътните войски на Българската армия в Армейския командно-щабен колеж на САЩ във Форт Левънуърт, Канзас, през учебната 2017/2018 г.

29.09.2016

Заповед № ОХ-758 от 29.09.2016 г. относно обявяване на вакантни длъжности за цивилни служители по Кодекса на труда в териториалните поделения на Агенцията по заетостта

29.09.2016

Заповед № OX-757 от 29.09.2016 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от 68-ма бригада „Специални сили“ в Командно-щабния колеж на морската пехота на САЩ в Куонтико, Вирджиния, през учебната 2017/2018 г.

29.09.2016

Заповед № OX-756 от 29.09.2016 г. относно обявяване на две места за обучение на военнослужещи от Военноморските сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВMС на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд, през учебната 2017/2018 г.

29.09.2016

Заповед № OX-755 от 29.09.2016 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама, през учебната 2017/2018 г.

12.09.2016

Заповед № OX-714 от 12.09.2016 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за подготовка във ВА „Г. С. Раковски” с начало през м. октомври 2016 г.

31.08.2016

Заповед № ОХ-697 от 31.08.2016 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) за командироване на цивилен служител, назначен на длъжност по Закона за държавния служител в системата на Министерството на отбраната

15.08.2016

Заповед № ОХ-646 от 15.08.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ във Военна академия „Г. С. Раковски”

15.08.2016

Заповед № ОХ-645 от 15.08.2016 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

09.08.2016

Заповед № ОХ-624 от 09.08.2016 г. относно обявяване на вакантни академични длъжности „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

08.08.2016

Заповед № OX-620 от 08.08.2016 г. относно условия и ред за разработване и провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001

08.08.2016

Заповед № OХ-619 от 08.08.2016 г. относно изменение и допълнение на заповед № ОХ-487/27.06.2016 г. на министъра на отбраната за обявяване на списък на картотекираните лица от  Министерството на отбраната към 31 март 2016 година

08.08.2016

Заповед № OX-617 от 08.08.2016 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за подготовка във ВА „Г. С. Раковски” с начало през м. септември 2016 г.

25.07.2016

Заповед № OX-570 от 25.07.2016 г. относно утвърждаване на Военна академия „Г. С. Раковски“ за издател на списание „Военен журнал“

21.07.2016

Заповед № OX-560 от 21.07.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност  „доцент”  в  Националния  военен  университет „Васил Левски”

21.07.2016

Заповед № OX-559 от 21.07.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в Националния военен университет „Васил Левски”

21.07.2016

Заповед № OX-546 от 19.07.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в Националния военен университет „Васил Левски”

14.07.2016

Заповед № ЗС-124 от 14.07.2016 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: 15 броя сгради с обща застроена площ от 4010 кв.м., изградени в имот № 65245.6.499 с площ 145 985 кв.м. - ДГФ, находящи се в землището на с. Самораново, общ. Дупница, област Кюстендил

14.07.2016

Заповед № ЗС-123 от 14.07.2016 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот с идентификатор 00607.13.181 с площ 975,00 кв.м, находящ се в гр. Ардино, Туристически комплекс „Бели брези“, община Ардино, област Кърджали, ведно с построената в имота едноетажна масивна сграда с идентификатор 00607.13.181.1, със специално предназначение и застроена площ 66,00 (шестдесет и шест) кв.м, построена през 1985 година

28.06.2016

Заповед № ОХ-492 от 28.06.2016 г. относно изменения и допълнения в приложението на МЗ №ОХ-404/07.06.2013 г. относно отмяна на спецификации за изпитите за определяне нивото на владеене на френски език за Министерството на отбраната на Република България в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 – първо издание и обявяване на второ редактирано издание, изменена с МЗ №ОХ-22/08.01.2015 г.

