КОМЕНДАНТСТВО - МО


КОМЕНДАНТСТВО – МО от 07.10.2019 г. е с нов телефонен указател, който е публикуван на страницата на вътрешноведомствения сайт на МО

 

СЪЗДАВАНЕ НА КОМЕНДАНТСТВО – МО

В изпълнение на Постановление № 140 на МС от 04.06.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната е създадена Дирекция „Комендантство“ със следните основни функции:
1. осигурява стопанисването и управлението на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени за административни нужди на централната администрация;
2. организира и контролира ремонта и поддръжката на сградния фонд, машините, съоръженията и оборудването на централната администрация;
3. организира и извършва годишни инвентаризации на движимите вещи, предоставени на централната администрация в установените срокове;
4. осигурява хигиената в сградите, предоставени за ползване от централната администрация;
5. осигурява противопожарната безопасност в сградите, предоставени за ползване от централната администрация;
6. организира транспортното осигуряване на централната администрация;
7. осигурява дейността на централната администрация във военно време.

През месец април на 2010 г., с Постановление № 54 на МС за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, Обн., ДВ, бр. 27 от 9.04.2010 г., в сила от 25.05.2010 г., чл.4 се добавя:
(1) „Създава се Комендантство – МО като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на отбраната със седалище София, ул. „Дякон Игнатий № 3“.
(2) Комендантство - МО е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.

На основание ПМС № 5/21.01.2014 г. и промяната на Устройствен правилник на Министерството на отбраната, считано от 01.02.2014 г., Комендантство - МО беше преструктурирано от структура по чл. 60 от Закона за администрацията във военно формирование от въоръжените сили, пряко подчинено на министъра на отбраната с военнопощенски номер 54980. (МЗ №ОХ-51/27.01.2014 г.)

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Комендантство – МО, е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната и военно формирование от въоръжените сили, което осигурява ангажиментите на Министерството на отбраната по българското участие в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия и в Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО (NATO Force Integration Unit (NFIU);:
А). по отношение на Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО (NFIU) в Р България.
Ангажиментите на страната-домакин (Р България) по отношение поддръжката на NFIU BGR са регламентирани в подписания и ратифициран от Народното събрания Меморандум за разбирателство (обнародван в ДВ, бр. 61 от 2016 г.) и Споразумение за поддръжка на NFIU BGR (обнародвано в ДВ , бр. 50 от 23.06.2017 г.)
Текстът на чл. 5, т. 5.1 от Споразумението за поддръжка гласи: “Страната-домакин управлява координацията и отговорностите по поддръжка (Base Support) на местно ниво чрез Комендантство – МО“. Този текст поставя Комендантство – МО в центъра на отговорностите на страната – домакин по отношение на NFIU BGR, които включват осигуряване на:
- Инфраструктура, складова база, съхраняване и снабдяване с материални ресурси;
- Транспортно осигуряване – постоянно, не по малко от 2 леки автомобила с нормална проходимост, микробуси и автобуси при необходимост;
- Защита на силите – поддържане на развърнатите в Щабния елемент системи:

- Спешна и медицинска помощ – организирана чрез сектор „Поддръжка на Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО в Р България“ и медицинските органи на ВС на Р България;
- Противопожарна охрана – чрез Центъра за осигуряване в сградата на Министерството на отбраната на бул. „Ген. Тотлебен“ № 34;
- Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Мотивация и качество на живот;
- Подкрепа на семействата на военнослужещите.
Предвид горепосочените области на поддръжка за Щабния елемент, в много от случаите Комендантство – МО организира и ръководи работни групи в Министерството на отбраната и междуведомствени такива за усъвършенстване на националното законодателство и привеждане  на същото към изискванията на вече ратифицирани международни споразумения и договори, касаещи NFIU BGR, в следните области:
- промяна на закони, свързани с издаване на български документи за самоличност на военнослужещите, членовете на цивилния компонент и техните зависими лица от структури на НАТО на територията на Р България;
- изготвяне на проект за наредба за регистрацията и отчета на служебните пътни превозни средства на НАТО и изпращаща страна и личните пътни превозни средства на военнослужещите от НАТО и техните зависими лица, работещи в структури на Алианса на територията на Р България. 
По осигуряването на Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО в Р България Комендантство -  МО изпълнява следните конкретни задачи:
- администрира българските военнослужещи и военни служители в Щабния елемент;
- планира поддръжката, осигурява и поддържа материалните средства, развърнати в Щабния елемент, необходими му за изпълнението на мисията, функциите и задачите му, в т.ч. поддръжката на системите, развърнати в NFIU BGR. Доставя нови материални средства при доказана и утвърдена от оторизираните институции необходимост;
- планира, изразходва и отчита финансовите средства по подпрограма „Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО в Р България“;
- изпълнява задачи по подпомагане на чуждестранните военнослужещи и членовете на техните семейства, регламентирани в Споразумението за поддръжка, а именно:

Б). по отношение на ЦИИСУ на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия.
Както е посочено в концепцията на CMDR COE, мисията на центъра е да действа като катализатор за усъвършенстване на способностите на страните-членки на НАТО и неговите партньори в управлението на кризи и отговор на бедствия.
За изпълнение на мисията на центъра, ние осигуряваме експертиза в тази предметна област, съветване върху управлението на кризи и отговора на бедствия, както и допринасяме за развитието на доктрините и концепциите и експериментирането. Възможностите за обучение и тренировка, които ние осигуряваме включително и чрез мобилни тренировъчни тимове, обхващат военни и цивилни експерти на ниво щабове, както и по-малки подразделения и групи.
В тясно сътрудничество със Съвместния център за поуки от практиката (Joint Analysis and Lessons Learned Centre (JALLC), центъра изпълнява мисията на хранилище за международна, национална и НАТО споделена информация, анализи и поуки от практиката за управлението на кризи и отговор при бедствия.

 

Също така Комендантство – МО:
- поддържа куриерските връзки за доставки и разпределя криптографски средства и материали на НАТО за Република България;
- администрира и поддържа функционирането на автоматизираната информационна система „Документооборот“ за класифицирана информация и извършва специално изтриване на материални носители за запис на класифицирана информация;
- извършва обучение на служителите от въоръжените сили с възложени функции в областта на защитата на информацията;
- организира дейностите по планиране на потребностите и материално-техническото снабдяване на Министерството на отбраната с движими вещи, комуникационна и компютърна техника, консумативи и резервни части за тях , както и осигурява техническата им поддръжка;
- планира и осъществява транспортното осигуряване;
- организира храненето, библиотечното обслужване и размножаването на документи за нуждите на служителите от Министерството на отбраната;
- извършва комунално-битовите и санитарно-хигиенните дейности, осигурява пожарната безопасност;
- заявява текущите строително-ремонтни работи и поддържа помещенията в сградите на Министерството на отбраната на ул. „Дякон Игнатий“ № 3 и на ул. „Иван Вазов“ № 12.