Институтът по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" организира национално отборно състезание "КИБЕР ИГРИТЕ - 2016".
Състезанието е открито за участие на всички. Могат да се състезават ученици, студенти, експерти в областта на кибер сигурността и всички, които имат желание, интереси и познания в откриване и отстраняване на уязвимости в компютърни системи и мрежи.
За повече информация виж ...


новини

Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Института по отбрана ♦ VIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХЕМУС-2016" ♦ НА ПОЛИГОН „ЗМЕЙОВО“ СЕ ПРОВЕДОХА ДЕМОНСТРАЦИОННИ СТРЕЛБИ В РАМКИТЕ НА „ХЕМУС – 2016“ ♦
12.10.2016 г. Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Института по отбрана
На 12 октомври 2016 г. преди заседанието на Ректорския съвет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) беше сключено рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Института по отбрана, подписано от Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и Директора на ИО проф. д-р Тодор Тагарев. Споразумението дава възможност за задълбочаване на сътрудничеството и взаимодействието при въвеждане на добри практики и високи стандарти в обучението и изследователската дейност в областта на научното и технологично развитие в интерес на сигурността и отбраната.

Снимки от събитието:


26.05.2016 г. VIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХЕМУС-2016"
Организираната от Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ и Фондация „Хемус ’95” Осма международна научна конференция „Научните изследвания - ключов фактор за придобиване на нови отбранителни способности”, се проведе на 26 май 2016 г. в Международния панаир в Пловдив под патронажа на Министерство на отбраната на Република България и е в рамките на Дванадесетото международно изложение за отбранителна техника “ХЕМУС 2016”.
Дискусии и споделяне на различни идеи и решения за развитие на въоръженията и бойната техника, комуникациите, радиолокацията, информационните технологии, икономическите и политически аспекти на отбраната и други тематични направления намериха място в две от научните секции на конференцията - "Въоръжение, бойни системи и осигуряване" и "Комуникационно-информационни системи и технологии, защита на информацията". В третата, специална секция - "Технологии, подпомагащи работата на структурите за сигурност", учени от различни страни дискутираха въпроси, свързани със съвременните заплахи от домашно приготвени импровизирани взривни устройства, с иновативни решения за защита на информацията, с възможностите за кибер-разузнаване в ерата на глобалния тероризъм и др.
На конференцията присъстваха представители на международни и наши производители на отбранителна техника, високопоставени служители от силовите ведомства, научни работници от редица европейски страни, военни експерти и специалисти от българските военноучебни заведения и военнонаучни организации, от БАН и гражданските университети в страната. Участие в конференцията взеха и зам. министъра на отбраната - доц. д-р Десислава Йосифова и Началника на отбраната - генерал Константин Попов. В своите пленарни доклади те засегнаха перспективите за технологичната модернизация на Въоръжените сили на Република България и възможностите за участие на Българската отбранителна-технологична и индустриална база в реализирането на проектите, съпътващи тази модернизация. Националният координатор по киберсигурност д-р Георги Шарков, в пленарния си доклад запозна присъстващите с публично-частното партньорство за киберсигурност и защита на информацията.
При откриването на конференцията присъстваха чуждестранни гости и делегации от Молдова, Алжир, Украйна и други страни. От република Босна и Херцеговина участва зам.-министърът на отбраната по ресурсите Борис Йеринич, а министърът на отбраната на република Нигерия - г-н Мансур Мохамед Дан-Али, поздрави участниците в конференцията и сподели от пленарната трибуна за мерките които взема страната му в борбата срещу тероризма.
На конференцията бяха представени над 80 доклада от автори от различни страни, между които Обединеното кралство, Испания, Ирландия, Израел, Гърция и България.
В залите бяха създадени благоприятни условия за провеждане на дискусии, обмен на информация и опит, запознаване с иновации и осигуряване на благоприятна среда за взаимодействие на военната експертиза с гражданската научна мисъл за удовлетворяване на конкретните потребности на войските и силите, съобразно с новите реалности за осигуряване на отбраната на страната.


