ПОКАНА
за набиране на асоциирани партньори в проект Център за компетентност „Киберсигурност и устойчивост на системи от системи (BC3)“ на консорциум с координатор
Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"Институтът по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" организира национално отборно състезание "КИБЕР ИГРИТЕ - 2016".
Състезанието е открито за участие на всички. Могат да се състезават ученици, студенти, експерти в областта на кибер сигурността и всички, които имат желание, интереси и познания в откриване и отстраняване на уязвимости в компютърни системи и мрежи.
За повече информация виж ...


новини

Инвестиционен проект „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ ♦ Церемония за награждаване на доскорошния заместник-директор инж. Станимир Георгиев ♦ Институтът по отбрана отбеляза 121 годишни от рождението на своя патрон - професор Цветан Лазаров ♦
21.03.2017 г. Инвестиционен проект „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“
Водещи международни компании от отбранителната индустрия отговориха на искането за информация, необходима за подготовка на инвестиционен проект „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“.
За да се гарантира конфиденциалност и безпристрастност на анализа, на постъпилите отговори бяха присвоени условни наименования.

Работният екип за извършване на анализ и оценка на варианти за реализация на проекта започна най-активната част от своята работа.


Със заповед на министъра на отбраната, за ръководител на екипа е назначен полковник д-р Димитър Кирков - директор на Дирекция "Развитие на въоръженията, техниката, тиловите материали и имущества".


10.03.2017 г. Церемония за награждаване на доскорошния заместник-директор инж. Станимир Георгиев
На церемония с ръководството на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” на 10 март 2017 г., директорът проф. Тодор Тагарев връчи грамота и плакет на института на доскорошния заместник-директор инж. Станимир Георгиев. В обръщението си към г-н Георгиев, проф. Тагарев подчерта значителния му принос към оптимизиране дейността на Института, висок професионализъм, енергия, всеотдайност и безупречно изпълнение на служебните задължения.
Директорът изказа благодарност към г-н Георгиев и му пожела, при възможност и желание от негова страна, да реализира своя експертен потенциал и управленски опит в Министерството на отбраната и НАТО, в интерес на Въоръжените сили на Република България.

Снимки от церемонията:


27.02.2017 г. Институтът по отбрана отбеляза 121 годишни от рождението на своя патрон - професор Цветан Лазаров
На 25-ти февруари се навършиха 121 години от рождението на професор Цветан Лазаров - патрон на Института по отбрана.
На тържественото служебно събиране по случая присъства заместник-министърът на отбраната г-н Стефан Петров. В кратко слово г-н Петров представи своето виждане за мястото и задачите на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" в тясно взаимодействие с други звена на МО, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, изпълнителни агенции и военно-ремонтния отрасъл. Последва обявяване на заповеди на министъра на отбраната, началника на отбраната и директора на Института по отбрана за награждаване на заслужили специалисти от научно-изследователския и експертен състав.

Снимки от събитието:


за института

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към Министъра на отбраната, и е наследник на богатите традиции на бившите военнонаучни организации - Военен научно-технически институт, Военен научно-изследователски институт, Институт за перспективни изследвания за отбраната, на Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на МО.
С ПМС № 5 от 21.01.2014 г. Институтът по отбрана е именован „Професор Цветан Лазаров”.

С ПМС № 54 от 01.04.2010 г. от Дирекция „Политика по въоръженията” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е преминал отдел „Качество, сертификация, кодификация и метрология”, а с ПМС № 135 от 12.05.2011 г. от Дирекция „Инвестиции в отбраната” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е прехвърлена структурата за организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО.

Постоянната комисия по технически науки и военно дело към Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол № 3 от 30.01.2012 г. дава право на Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” да обучава в образователна и научна степен "доктор" по научните специалности „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, „Радиолокация и радионавигация”, „Радиопредавателна и радиоприемна техника”, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” и „Оптични лазерни уреди и методи”.

Институтът по отбрана изпълнява следните функции:

1. научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;

2. подпомагане анализа на състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;

3. подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;

4. осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили;

5. подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;

6. изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;

7. извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения;

8. осъществяване на методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон;

9. контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;

10. разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества;

11. метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;

12. сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО (NSPA, NCIA, CMRE, ACT и др.), Европейския съюз (EDA и др.) и на двустранна основа;

13. координиране и планиране чрез национални представители на научноизследователска дейност в международни организации в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана;

14. участие в международни проекти и научноизследователски групи в областта на сигурността и отбраната;

15. изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

16. изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

17. извършване на военноикономически анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;

18. планиране и организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО и развитието на съответната информационна система;

19. подпомагане на министъра при защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната;

20. изпълнение на дейностите по чл. 24, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;

21. обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми в областта на техническите науки;

22. развитие на академичен състав, необходим за провеждане на научноизследователска и научно-приложна дейност и обучение на докторанти.

Научноизследователската дейност на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се изразява в извършването на:

 • военни научно-приложни и приложни изследвания;
 • военно-техническа експертиза;
 • научна експертиза;
 • научно съпровождане на проекти и разработки за нуждите на МО и БА;
 • проучвания и инженерни решения.

Международно сътрудничество на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”:

 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в Организацията за изследвания и технологии на НАТО – NATO Science & Technology Organization (STO);
 • NATO Science & Technology Strategy
  Стратегия на НАТО в областта на науката и технологиите
 • Участие на експерти от Института по отбрана в работните органи на Агенцията на НАТО по стандартизация – NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA);
 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в международни проекти и в международни екипи за експертизи и изследвания;
 • организиране и участие в международни срещи и конференции;
 • публикуване на постигнати научноизследователски резултати в чуждестранните специализирани издания.