Административно обслужване

 

Всички граждани и юридически лица имат право на бързи и качествени услуги, осъществявани прозрачно, ефективно и отзивчиво. Имат право да получат исканата услуга по административния модел на обслужване ”на едно гише”, право на конфиденциалност, право на достъп до обществена информация. 

 

 

В рубриката е публикувана Харта на клиента. С нея  информираме гражданите за административните услуги, които осигуряваме в Министерството на отбраната и за стандартите на обслужване - какво ниво при изпълнението на услугите можете да очаквате от нас и на какво отношение ще разчитаме от ваша страна.

Хартата съдържа ключови въпроси, свързани с предоставянето на услуги и с нея поемаме публична отговорност за работата на нашата администрация.

В рубриката е включена и Анкетна карта, която  е предоставена на гражданите и в Центъра за административно обслужване. Вашите предложения и препоръки за организацията на дейността ни ще бъдат взети под внимание, ще разчитаме на вашата обективност и критичност.

 

Телефон за връзка с Центъра за административно обслужване (ЦАО): 02 / 92 20 152.

Работно време за административно обслужване и прием на гражданите: всеки работен ден без прекъсване, считано от 9.00 до 17.30 часа, включително.

Документи

15.03.2021

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги през 2020 г.

02.10.2020

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерство на отбраната

 

Речник с административни термини

 

Указания за приемане и издаване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, в служба "Военна информация"

 

Указания за приемане и издаване на електронни документи в Министерството на отбраната, подписани с универсален електронен подпис

 

ЗАПОВЕД № ОХ-588 от 28.07.2020 г. относно обявяване на Харта на клиента на Министерство на отбраната

 

ЗАПОВЕД № ОХ-284 от 13.05.2010 г. относно реда за използването на архивните фотодокументи на Министерството на отбраната и обявяването на ценоразпис на фотоуслугите, които се извършват от Фотоархива на сектор "Ведомствен архив" в дирекция "Административно и информационно обслужване"

 

ЗАПОВЕД № ОХ-676 от 25.10.2007 г. относно създаване на организация на работата с предложенията и сигналите, постъпили в Министерството на отбраната

 

Наредба № Н-1 от 8 януари 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

 

Наредба № Н-8 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика в състава на военномедицинска академия

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2007 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика в състава на военномедицинска академия

 

ОБРАЗЕЦ - Заявление за извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно-правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

 

ОБРАЗЕЦ - Протокол за устно заявяване на услуга

 

ОБРАЗЕЦ - Заявление за достъп до обществена информация

 

ОБРАЗЕЦ - Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

 

ОБРАЗЕЦ - Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

 

ОБРАЗЕЦ - Заявление за изготвяне на заверени копия и преписи от архивирани документи/дигитализиране, фотокопиране и възпроизвеждане на архивни документи и материали от фотоархива на МО

 

ОБРАЗЕЦ - Заявка за кодифициране на изделие

 

ОБРАЗЕЦ - Заявление за получаване на код на доставчик в Кодификационната система на НАТО (NGAGE код)

 

ОБРАЗЕЦ - Заявление за записване в приемен ден (примерен образец, може да бъде попълнен само след разпечатване)

 

Анкетна карта