27.06.2016

Заповед № ЗС-119 от 27.06.2016 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 68134.4083.734 с площ 3 476 кв.м, находящ се в гр.София, район Младост, ж. к. Младост - 3, община Столична, област София

27.06.2016

Заповед № ОХ-487 от 27.06.2016 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 31 март 2016 година

22.06.2016

Заповед № ОХ-478 от 22.06.2016 г. относно изменения и допълнения в приложенията към т. 1 на МЗ №ОХ-851/08.11.2011 г. относно утвърждаване на спецификации за изпитите за определяне нивото на владеене на гръцки, немски, румънски, руски, сръбски, турски, френски и български език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001, изменена с МЗ № ОХ-20/08.01.2015 г.

16.06.2016

Заповед № ОХ-461 от 16.06.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности от военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската  армия в международни организации и в други международни инициативи (с включено приложение)

15.06.2016

Заповед № ОХ-457 от 15.06.2016 г. относно обявяване имената на приетите офицери за обучение във факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски” по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ за учебната 2016/2017 година

15.06.2016

Заповед № ОХ-456 от 15.06.2016 г. относно изменение и допълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ–37/14.01.2016 г. за обявяване на заявения брой места за приемане на офицери за обучение, като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2016/2017 година

08.06.2016

Заповед № OX-441 от 08.06.2016 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Колежа по отбрана на Университета за национална отбрана в Пекин, Китайска Народна Република през учебната 2016/2017 г.

08.06.2016

Заповед № OX-440 от 08.06.2016 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на Военновъздушните сили на Китайската Народна Република през учебната 2016/2017 г.

08.06.2016

Заповед № ЗС-114 от 08.06.2016 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: 13 броя сгради с обща застроена площ от 733 кв. м. и 3 броя съоръжения, изградени в имот № 000508 с площ от 2337,028 дка в ДГФ, находящ се в землището на с. Балабаново, м. „МО“, общ. Момчилград, област Кърджали, с ЕКАТТЕ 02292

06.06.2016

Заповед № ОХ-437 от 06.06.2016 г. относно участие на военни формирования и личен състав от въоръжените сили във военни ритуали (церемонии) за отбелязване на празници и други важни събития, за което се изисква разрешение от министъра на отбраната и/или началника на отбраната

06.06.2016

Заповед № ЗС-113 от 06.06.2016 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.614.212.2.17 със застроена площ 68,64 кв.м, с предназначение „за търговска дейност“, ведно с 6,643 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. „Фердинандова“ № 61, ет. 1, в сграда № 2 /пететажен жил. блок/ в ПИ с идентификатор 07079.614.212

06.06.2016

Заповед № ОХ-434 от 06.06.2016 г. относно обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури във военните академии, висшите военни училища и Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” през 2017 г. (с включено приложение)

30.05.2016

Заповед № ОХ-417 от 30.05.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военнoмедицинска академия

30.05.2016

Заповед № ОХ-414 от 30.05.2016 г. относно обявяване на офицерите приети за обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“ по магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” от професионално направление „Военно дело” за учебната 2016/2017 година

27.05.2016

Заповед № ОХ-407 от 27.05.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” във Военномедицинска академия

27.05.2016

Заповед № ОХ-403 от 27.05.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности от военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации и в други международни инициативи (с включено приложение)

27.04.2016

Заповед № ЗС-95 от 27.04.2016 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането за имот, № 175008 с площ 7 635 кв.м с построените в него 14 бр.сгради с обща застроена площ 563 кв.м, находящ се в обл. Варна, общ. Провадия, гр. Провадия, местност „Разсадника”

27.04.2016

Заповед № ЗС-94 от 27.04.2016 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ поземлен имот № 175016 с площ 16 617 кв. м, застроен с 12 бр. сгради с обща ЗП 1274 кв. м, находящ се в обл. Варна, общ. Провадия, гр. Провадия, м. „Разсадника”

27.04.2016

Заповед № ЗС-93 от 27.04.2016 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ поземлен имот № 175010 с площ 13 391 кв. м, застроен с 5 бр. сгради с обща ЗП 657 кв. м, находящ се в обл. Варна, общ. Провадия, гр. Провадия, м. „Разсадника”

27.04.2016

Заповед № ЗС-92 от 27.04.2016 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ поземлен имот с планоснимачен номер 1877, с площ 6 859 кв. м застроен с 3 броя сгради с обща ЗП 1 241 кв. м., находящ се в Софийска област, община Сливница, гр. Сливница, кв. 1A /първи, буква „А”/

