Архив на документи към Съвет по антикорупция

 

Планове за действие за прилагане на политиката на антикорупция в МО

План за действие за прилагане на политиката на антикорупция в Министерството на отбраната за 2013 г.

План за действие за прилагане на политиката на антикорупция в Министерството на отбраната за 2012 г.

 

Отчети

Отчети за изпълнението на Графика за неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност по месеци:

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

 

Информационен бюлетин на Постоянния съвет по антикорупция към МО

08.10.2012

Бюлетин 5

27.02.2012

Бюлетин 4

23.02.2012

Бюлетин 3

06.10.2011

Бюлетин 2

28.07.2011

Бюлетин 1

 

Документи

23.03.2016

План за превенция на корупцията в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за 2016 г. – 2018 г.

06.02.2015

План за превенция на корупцията в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия и търговските дружества с принципал министъра на отбраната за 2015 г.

27.02.2012

План за действие за прилагане на политиката на антикорупция в Министерството на отбраната за 2012 г.

28.07.2011

Заповед № ОХ-629 от 28.07.2011 г. относно обявяване на Пакт за почтеност между Министерството на отбраната и участниците в процедури по извършване на обществени поръчки и отдаване под наем или продажба на имоти в управление на Министерството на отбраната по ЗДС и ППЗДС

26.05.2011

Заповед № ОХ-307 от 26.05.2011 г. относн ообявяване на Методика за оценка на корупционния риск в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

26.05.2011

Методика за оценка на корупционния риск в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
и българската армия

19.05.2011

План за действие по прилагане на препоръките от доклада от сравнителния преглед на самооценката на българия в рамките на инициативата на нато „изграждане на интегритет”

07.01.2010

План за действие на Министерството на отбраната за недопускане съществуването на условия за корупция на всички равнища на формулиране и изпълнение на отбранителната политика