КОМЕНДАНТСТВО - МО 

 

   

Списък на служителите от Комендантство-МО, Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) и Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО (NATO Force Integration Unit (NFIU), подали декларации за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2023 г.

 

Обходен лист за служтелите на Комендантство – МО

 

Нормативна база, регламентираща дейността в Комендантство – МО

 

Етичен кодекс на служителите от Комендантство – MO

 

Правилник за вътрешния трудов ред в Комендантство - МО

 

Телефон за приемане на предложения и сигнали за корупция - 029221601