27.04.2016

Заповед № ЗС-91 от 27.04.2016 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ поземлен имот№ 175013 с площ 14 998 кв. м, застроен с 8 бр. сгради с обща ЗП 962 кв. м, находящ се в обл. Варна, общ. Провадия, гр. Провадия, м. „Разсадника”

27.04.2016

Заповед № ЗС-90 от 27.04.2016 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането за имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.907.199.5.19 с площ 59,99 кв.м, заедно с 3,5996% ИД. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в област Софийска, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Македония“ № 87, бл. 5, ет. 1

27.04.2016

Заповед  № ЗС-89 от 27.04.2016 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането за имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.907.199.4.19 с площ 59,68 кв.м, заедно с 3,593% ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в област Софийска, община Самоков, гр. Самоков, ул. „Македония“ № 87, бл. 4, ет. 1

27.04.2016

Заповед № ЗС-88 от 27.04.2016 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: имот № 175012 с площ 10,053 дка с построените 9 бр. сгради с обща застроена площ 1343 кв. м, находящ се в гр. Провадия, местност „Разсадника”, общ. Провадия, обл. Варна

27.04.2016

Заповед № ЗС-87 от 27.04.2016 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането за имот, представляващ самостоятелен обект в сграда /магазин/ с идентификатор 83510.661.326.5.63 с площ 49,65 кв. м, заедно с принадлежащите му 1,1696% ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 61, вх. 2, ет . 1, община Шумен, област Шумен

27.04.2016

Заповед № ЗС-86 от 27.04.2016 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ поземлен имот № 175014 с площ 6 859 кв. м, застроен с 1 сграда със ЗП 153 кв. м, находящ се в обл. Варна, общ. Провадия, гр. Провадия, м. „Разсадника”

25.04.2016

Заповед № ОХ-339 от 25.04.2016 г. относно обявяване на вакантни длъжности в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) за командироване на цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия (с включено приложение)

06.04.2016

Заповед № ОХ- 295 от 06.04.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в международни организации и в други международни инициативи

04.04.2016

Заповед № OX-288 от 04.04.2016 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски” през м. май 2016 г.

29.03.2016

Заповед № ЗС-65 от 29.03. 2016 г. относно определяне на наемател на част от имот – частна държавна собственост, в  управление на Министерство на отбраната, находящ се в гр. Русе, ул. „Ябланица“ № 20, местност „Камусчия“

25.03.2016

Заповед № ОХ-266 от 28.03.2016 г. относно обявяване имената на офицерите, допуснати до конкурсни изпити във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обучение по магистърска специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” от професионално направление „Военно дело” за учебната 2016/2017 година

25.03.2016

Заповед № ОХ-261 от 25.03.2016 г. относно обявяване имената на офицерите, допуснати до конкурсни изпити във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обучение по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело” за учебната 2016/2017 година

22.03.2016

Заповед № ОХ-248 от 22.03.2016 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

22.03.2016

Заповед № ЗС–42 от 22.03.2016 г. относно определяне на наемател на част от имот – публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната, находящ се в гр. София, район „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 34, представляващ част от покривното пространство на сграда № 22 – административна сграда с наемна площ 172,70 кв.м.

14.03.2016

Заповед № Р-85 от 14.03.2016 г. относно назначаване на комисия за допускане до участие и класиране на студенти от висшите училища кандидати за стипендианти, за придобиване на професионална квалификация и изпълнение на служба в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за учебната 2016/2017 година

14.03.2016

Заповед № ОХ-205 14.03.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в международни организации и в други международни инициативи (с включено приложение: Списък на вакантните длъжности)

10.03.2016

Заповед № ОХ-194 от 10.03.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” във Военномедицинска академия

07.03.2016

Заповед № ЗС-34 от 07.03.2016 г. относно определяне на наемател на част от имот – публична  държавна собственост, в  управление на Министерство на отбраната,  находящ се в гр. Царево, „Нестинарка“, местност „Ск. Фонд – Боруна“, представляващ незастроен терен от имот с идентификатор 48619.54.689 с площ 200 кв. м.

