Сигнали за нарушения и нередности в МО

Сигнали за нарушения и нередности в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия може да изпращате на следните телефони и електронни адреси:

  • Служба „Военна полиция” - (02) 92 21 199 (денонощен)
  • Инспекторат на Министерството на отбраната - (02) 92 20 802 и факс (02) 954 33 63 (в работно време) и е-mail: inspectorat_nocorruption@mod.bg;
  • Сигнали за нередности и нарушения сред служителите на служба „Военна полиция” може да се подават на: телефон (02) 92 21 164 (в работно време); факс (02) 92 21 431 и e-mail: sector_vsok@armf.bg

 

Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет

За внасяне на сигнал или предложение в Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет, моля натиснете тук.

 

Документи

31.07.2023

Заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-635 от 27.07.2023 г. относно назначаване на Постоянен съвет по антикорупция в Министерството на отбраната

23.02.2023

Отчет за изпълнението на Антикорупционния план на Министерството на отбраната за 2021 г.

23.02.2023

Отчет за изпълнението на Антикорупционния план на Министерството на отбраната за 2022 г.

23.02.2023

Антикорупционен план на Министерството на отбраната за 2023 г.

23.02.2023

Заповед № ОХ-67 от 23.01.2023 г. относно изменение на МЗ № ОХ-723 от 09.08.2022 г.

15.08.2022

Антикорупционен план на Министерството на отбраната за 2022 г.

18.02.2021

Антикорупционен план на Министерството на отбраната за 2021 г.

18.02.2021

Отчет за изпълнението на антикорупционния план на Министерството на отбраната за 2020 г.

10.12.2020

Заповед № ОХ-1006 от 09.12.2020г. относно изменение и допълнение на МЗ № ОХ-44/15.01.2019 г.

15.04.2020

Удължава се срокът за подаване на годишните декларации за имущество и интереси от задължените лица

06.04.2020

Писмо № 21-15-25 от 02.04.2020 г. на главния инспектор на Министерство на отбраната относно подаване на годишните декларации за имущество и интереси от задължените лица

17.02.2020

Антикорупционен план на Министерството на отбраната за 2020 г.

17.02.2020

Отчет за изпълнението на антикорупционния план на Министерството на отбраната за 2019 г.

20.08.2019

Заповед № ОХ-756 от 16.08.2019 г. относно изменение на МЗ № ОХ-937/21.11.2018 г. и Вътрешните правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, приета с ПМС № 209 от 2018 г.

13.02.2019

Антикорупционен план на Министерството на отбраната за 2019 г.

13.02.2019

Отчет за изпълнението на антикорупционния план на Министерството на отбраната за 2018 г.

27.11.2018

Заповед № ОХ-937 от 21.11.2018 г. относно обявяване на Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, приета с ПМС № 209 от 2018 г.

04.06.2018

Заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-461/31.05.2018 г. относно определяне на задължените лица и обявяване на Указания относно вида и реда за подаване на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 в изпълнение на § 2, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

12.04.2018

Отчет за изпълнението на актуализирания план за превенция на корупцията в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през 2017 г.

12.04.2018

Антикорупционен план на Министерството на отбраната за 2018 г.

20.07.2017

Актуализиран план за превенция на корупцията в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за 2016 г. – 2018 г.

29.05.2014

Заповед № ОХ-364 от 26.05.2014 г. относно утвърждаване на Методика за оценка на корупционния риск в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

11.02.2011

Доклад от Сравнителния преглед на самооценката на България в рамките на инициативата на НАТО "Изграждане на интегритет"

30.11.2010

Кодекс на етичното поведение на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Списъци на служителите от Министерството на отбраната, подали декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

20.05.2016

Списък на служителите от Министерството на отбраната, подали декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към 20 май 2016 година

18.01.2012

Списък на служители от Министерството на отбраната, подали декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

28.06.2010

Списък на служители от Министерството на отбраната, заемащи публични длъжности, подали декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Архив на документи