ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ
Обявата се отнася за: Вид на процедурата Срок за подаване
на заявление за деклариране на
желание за участие
Срок за продажба
на тръжна
документация
Срок за приемане на офертите Състояние на процедурата Обявление в
Държавен вестник
Лице за контакт Доку-
мента-
ция

„Изграждане на периметрова охрана, видео наблюдение и контрол на достъпа на територията на военно формирование 52370 – НЕГУШЕВО”

Ограничена процедура по ЗОП


16.00 часа на 06.02.2014 г. на адрес: Приемната на сградата на СКС, бул. „Тотлебен” № 34-

Не се продава изтегля се безплатно от колона „Документация”

 

Предоставяне в електронен вид на документация за участие и приемане на оферти

 

 

Решение за промяна

На
20.12.2013 г. са изпратени в АОП Решение № 120-9813 от 20.12.2013 г. на Командващ на СКС и обявлението за обществената поръчка

Елена Гаврилова
02/9222882

Петър
Петров
02/9222880

Пламен Йорданов
02/9223966

изтегли

 

Допълнителна информация

„Модернизация на съоръжения и консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/, включваща оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обекти”

Открита процедура по ЗОП

12.00 часа на 30.11.2013г. на адрес: Приемната на сградата на СКС, бул. „Ген. Тотлебен” № 34

Не се продава изтегля се безплатно от колона „Документация”

 

Предоставяне в електронен вид на документа-ция за участие и приемане на оферти

На 19.11.2013 г. e изпратенo в АОП Решение № 120-8815 от 18.11.2013 г. на Командващ на СКС и обявлението за обществената поръчка

Пламен Йорданов
02/ 92 23966

Елена Гаврилова 02/ 92 22882

Изтегли

Сключване на рамково споразумение за сервизно поддържане на автомобилна техника

Открита процедура по ЗОП 

 

-

Не се продава изтегля се безплатно от колона „Документация“ 

12.00 часа
на 23.12.2013 г. на адрес:
Приемната на сградата на СКС,
Бул. „Тотлебен“
№ 34

Разглеждане на оферти

На 12.11.2013 г. са изпратени в АОП Решение № 120-8591 от 11.11.2013 г. на Командващ на СКС и обявлението за обществена поръчка

Елена Гаврилова
02/9222822

Пламен Йорданов
02/9223966

изтегли

Обществена поръчка за проектиране или инженеринг за нуждите на военни формирования от състава на Съвместно командване на силите по чл.162 и чл. 163 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,включващи проектиране или проектиране и строителство за обекти по обособени позиции.

 

 

Открита процедура по ЗОП

 

 

 

Не се продава изтегля се безплатно от колона „Документация”

16.00 часа
26.11.2013г.

Разглеждане на оферти

На 17.10.2013г. са изпратени в АОП Решение № 120-7906 от 17.10.2013 г. на Командващ на СКС и обявлението за обществената поръчка

Елена Гаврилова
02/ 92 22882

 

Пламен Йорданов
02/ 92 23966

 

изтегли

 

допълнителна информация

„Охрана на войскови имоти на военни формирования подчинени  на Съвместното командване на силите”

Ограничена процедура по ЗОП

 

16.00 часа на 29.04.2013г. на адрес: Приемната на сградата на СКС, бул. „Тотлебен” № 34

Не се продава изтегля се безплатно от колона „Документация”

 

Отваряне на оферти – 10.00 часа на 14.10.2013 г.

 

Допълнителна информация по процедурата

 

Процедурата се обжалва

На 28.03.2013 г. e изпратенo в АОП Решение за промяна     № 120-2601 от 28.03.2013 г. на Командващ на СКС

Елена Гаврилова
02/9222882

Петър Петров
02/9222880

Светозар Ботев
02/9228282

изтегли

„Охрана на войскови имоти на военни формирования подчинени  на Съвместното командване на силите”

Ограничена процедура по ЗОП

-

Не се продава изтегля се безплатно от колона „Документация”

16.00 часа на 15.04.2013г. на адрес: Приемната на сградата на СКС, бул. „Тотлебен” № 34

Решение за промяна

На 15.03.2013 г. са изпратени в АОП Решение № 120-2155 от 14.03.2013 г. на Командващ на СКС и обявлението за обществената поръчка

