КОМЕНДАНТСТВО - МО

Комендантство - МО е военно формирование от въоръжените сили, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, което осигурява ангажиментите на Министерството на отбраната по българското участие в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия и Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО (NATO Integration Unit (NFIU)); поддържа куриерските връзки за доставки и разпределя криптографски средства и материали на НАТО за Република България; администрира и поддържа функционирането на автоматизираната информационна система „Документооборот“ за класифицирана информация и извършва специално изтриване на материални носители за запис на класифицирана информация; извършва обучение на служителите от Въоръжените сили с възложени функции в областта на защитата на информацията; организира дейностите по планиране на потребностите и материално-техническото снабдяване на Министерството на отбраната с движими вещи, комуникационна и компютърна техника, консумативи и резервни части за тях; осигурява техническата им поддръжка; планира и осъществява транспортното осигуряване; организира храненето, библиотечното обслужване и размножаването на документи за нуждите на служителите от Министерството на отбраната и Комендантство-МО; извършва комунално-битовите и санитарно-хигиенните дейности, осигурява пожарната безопасност; заявява текущите строително-ремонтни работи и поддържа помещенията в сградите на Министерството на отбраната на ул. „Дякон Игнатий" № 3 и ул. „Иван Вазов" № 12.

Дейността на Комендантство - МО се осъществява в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България, Кодекса на труда, законите, подзаконовите актове, нормативните и административните актове на министъра на отбраната.