ТЕМИ ЗА ДОКТОРАНТУРА

СЕКЮРИТИ ЕКСПО
25-о международно изложение

7 - 10 март 2018

Пожароизвестяване, пожарогасене, видеонаблюдение, контрол на достъп, биометрия, периметрова защита, алармени системи, IT и комуникации, оборудване „интелигентни сгради“.


новини

Връчване на награди по случай предстоящия Ден на храбростта и Празник на Българската армия 6 май ♦ Представяне на бойна машина "Boxer" в Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" ♦ Проведена серия лекции на тема "Cyber Security Science and Engineering" ♦
08.05.2018 г. Връчване на награди по случай предстоящия Ден на храбростта и Празник на Българската армия 6 май
На 4 май 2018 г., в тържествена обстановка в Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров", по случай предстоящия Ден на храбростта и Празник на Българската армия 6 май, директорът на Института полковник д-р Димитър Кирков връчи награди на изявили се военнослужещи, както следва:
- на директора на дирекция "Развитие на системите С4I" полковник Григор Райков Велев - предметна награда Бинокъл "Б - 8x30", от министъра на отбраната на Република България;
- на директора на дирекция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества" полковник Николай Златанов Златанов - Сувенирен нож "АК-47" на поставка, от министъра на отбраната на Република България;
- на завеждащата "Национална регистратура" старшина Диляна Йосифова Жадалова и завеждащата "Регистратура НАТО и ЕС" старшина Сашка Иванова Посталкова - Грамота от Началника на отбраната.
В края на мероприятието, към наградените военнослужещи бяха отправени поздравления от директора на Института по отбрана, а към останалия научноизследователски и експертен състав - пожелания за приятно посрещане на Празника на Българската армия.


26.04.2018 г. Представяне на бойна машина "Boxer" в Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров"
Институтът по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" беше домакин на представянето на оперативните възможности и технически характеристики на бойната бронирана машина за пехотата "Boxer". Вариант на 8х8 Boxer машина беше изложен на територията на Института.
На презентацията присъстваха представители на ръководството на Министерство на отбраната, Щаба на отбраната и Съвместно командване на силите, както и представители на Германо-Българската индустриално-търговска камара, Българската отбранителна индустрия и академичните среди.
В продължение на целия работен ден, специалисти от фирмата - производител предоставяха информация и отговаряха на въпроси на експерти от Сухопътни войски и Института по отбрана, ангажирани с реализацията на проекта за инвестиционен разход "Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи в състава на механизираната бригада".
Специален гост на събитието беше посланникът на Федерална Република Германия у нас Херберт Салбер. Н. пр. Херберт Салбер проведе среща с директора на Института полк. д-р Димитър Кирков, на която бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на отбранителните изследвания и технологии между Институт по отбрана и аналогични немски организации.


26.04.2018 г. Проведена серия лекции на тема "Cyber Security Science and Engineering"
Учени и изследователи от Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" (България), University of Oxford (UK), Royal Military Academy (Belgium), Northrup Grumman (USA), European Defence Agency (EDA), Европейски Софтуерен Институт (България), в периода 24-25 Април, 2018 г. в гр. Липтовски Микулаш (Liptovsky Mikulas), Словакия, с помощта на Панел Информационни Системи и Технологиии на Организацията за Наука и Технологии на НАТО (Information System and Technology Panel, NATO Science and Technology Organization) и Министерство на отбраната на Словакия, проведоха серия от научно-изследователкси лекции на тема "Cyber Security Science and Engineering".
Директор на серията лекции от страна на НАТО е, полк. доц. д-р Николай Стоянов, заместник-директор на Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров".


за института

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към Министъра на отбраната, и е наследник на богатите традиции на бившите военнонаучни организации - Военен научно-технически институт, Военен научно-изследователски институт, Институт за перспективни изследвания за отбраната, на Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на МО.
С ПМС № 5 от 21.01.2014 г. Институтът по отбрана е именован „Професор Цветан Лазаров”.

С ПМС № 54 от 01.04.2010 г. от Дирекция „Политика по въоръженията” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е преминал отдел „Качество, сертификация, кодификация и метрология”, а с ПМС № 135 от 12.05.2011 г. от Дирекция „Инвестиции в отбраната” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е прехвърлена структурата за организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО.

Постоянната комисия по технически науки и военно дело към Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол № 3 от 30.01.2012 г. дава право на Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” да обучава в образователна и научна степен "доктор" по научните специалности „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, „Радиолокация и радионавигация”, „Радиопредавателна и радиоприемна техника”, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” и „Оптични лазерни уреди и методи”.

Институтът по отбрана изпълнява следните функции:

1. научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;

2. подпомагане анализа на състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;

3. подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;

4. осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили;

5. подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;

6. изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;

7. извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения;

8. осъществяване на методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон;

9. контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;

10. разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества;

11. метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;

12. сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО (NSPA, NCIA, CMRE, ACT и др.), Европейския съюз (EDA и др.) и на двустранна основа;

13. координиране и планиране чрез национални представители на научноизследователска дейност в международни организации в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана;

14. участие в международни проекти и научноизследователски групи в областта на сигурността и отбраната;

15. изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

16. изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

17. извършване на военноикономически анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;

18. планиране и организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО и развитието на съответната информационна система;

19. подпомагане на министъра при защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната;

20. изпълнение на дейностите по чл. 24, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;

21. обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми в областта на техническите науки;

22. развитие на академичен състав, необходим за провеждане на научноизследователска и научно-приложна дейност и обучение на докторанти.

Научноизследователската дейност на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се изразява в извършването на:

 • военни научно-приложни и приложни изследвания;
 • военно-техническа експертиза;
 • научна експертиза;
 • научно съпровождане на проекти и разработки за нуждите на МО и БА;
 • проучвания и инженерни решения.

Международно сътрудничество на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”:

 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в Организацията за изследвания и технологии на НАТО – NATO Science & Technology Organization (STO);
 • NATO Science & Technology Strategy
  Стратегия на НАТО в областта на науката и технологиите
 • Участие на експерти от Института по отбрана в работните органи на Агенцията на НАТО по стандартизация – NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA);
 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в международни проекти и в международни екипи за експертизи и изследвания;
 • организиране и участие в международни срещи и конференции;
 • публикуване на постигнати научноизследователски резултати в чуждестранните специализирани издания.