Обяви и конкурси

26.05.2020

Обява за провеждане на конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Управление на държавни имоти“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

26.05.2020

Обява за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Двустранно и регионално сътрудничество“, дирекция „Отбранителна политика и планиране“

22.05.2020

Решение  № 46 от 21.05.2020 г. относно обявяване на конкурс за възлагане на  управлението на "МОБА" ЕООД, гр. София към Министерството на отбраната

22.05.2020

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в отдел Финансово-счетоводен“, дирекция „Финанси”

20.05.2020

Обява относно възобновяване на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

20.05.2020

Обява на “ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД – гр. София за конкурс за набиране на оферти за избор на регистриран одитор (одиторско предприятие) за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2020 г. на дъщерните дружества в група „Терем“

20.05.2020

Обява на “ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД – София за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството и на годишния консолидиран отчет на група “ТЕРЕМ” за отчетната 2020 г.

18.05.2020

Заповед № OX-260 от 18.03.2020 г. относно обявяване на вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

18.05.2020

Заповед № OX-250 от 16.03.2020 г. относно oбявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

18.05.2020

Обява за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Образование и квалификация“, дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“

14.05.2020

Обява относно възобновяване на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

07.05.2020

Обява за провеждане на конкурс за  войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 14.07.2020 г. до 15.07.2020 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив

07.05.2020

Заповед № OX-343 от 05.05.2020 г. относно допълнение на заповеди на министъра на отбраната № ОХ-322 от 15.04.2020 г. и № ОХ-323 от 15.04.2020 г.

15.04.2020

Заповед № OX-323 от 15.04.2020 г. относно обявяване имената на офицерите, допуснати до кандидатстване за обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски” по магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело”, за учебната 2020/2021 година

15.04.2020

Заповед № OX-322 от 15.04.2020 г. относно обявяване имената на офицерите, допуснати до кандидатстване за обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски” по магистърската специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” от професионално направление „Военно дело”, за учебната 2020/2021 година

15.04.2020

Заповед № OX-256 от 17.03.2020 г. относно обявяване на вакантна длъжност във ВВВУ„Г. Бенковски“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

08.04.2020

Обява за преустановяване на мероприятията по провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните  София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода, Мусачево

07.04.2020

Заповед № ОХ-304 от 06.04.2020 г. относно промяна на срокове, определени в заповеди на министъра на отбраната, по обявени конкурси за заемане на академични длъжности във военните академии и висшите военни училища

03.04.2020

Заповед № ОХ-295  от 02.04.2020 г. относно обявяване на вакантни длъжности в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) за командироване на цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия

01.04.2020

Информация относно обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

23.03.2020

Класиране на участниците в проведения конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Финансово осигуряване на доставки, услуги, строителство и строителни услуги“ в  дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”

16.03.2020

Списък  на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Финансово-счетоводен“ в  дирекция „Финанси”

16.03.2020

Информация относно обявеният конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Образование и квалификация“, дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“

12.03.2020

Обява за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Образование и квалификация“, дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“

11.03.2020

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово осигуряване на доставки, услуги, строителство и строителни услуги“ в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”

09.03.2020

Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Финансово осигуряване на доставки, услуги, строителство и строителни услуги“ в  дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”

06.03.2020

Заповед № ОХ-172 от 22.02.2020 г. относно изменение на заповед № ОХ-18/09.01.2020 г. на министъра на отбраната, относно обявяване на заявения брой места за прием на курсантите във висшите военно училища за учебната 2020/2021 година

28.02.2020

Заповед № ОХ-186 от 26.02.2020 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ във ВА „Георги С. Раковски“

28.02.2020

Обява за стартирането на 04.03.2020 г. от 09.00 ч. на продажбата на пакети за Великден 2020 г. във военно-почивните домове и хотели

27.02.2020

Заповед № ОХ-173 от 24.02.2020 г относно обявяване на конкурс за заемане на свободна длъжност „преподавател” в Националния военен университет „Васил Левски”

27.02.2020

Заповед № OX-171 от 21.02.2020 г относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ във Военномедицинска академия

27.02.2020

Заповед № ОХ-161 от 20.02.2020 г. относно обявяване на вакантни длъжности в НВУ „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба /кадрова военна служба ( с включено приложение)

27.02.2020

Обява за конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Финансово-счетоводен“ в дирекция „Финанси“

26.02.2020

Заповед № ОХ-180 от 25.02.2020 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академичнa длъжност „доцент“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски”

26.02.2020

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина на вакантна длъжност във военнo формирование 22980 – София от състава на Съвместното командване на силите

20.02.2020

Обява за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово осигуряване на доставки, услуги, строителство и строителни услуги“ в  дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”

04.02.2020

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 07.05.2020 г. до 03.06.2020 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода, Мусачево

31.01.2020

Заповед № ОХ-62 от 17.01.2020 г. относно обявяване на вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

29.01.2020

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

28.01.2020

Заповед № ОХ-84 от 27.01.2020 г. относно  обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в НВУ „Васил Левски“

24.01.2020

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 26.03.2020 г. до 27.03.2020 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив

17.01.2020

Заповед № ОХ-29 от 13.01.2020 г. относно обявяване  на вакантна длъжност в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба /кадрова военна служба ( с включено приложение)

15.01.2020

Заповед № ОХ-25 от 13.01.2020 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на офицери, за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски”, за учебната 2020/2021 година, както и реда за кандидатстване на офицери по § 100 от Преходните и  Заключителни разпоредби на Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България