Елена Гаврилова
02/9222882

Петър Петров
02/9222880

Светозар Ботев
02/9228282

изтегли

 
МИНАЛИ ПРОЦЕДУРИ
Обявата се отнася за: Вид на процедурата Срок за подаване
на заявление за деклариране на
желание за участие
Срок за продажба
на тръжна
документация
Срок за приемане на офертите Състояние на процедурата Обявление в
Държавен вестник
Лице за контакт Доку-
мента-
ция

„Доставка на електроматериали (без електроуреди) за осигуряване потребностите на военните формирования от Съвместното командване на силите”.

Обществена поръчка по
чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

 

 

16.00 часа на 03.12.2013г.

приключена

 

Елена Гаврилова 02/ 92 22882

Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

„Закупуване и доставка на автомобилни гуми за различните модификации автомобили по обособени позиции и технически спецификации”

Обществена поръчка по
чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

 

 

16.00 часа на 11.11.2013г.

приключена

 

Елена Гаврилова 02/ 92 22882

Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

„Превоз на личния състав на военни формирования 18270 – Горна Малина,  28860 –  Горна Малина и 32450 – Мокрен до месторабота и обратно”

Открита процедура по ЗОП

-

Не се продава изтегля се безплатно от колона „Документация” 

16.00 часа на 04.11.2013г. на адрес: Приемната на сградата на СКС, бул. „Тотлебен” № 34

приключена

На 24.09.2013 г. са изпратени в АОП Решение № 120-7394 от 24.09.2013 г. на Командващ на СКС и обявлението за обществената поръчка

Елена Гаврилова
02/9222882

Пламен Йорданов
02/9223966 

изтегли

„Закупуване на плакети, знаци и други символи за участие в мисия”

Обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

 

 

16.00 часа на 09.10.2013г.

приключена

 

Елена Гаврилова
02/ 92 22882
Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

,,Ремонти на сгради във военни формирования от състава на СКС”

Открита процедура по ЗОП

 

 

 

Не се продава изтегля се безплатно от колона „Документация”

16.00 часа на 17.09.2013г.

приключена

На 08.08.2013г. са изпратени в АОП Решение № 120-6241 от 07.08.2013 г. на Командващ на СКС и обявлението за обществената поръчка

Елена Гаврилова     02/92 22882

Пламен Йорданов
02/92 23966

 

изтегли

 

Допълнителна информация по процедурата

 

Отваряне на трети плик

Доставка на „Декодери и антени за приемане на цифрова телевизия”

Обществена поръчка по
чл.14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

 

 

16.00 часа на 23.10.2013г.

 приключила

 

Христина Трифонова 02/ 92 23979

Елена Гаврилова 02/ 92 22882

изтегли

„Закупуване и доставка на акумулаторни батерии по обособени позиции и технически спецификации”

Обществена поръчка по
чл.14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

 

 

16.00 часа на 16.10.2013г.

приключила

 

Елена Гаврилова

02/ 92 22882

Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

„Закупуване и доставка на автомобилни гуми за различните модификации автомобили по обособени позиции и технически спецификации”

 

 

Обществена поръчка по
чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

 

 

 

 

16.00 часа на 16.10.2013г.

приключена

 

Елена Гаврилова 02/ 92 22882

Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

Доставка и монтаж на „Мобилна модулна гориво-зарядна станция”

Обществена поръчка по чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

 

 

16.00 часа на 28.08.2013г.

приключена

 

Елена Гаврилова     02/92 22882
Пламен Йорданов
02/92 23966

изтегли

„Извършване на авариен ремонт на сграда № 91- (Контролно-пропускателен пункт) във ВР 1099 на в.ф. 28860 с.Горна Малина”

Обществена поръчка по
чл.14, ал. 5, т. 1 от ЗОП

 

 

 

 

16.00 часа на 07.06.2013г.

приключена

 

Симеон ЙОЛОВ
02/92 29 847
02/92 29 857
02/92 29 882
0889 921 179

изтегли

„Закупуване на Конвертор 2 Mbit E1 към V 35/X.21”

Обществена поръчка чл.14, ал. 6 от ЗОП

 

 

16.00 часа на 18.09.2013г.

