Обяви и конкурси

24.02.2017

Заповед № ОХ-179 от 22.02.2017 г. относно изменение и допълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-61/20.01.2017 г., изменена и допълнена със заповед № ОХ-119/07.02.2017 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2017/2018 година

24.02.2017

Заповед № ОХ-176 от 21.02.2017 г. относно обявяване имената на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите), допуснати до конкурсни изпити в Националния военен университет „Васил Левски“ и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ за обучение, като курсанти по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” от професионално направление „Военно дело” за учебната 2017/2018 година

24.02.2017

Обява за конкурс за длъжността ръководител на Инспекторат – главен инспектор на Министерството на отбраната, Инспекторат на Министерството на отбраната

21.02.2017

Резултати на явилите се на тест на 20.02.2017 г. кандидати в конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Политика по доходите“, дирекция „Социална политика“

20.02.2017

Обява за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание“, дирекция „Социална политика

16.02.2017

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив (с включени приложения)

10.02.2017

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (с включени приложения)

10.02.2017

Заповед № ОХ-134 от 08.02.2017 г. oтносно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „Васил Левски”

08.02.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт в отдел „Политика по доходите”, дирекция „Социална политика”

08.02.2017

Резултати на явилите се на тест на 08.02.2017 г. кандидати в конкурса за длъжността МЛАДШИ експерт в сектор „Развитие на кадастъра“, отдел „Управление на държавната собственост и кадастъра“, главна дирекция „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“

07.02.2017

Заповед № ОХ-103 от 03.02.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности от военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в задгранични представителства на Р България, в международни организации или в други международни инициативи (с включено приложения – списък с длъжности)

06.02.2017

Заповед № ОХ-99 от 03.02.2017 г. относно изменение на заповед на постоянния секретар на отбраната № ОХ-139/19.02.2016 г. относно обявяване на „Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища през 2017 г.“ за обучение на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

02.02.2017

Заповед № ОХ-82 от 25.01.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ във Военна академия „Г. С. Раковски”

02.02.2017

Заповед № ОХ-81 от 25.01.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в Националния военен университет „Васил Левски“

01.02.2017

Заповед № ОХ-80 от 25.01.2017 г. относно обявяване на вакантни длъжности „преподавател” в Националния военен университет „В. Левски”

01.02.2017

Резултати на явилите се на тест на 31.01.2017 г. кандидати за конкурсни длъжности в дирекция „Правно-нормативна дейност“

23.01.2017

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Развитие на въоръженията“, главна дирекция “Отбранителна аквизиция”

23.01.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт в отдел „Правно осигуряване на обществените поръчки”, дирекция „Правно-нормативна дейност”

23.01.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт в отдел „Правно осигуряване на собствеността”, дирекция „Правно-нормативна дейност”

23.01.2017

Списък на допуснатите до конкурс кандидати за длъжността младши експерт в сектор „Развитие на кадастъра“, отдел „Управление на държавната собственост и кадастъра“, главна дирекция „Отбранителна аквизиция“

20.01.2017

Заповед № ОХ-61 от 20.01.2017 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на офицери, за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2017/2018 година

20.01.2017

Обява за конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Политика по доходите“, дирекция „Социална политика“

18.01.2017

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017г. до 21.06.2017г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив

18.01.2017

Решение № 3 от 11.01.2017 г. относно обявяване на конкурс за възлагане на управлението на лечебно заведение – ДКЦ „Свети Георги” ЕООД, гр. Хасково към Министерството на отбраната

03.01.2017

Обяви за конкурси за длъжности в дирекция "Правно-нормативна дейност" и в главна дирекция „Отбранителна аквизиция”