Т Е М И

ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА

В ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

 

 

IНаучен проблем/Тема: „Изследване на сигурността на софтуерни мобилни приложения предназначени за използване в МО и БА”

IIНаучен проблем/Тема: „Интеграция на електронно-съобщителни мрежи за постигане на консолидация на комуникационни и информационни ресурси”

IIIНаучен проблем/Тема: „Мониторинг на критични инфраструктури в областта на националната сигурност на базата на пасивни софтуерно дефинирани радари”

IVНаучен проблем/Тема: Мултисензорна система от софтуерно дефинирани радари за откриване на нисколетящи, нискоскоростни обекти с редуцирана отразяваща повърхност”

VНаучен проблем/Тема: „Модели на достъп до данните при специализирани геоинформационни системи”

VIНаучен проблем/Тема: „Модел за маршрутизация и контрол на движението на автономна бойна платформа”

VIIНаучен проблем/Тема: Изследване шумоустойчивостта на самоорганизиращи се комуникационни системи в условия на усложнена радиосреда

VIIIНаучен проблем/Тема: Намаляване влиянието на преднамерените смущения върху шумоустойчивостта на комуникационна система чрез обработка на сигналите в предавателната част

IX Научен проблем/Тема: „Нанотехнологии и наносистеми внедрени в индивидуален защитен елемент от екипировката на войника”

XНаучен проблем/Тема: Изследване на възможностите за прилагане на иновативни методи за контрол при оценка на техническото състояние на гладкостволни тела

XIНаучен проблем/Тема: Изследване на оптичните параметри на тънкослойни структури, получени чрез PVD/IDA (IBDA) технология, в зависимост от режимите на нанасяне

XII)  Научен проблем/Тема: Анализ на надеждността и поддръжката на безпилотните летателни апарати за нуждите на отбраната


ЗАБЕЛЕЖКА:

1. По предложените теми, за които не е отбелязано във формата на обучение че се отнасят за офицери, могат да кандидатстват и граждански лица във и извън Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

2. Подробности и срокове за обявените конкурси може да намерите в Заповед ОХ – 650/16.07.2019 г. качена на сайта на Министерство на отбраната (www.mod.bg) и ТУК.

3.Темите са обявени в Държавен вестник, бр. 59/26.07.2019 г., стр. 53