Обяви и конкурси

20.09.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-792 от 18.09.2023 г. относно обявяване на конкурси за академични длъжности „доцент“ и „главен асистент“ в Националния военен университет „Васил Левски“

20.09.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-791 от 18.09.2023 г. относно обявяване на свободни академични длъжности „асистент“ в Националния военен университет „В. Левски“

20.09.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-790 от 18.09.2023 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в Националния военен университет „Васил Левски“

20.09.2023

Обява за конкурс за длъжността държавен експерт в отдел „Инвестиционна политика и строителство“, Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

19.09.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

11.09.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-768 от 08.09.2023 г. относно обявяване на свободна длъжност „Командир на курсантска батарея-преподавател” в НВУ „Васил Левски”

11.09.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-766 от 08.09.2023 г. относно обявяване на свободна академична длъжност „асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

11.09.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-763 от 08.09.2023 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

07.09.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-752 от 05.09.2023 г. относно обявяване на вакантни длъжности в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) за командироване на цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия

01.09.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-695 от 18.08.2023 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

31.08.2023

Класиране на участниците в проведения конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Социални дейности“, дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“

28.08.2023

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина, за времето от 11.10.2023 г. до 13.10.2023 г. във формирования от състава на Командването за логистична поддръжка

04.08.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-643 от 04.08.2023 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“

04.08.2023

Обява за провеждане на конкурс на 28.11.2023 г. и 29.11.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

31.07.2023

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 29.08.2023 г. до 30.08.2023 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

31.07.2023

Класиране на участниците в проведения конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Бюджет“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“

28.07.2023

Обява за провеждане на конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290-Варна, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

27.07.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-613 от 21.07.2023 г. относно определяне на условията и реда за изпращане на специализации и командироване в чужбина на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

26.07.2023

Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за длъжността „Експерт, координатор на информационни технологии“ в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Административно и информационно обслужване“

26.07.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „Експерт, координатор на информационни технологии“ в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Административно и информационно обслужване“

26.07.2023

Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за длъжността „старши експерт“ в отдел „Социални дейности“, дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“

26.07.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Социални дейности“, дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“

20.07.2023

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурсната длъжност главен експерт в отдел „Бюджет“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”

20.07.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Бюджет“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”

13.07.2023

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

11.07.2023

Класиране на участниците в проведения конкурс за „младши експерт“ в отдел „Социални дейности“, дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“

11.07.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-569 от 06.07.2023 г. относно  обявяване на конкурси за прием на редовни и задочни докторанти във военните академии, висшите военни училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ през учебната 2023-2024 г.

10.07.2023

Обява за конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Социални дейности“, дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“

10.07.2023

Обява за конкурс за длъжността експерт, координатор на информационни технологии в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Административно и информационно обслужване“

07.07.2023

Класиране на участниците в проведения конкурс за „главен експерт” в отдел „Социални дейности”, дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание”

07.07.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-571 от 06.07.2023 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

05.07.2023

Обява за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност във военно формирование 52090 - Долна Митрополия

04.07.2023

Обява за конкурс за длъжността  главен експерт в отдел „Бюджет“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“

03.07.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Образование и квалификация“, дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“

29.06.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността държавен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията, отдел „Контрол на административната дейност“, Инспекторат на Министерството на отбраната

29.06.2023

Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за длъжността „главен експерт“ в отдел „Социални дейности“, дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“

29.06.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Социални дейности“, дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“

29.06.2023

Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за длъжността „младши експерт“ в отдел „Социални дейности“, дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“

29.06.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Социални дейности“, дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“

27.06.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 22.11.2023 г. до 30.11.2023 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Плевен, Шумен, Сливен, Русе, Пловдив, Асеновград, Белене, Смолян, Свобода, Горна Оряховица, София и Мусачево

26.06.2023

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 12.09.2023 г. до 20.09.2023 г. във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

22.06.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

21.06.2023

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурсната длъжност старши експерт в отдел „Придобиване на материални средства и услуги“, дирекция „Обществени поръчки в отбраната”

21.06.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността старши експерт в отдел  „Придобиване на материални средства и услуги“, дирекция „Обществени поръчки в отбраната”

16.06.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, за времето от 11.09.2023 г. до 29.09.2023 г. в Съвместното командване на специалните операции

13.06.2023

Обява за конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Образование и квалификация“, дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“

13.06.2023

Обява за конкурс за длъжността държавен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от закона за администрацията в отдел „Контрол на административната дейност“, Инспекторат на Министерството на отбраната

13.06.2023

Обява за конкурс за длъжности в отдел „Социални дейности“, дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“

06.06.2023

Класиране на участниците в проведения конкурс за длъжността младши експерт в сектор „Документален“, отдел „Канцелария“, дирекция „Административно и информационно обслужване“

05.06.2023

Обявява за конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Придобиване на материални средства и услуги“, дирекция „Обществени поръчки в отбраната“

02.06.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-438 от 01.06.2023 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) за командироване на цивилен служител от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия

26.05.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-418 от 25.05.2023 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ във Военна академия „Г. С. Раковски“

10.05.2023

Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за длъжността „младши експерт“ в сектор „Документален“, отдел „Канцелария“, дирекция „Административно и информационно обслужване“

