КОМЕНДАНТСТВО - МО 

 

   

Списък на служителите от Комендантство –МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2022 г.

 

Обходен лист за служтелите на Комендантство – МО

 

Нормативна база, регламентираща дейността в Комендантство – МО

 

Етичен кодекс на служителите от Комендантство – MO

 

Правилник за вътрешния трудов ред в Комендантство - МО

 

Телефон за приемане на предложения и сигнали за корупция - 029221661