07.03.2016

Заповед № ЗС-33 от 07.03.2016 г. относно определяне на наемател на част от имот – публична държавна собственост, в  управление на Министерство на отбраната, находящ се в с. Черноморец, община Созопол, нос „Христосотира“, представляващ незастроен терен от имот № 000272 с площ 144 кв. м.

07.03.2016

Заповед № ОХ-186 от 07.03.2016 г. относно изпълнение на чл. 5 от Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Приложение 1 - Указания относно изпълнението на чл. 5 от Наредбата

Приложение 2 - Единен протокол по чл. 5, ал. 1 от Наредбата

07.03.2016

Заповед № ОХ – 185 от 07.03.2016 г. относно обявяване на вакантни длъжности в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) за командироване на цивилни служители, назначени на длъжност по Закона за държавния служител в системата на Министерството на отбраната

Приложение 1 - Списък на вакантни длъжности в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) за командироване на цивилни служители, назначени на длъжност по Закона за държавния служител в системата на Министерството на отбраната

01.03.2016

Заповед № ОХ-173 от 01.03.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „Васил Левски”

01.03.2016

Заповед № ОХ-171 от 01.03.2016 г. относно изменение и допълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-913/17.12.2014 г.

24.02.2016

Заповед № ОХ-151 от 24.02.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантни академични длъжности „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

24.02.2016

Заповед № ОХ-150 от 24.02.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”

19.02.2016

Заповед № ОХ-139 от 19.02.2016 г. относно обявяване на Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища през 2017 г., за обучение на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Приложение 1 - Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища

17.02.2016

Заповед № ОХ-129 от 17.02.2016 г. относно обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2016 г.

Приложение 1 - Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка през 2016 г.

Приложение 2 - Заявка за участие на студенти в курсове от каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2016 г.

08.02.2016

Заповед № OX-101 от 08.02.2016 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски” през м. март 2016 г.

04.02.2016

Заповед № OX-100 от 04.02.2016 г. определяне на реда за назначаване и преназначаване на военнослужещи на длъжности в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през 2016 година

Приложение 1 - Списък на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати

Приложение 2 - Списък на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси)

Приложение 3 - Списък на кандидатите за назначаване на длъжности

Приложение 4 - Списък на командирите (началниците) на военни формирования или ръководители наструктури, в чиито състав са длъжностите, включени в Регистъра на вакантни длъжности за офицери и офицерски кандидати

03.02.2016

Заповед № ОХ-93 от 03.02.2016 г. относно изменение и допълнение на заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-37/14.01.2016 г., относно обявяване на заявения брой места за приемане на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2016/2017 година

01.02.2016

Заповед № ОХ-90 от 01.02.2016 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски” и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров”, студенти, обучаващи се във висшите военни училища за придобиване на професионална квалификация „Офицер от резерва“ и стипендианти за учебната 2016/2017 година

25.01.2016

Заповед № ОХ-68 от 25.01.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в задгранично представителство на Р България, в международни организации и в други международни инициативи (с включено приложение: Списък на вакантните длъжности)

25.01.2016

Заповед № ОХ-65 от 25.01.2016 г. относно обявяване на вакантна длъжност „старши инструктор“ във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

21.01.2016

Заповед № ОХ-60 от 21.01.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

18.01.2016

Заповед № OX-43 от 18.01.2016 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски” през м. февруари 2016 г.

14.01.2016

Заповед № ОХ-37 от 14.01.2016 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2016/2017 г.

12.01.2016

Заповед № ОХ-27 от 12.01.2016  г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” във Военномедицинска академия

12.01.2016

Заповед № ОХ-23 от 12.01.2016  г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „Васил Левски”

11.01.2016

Заповед № ОХ-15 от 11.01.2016 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

11.01.2016

Заповед № OX-14 от 11.01.2016 г. относно организиране на процеса на атестиране на военнослужещите от административните звена на Министерството на отбраната и оправомощаване на длъжностни лица да изпълняват функциите им на старши атестиращ през атестационната 2016 година.