Снимки от събитието:


27.05.2016 г. НА ПОЛИГОН „ЗМЕЙОВО“ СЕ ПРОВЕДОХА ДЕМОНСТРАЦИОННИ СТРЕЛБИ В РАМКИТЕ НА „ХЕМУС – 2016“
Демонстрационни стрелби в рамките на Международното изложение за отбранителна техника „Хемус – 2016“ се проведоха на 27 май, на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“. Те се организират традиционно в рамките на изложението от Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“. По време стрелбите бяха демонстрирани изпитания на боеприпаси, извършвани на артилерийския полигон „Змейово“ и бяха презентирани продуктите на пет български фирми от отбранителната индустрия.
На демонстрационните стрелби присъстваха заместник-министърът на отбраната Орхан Исмаилов, министърът на отбраната на Федерална република Нигерия Мансур Мохамед Дан-Али, министърът на Република Камерун Жозеф Бети Асомо и заместник-министърът на отбраната по ресурсите на Федерална република Босна и Херцеговина Борис Йеринич. В наблюдението на показа се включиха и представители на чуждестранните делегации, участващи в „Хемус – 2016 г.“, членовете на Комитета на Партньорството за бойни припаси (ASPC) към Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA), командващият на Съвместното командване на силите генерал-майор Любчо Тодоров, заместник-директорът на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ полк. Димитър Кирков и председателят на Общинския съвет на Стара Загора Емил Христов.


Снимки от събитието:


за института

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към Министъра на отбраната, и е наследник на богатите традиции на бившите военнонаучни организации - Военен научно-технически институт, Военен научно-изследователски институт, Институт за перспективни изследвания за отбраната, на Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на МО.
С ПМС № 5 от 21.01.2014 г. Институтът по отбрана е именован „Професор Цветан Лазаров”.

С ПМС № 54 от 01.04.2010 г. от Дирекция „Политика по въоръженията” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е преминал отдел „Качество, сертификация, кодификация и метрология”, а с ПМС № 135 от 12.05.2011 г. от Дирекция „Инвестиции в отбраната” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е прехвърлена структурата за организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО.

Постоянната комисия по технически науки и военно дело към Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол № 3 от 30.01.2012 г. дава право на Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” да обучава в образователна и научна степен "доктор" по научните специалности „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, „Радиолокация и радионавигация”, „Радиопредавателна и радиоприемна техника”, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” и „Оптични лазерни уреди и методи”.

Институтът по отбрана изпълнява следните функции:

1. научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;

2. подпомагане анализа на състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;

3. подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;

4. осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили;

5. подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;

6. изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;

7. извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения;

8. осъществяване на методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон;

9. контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;

10. разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества;

11. метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;

12. сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО (NSPA, NCIA, CMRE, ACT и др.), Европейския съюз (EDA и др.) и на двустранна основа;

13. координиране и планиране чрез национални представители на научноизследователска дейност в международни организации в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана;

14. участие в международни проекти и научноизследователски групи в областта на сигурността и отбраната;

15. изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

16. изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

17. извършване на военноикономически анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;

18. планиране и организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО и развитието на съответната информационна система;

19. подпомагане на министъра при защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната;

20. изпълнение на дейностите по чл. 24, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;

21. обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми в областта на техническите науки;

22. развитие на академичен състав, необходим за провеждане на научноизследователска и научно-приложна дейност и обучение на докторанти.

Научноизследователската дейност на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се изразява в извършването на:

 • военни научно-приложни и приложни изследвания;
 • военно-техническа експертиза;
 • научна експертиза;
 • научно съпровождане на проекти и разработки за нуждите на МО и БА;
 • проучвания и инженерни решения.

Международно сътрудничество на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”:

 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в Организацията за изследвания и технологии на НАТО – NATO Science & Technology Organization (STO);
 • NATO Science & Technology Strategy
  Стратегия на НАТО в областта на науката и технологиите
 • Участие на експерти от Института по отбрана в работните органи на Агенцията на НАТО по стандартизация – NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA);
 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в международни проекти и в международни екипи за експертизи и изследвания;
 • организиране и участие в международни срещи и конференции;
 • публикуване на постигнати научноизследователски резултати в чуждестранните специализирани издания.