Административно обслужване

 

Всички граждани и юридически лица имат право на бързи и качествени услуги, осъществявани прозрачно, ефективно и отзивчиво. Имат право да получат исканата услуга по административния модел на обслужване ”на едно гише”, право на конфиденциалност, право на достъп до обществена информация. 

 

 

В рубриката е публикувана Харта на клиента. С нея  информираме гражданите за административните услуги, които осигуряваме в Министерството на отбраната и за стандартите на обслужване - какво ниво при изпълнението на услугите можете да очаквате от нас и на какво отношение ще разчитаме от ваша страна.

Хартата съдържа ключови въпроси, свързани с предоставянето на услуги и с нея поемаме публична отговорност за работата на нашата администрация.

В рубриката е включена и Анкетна карта, която  е предоставена на гражданите и в Приемната на министерството. Вашите предложения и препоръки за организацията на дейността ни ще бъдат взети под внимание, ще разчитаме на вашата обективност и критичност.

Документи

17.10.2017

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерство на отбраната

 

Речник с административни термини

 

Указания за приемане и издаване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, в служба "Военна информация"

 

Указания за приемане и издаване на електронни документи в Министерството на отбраната, подписани с универсален електронен подпис

 

ЗАПОВЕД № ОХ-1155 от 07.11.2017 г. относно обявяване на Харта на клиента в Министерството на отбраната

 

ЗАПОВЕД № ОХ-284 от 13.05.2010 г. относно реда за използването на архивните фотодокументи на Министерството на отбраната и обявяването на ценоразпис на фотоуслугите, които се извършват от Фотоархива на сектор "Ведомствен архив" в дирекция "Административно и информационно обслужване"

 

ЗАПОВЕД № ОХ-676 от 25.10.2007 г. относно създаване на организация на работата с предложенията и сигналите, постъпили в Министерството на отбраната

 

ЗАПОВЕД № ОХ-675 от 25.10.2007 г. относно обявяване на Вътрешноадминистративни правила за работа при проверки, извършвани от омбудсмана в Министерството на отбраната и Българската армия

 

Наредба № Н-1 от 8 януари 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

 

Наредба № Н-8 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика в състава на военномедицинска академия

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2007 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика в състава на военномедицинска академия

 

ОБРАЗЕЦ - Заявление за извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно-правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

 

ОБРАЗЕЦ - Заявление за достъп до обществена информация

 

ОБРАЗЕЦ - Заявление за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

 

ОБРАЗЕЦ - Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

 

ОБРАЗЕЦ - Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

 

ОБРАЗЕЦ - Заявление за изготвяне на заверени копия и преписи от архивирани документи/дигитализиране, фотокопиране и възпроизвеждане на архивни документи и материали от фотоархива на МО

 

ОБРАЗЕЦ - Заявка за кодифициране на изделие

 

ОБРАЗЕЦ - Заявление за получаване на код на доставчик в Кодификационната система на НАТО (NGAGE код)

 

ОБРАЗЕЦ - Заявление за изготвяне на заверено копие на документ (примерен образец, може да бъде попълнен само след разпечатване)

 

ОБРАЗЕЦ - Заявление за записване в приемен ден (примерен образец, може да бъде попълнен само след разпечатване)

 

Анкетна карта