10.05.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността младши експерт в сектор „Документален“, отдел „Канцелария“, дирекция „Административно и информационно обслужване“

09.05.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Социални дейности“, дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“

04.05.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-355 от 03.05.2023 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

03.05.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-353 от 02.05.2023 г. относно обявяване на свободни длъжности „Командир на курсантски взвод-преподавател” в Националния военен университет „Васил Левски”

02.05.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-324 от 25.04.2023 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ във Военна академия „Г. С. Раковски“

02.05.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Образование и квалификация“, дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“

27.04.2023

Заповед № ОХ-340 от 27.04.2023 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) за командироване на цивилен служител от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия

27.04.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финанси”

24.04.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „системен администратор, I степен“ в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Административно и информационно обслужване“

24.04.2023

Обява за конкурс за длъжността младши експерт в сектор „Документален“, отдел „Канцелария“, дирекция „Административно и информационно обслужване“

21.04.2023

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия и медицинските пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

20.04.2023

Обява за конкурси за държавни служители в отдел „Социални дейности“, дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“

12.04.2023

Обява за конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Образование и квалификация“, дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“

11.04.2023

Обява за конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финанси“

07.04.2023

Обява за конкурс за длъжността „системен администратор, I степен“ в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Административно и информационно обслужване“

05.04.2023

График за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военноморските сили на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина по условията на МЗ № ОХ-122/09.02.2022 г. и заповед № РД-01-34/25.01.2023 г. на командира на Военноморските сили

04.04.2023

Обява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс

04.04.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-264 от 04.04.2023 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) за командироване на цивилен служител от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия

29.03.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 52480 – София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

21.03.2023

Обява за свободни жилища за настаняване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

21.03.2023

Обява за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във в.ф. 54 800 – Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

16.03.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Подготовка и сертификация“, дирекция „Операции и подготовка“

15.03.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-191 от 06.03.2023 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Щабен елемент за интегриране силите на НАТО на територията на Република България за командироване на цивилен служител от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

13.03.2023

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати в процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерството на отбраната

13.03.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-203 от 10.03.2023 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

13.03.2023

Удължаване срока на покана за изпращане на оферти от финансови институции за предоставяне на финансови услуги на „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД

13.03.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Придобиване и поддръжка на въоръжение, техника и системи за командване“, дирекция „Обществени поръчки в отбраната“

13.03.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „държавен експерт“ в отдел „Придобиване на материални средства и услуги“, дирекция „Обществени поръчки в отбраната“

09.03.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-194 от 07.03.2023 г. относно обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“ и командира на военно формирование 22 160 - Плевен

09.03.2023

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Придобиване на материални средства и услуги“, дирекция „Обществени поръчки в отбраната ”

07.03.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-187 от 06.03.2023 г. относно обявяване на вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

01.03.2023

Обява за процедура за определяне на двама външни членове на Одитния комитет на Министерство на отбраната

28.02.2023

Обява за конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Подготовка и сертификация“, дирекция „Операции и подготовка“

27.02.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-176 от 27.02.2023 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в Dwight D. Eisenhower School for National Security and Resource Strategy в Националния университет по отбраната на САЩ през учебната 2023/2024 г.

24.02.2023

Удължаване срока на покана за изпращане на оферти от финансови институции за предоставяне на финансови услуги на „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД

23.02.2023

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

22.02.2023

Обява за конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Придобиване и поддръжка на въоръжение, техника и системи за командване“, дирекция „Обществени поръчки в отбраната“

21.02.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-166 от 21.02.2023 г. относно обявяване на свободни академични длъжности „асистент” във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”

21.02.2023

Обява за конкурс за длъжността държавен експерт в отдел „Придобиване на материални средства и услуги“, дирекция „Обществени поръчки в отбраната“

20.02.2023

Обява за конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Придобиване на материални средства и услуги“, дирекция „Обществени поръчки в отбраната“

16.02.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

06.02.2023

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

03.02.2023

Покана за изпращане на оферти от финансови институции за предоставяне на финансови услуги на „Снабдяване и търговия –МО” ЕООД

02.02.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-106 от 02.02.2023 г. относно обявяване на свободна длъжност „Командир на курсантска рота-преподавател” във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски”

26.01.2023

Класиране на участниците в проведения конкурс за длъжността директор на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“

25.01.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-71 от 25.01.2023 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности „главен асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

23.01.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-63 от 20.01.2023 г. относно обявяване на свободна длъжност „Командир на курсантски взвод-преподавател” в Националния военен университет „Васил Левски”

19.01.2023

Обява за провеждане на конкурс с кандидати за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина в представителните духови оркестри на ВВС във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево, на ВМС във военно формирование 52290 - Варна и на Националната гвардейска част

17.01.2023

Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, за времето от 05.04.2023 г. до 06.04.2023 г.

17.01.2023

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 11.04.2023 г. до 12.04.2023 г. в НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново

12.01.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-29 от 11.01.2023 г. относно обявяване на свободна длъжност „Командир на курсантски взвод-преподавател” в Националния военен университет „Васил Левски”

12.01.2023

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

05.01.2023

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурсната длъжност „директор на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“

03.01.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-5 от 03.01.2023 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

03.01.2023

Заповед на министъра на отбраната № ОX-3 от 03.01.2023 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“