Приключена

 

Елена Гаврилова
02/ 92 22882
Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

Изработване и доставка на ПИН карти за лични разговори по сателитната система VSAT

Обществена поръчка чл.14, ал. 6 от ЗОП

 

 

16.00 часа на 18.09.2013г.

Приключена

 

Елена Гаврилова
02/ 92 22882
Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

„Доставка на химически продукти, лабораторни принадлежности и други сходни за осигуряване потребностите на военните формирования от Съвместното командване на силите”.

Обществена поръчка по чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

 

 

16.00 часа на 05.08.2013г.

Приключена

 

Елена Гаврилова 02/ 92 22882
Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

„Транспортиране и загробване на съхраняваните пожароизвестителни датчици с радиоактивен източник”

Обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

 

 

16.00 часа на 12.07.2013г.

Приключена

 

Елена Гаврилова 02/ 92 22882

Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

Доставка и монтаж на „Мобилна модулна гориво-зарядна станция”

Обществена поръчка по
чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

 

 

16.00 часа на 17.07.2013г.

Прекратена

 

Елена Гаврилова 02/ 92 22882

Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

„Закупуване на Блок „BUC” за сателитна антена VSAT-8W, комплект със захранване”

 Обществена поръчка по
чл.14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

 

 

16.00 часа на 25.06.2013г.

 Приключена

 

Елена Гаврилова 02/ 92 22882

Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

„Доставка на резервни части и консумативи за различните модификации автомобили от модели ВАЗ, УАЗ, ЗиЛ, МАЗ, Чавдар, Шкода и Фолксваген”

Обществена поръчка по
чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

 

 

 

 

16.00 часа на 03.06.2013г.

Приключена

 

Елена Гаврилова 02/ 92 22882

Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

„Блок „LNB с L.O.
11.3 GHz
за сателитна антена VSAT”

Обществена поръчка по
чл.14, ал. 6 от ЗОП

 

 

10.00 часа на 20.06.2013г.

Приключена

 

Елена Гаврилова 02/ 92 22882

Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

„Модул за безжичен достъп в диапазона 5.0 Ghz”.

Обществена поръчка по
чл.14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

 

 

10.00 часа на 07.05.2013г.

Приключена

 

Елена Гаврилова 02/ 92 22882

Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

„Доставка на електроматериали (без електроуреди) за осигуряване потребностите на военните формирования от Съвместното командване на силите”.

Обществена поръчка по
чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

 

 

16.00 часа на 15.04.2013г.

Приключена

 

Елена Гаврилова 02/ 92 22882

Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

„Доставка на уреди и материали за водопровод и баня”.

Обществена поръчка по чл.14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

 

 

15.00 часа на 12.04.2013г.

Приключена

 

Георги Янев
02/9229914

изтегли

„Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни за осигуряване потребностите на военните формирования от Съвместното командване на силите”

Обществена поръчка по
чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

 

 

16.00 часа на 12.04.2013г.

Приключена

 

Елена Гаврилова 02/ 92 22882

Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

„ Доставка на строително имущество, материали и готови разтвори за осигуряване потребностите на военните формирования от Съвместното командване на силите ”.

Обществена поръчка по
чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

   

16.00 часа на 27.03.2013г.

Приключена

 

Елена Гаврилова 02/ 92 22882

Пламен Йорданов
02/ 92 23966

изтегли

„Сканиране на печатни периодични издания и запис и дешифриране на радио и телевизионни новини”.

Обществена поръчка по
чл.14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

 

 

16.00 часа на 27.03.2013г.

Приключена

 

Ангел Димов
02/9222706

Пламен Йорданов
02/9223966

изтегли

„ Сервизно обслужване на автобуси ”

Обществена поръчка чл. 14, ал. 4, т 2 от ЗОП

 

 

16.30 часа на
16.01.2013г.

Приключена

 

ХРИСТО ДИМИТРОВ
02 / 92 23767

 

изтегли

 

МИНАЛИ ПРОЦЕДУРИ - АРХИВ ЗА 2012 Г.

 

МИНАЛИ ПРОЦЕДУРИ - АРХИВ ЗА 2011 Г.