Атестиране на военнослужещи

Уведомявам Ви, че в публикуваната Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия има изменения и допълнения в ДВ, бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 5.02.2016 г. (издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 92 от 23.11.2010 г., в сила от 23.11.2010 г., изм. и доп., бр. 90 от 15.11.2011 г., в сила от 15.11.2011 г., бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г., доп., бр. 77 от 16.09.2014 г., в сила от 16.09.2014 г., изм. и доп., бр. 25 от 3.04.2015 г., в сила от 3.04.2015 г., бр. 97 от 11.12.2015 г., в сила от 11.12.2015 г., бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 5.02.2016 г.).

05.02.2016

Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 92 от 23.11.2010 г., в сила от 23.11.2010 г., изм. и доп., бр. 90 от 15.11.2011 г., в сила от 15.11.2011 г., бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г., доп., бр. 77 от 16.09.2014 г., в сила от 16.09.2014 г., изм. и доп., бр. 25 от 3.04.2015 г., в сила от 3.04.2015 г., бр. 97 от 11.12.2015 г., в сила от 11.12.2015 г., бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 5.02.2016 г.)

 

Приложения от № 1 до № 6 от Наредба 28 към 18.02.2014 г.

 

Приравнителна таблица на констатациите и оценките от атестационните формуляри – Приложение № 9

 

Удостоверение за приравняване на констатациите и оценките от атестационния формуляр – Приложение 10

 

Наредба Н-12/24.11.2015 г. за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия (обн., дв, бр. 92 от 2010 г., изм. и доп., бр. 90 от 2011 г., бр. 22 от 2013 г., бр. 14 от 2014 г., доп., бр. 77 от 2014 г., изм. и доп., бр. 25 от 2015 г.)

11.01.2016

Заповед № OX-14 от 11.01.2016 г. относно организиране на процеса на атестиране на военнослужещите от административните звена на Министерството на отбраната и оправомощаване на длъжностни лица да изпълняват функциите им на старши атестиращ през атестационната 2016 година.

28.04.2015

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 92 от 23.11.2010 г., в сила от 23.11.2010 г., изм. и доп., бр. 90 от 15.11.2011 г., в сила от 15.11.2011 г., бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г., доп., бр. 77 от 16.09.2014 г., в сила от 16.09.2014 г.)

28.10.2014

Атестационен формуляр за административни и щабни офицери

Атестационен формуляр за офицери от Сухопътни войски

Атестационен формуляр за офицери от Военновъздушните сили

Атестационен формуляр за офицери от Военноморските сили

Атестационен формуляр за офицерски кандидати и сержанти (старшини)

Атестационен формуляр за войници

Формуляр за обобщаване на атестирането (ново)

18.02.2014

Коментар към Наредба № Н-28 от 05.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

06.11.2012

Файл за разрешаване на макросите за Excel 2003, 2007, 2010. НОВО !!!