КОМЕНДАНТСТВО - МО 

 

   

Нормативна база, регламентираща дейността в Комендантство – МО

 

 

Списък на служителите от Комендантство –МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

 

 

 

Телефон за приемане на предложения и сигнали за корупция - 029221661