Цветан Лазаров - професорът на българското самолетостроенеСъс скръб съобщаваме, че на 15 септември 2019 г. почина бившият директор на Института по отбрана (2010 - 2016 г.) - о. р. полк. доц. д-р Стоян Михайлов Балабанов.

ПРИВЕТСТВИЕ
ОТ ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА
„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Намираме се в навечерието на най-светлите празници – Коледа и Нова година!

Коледа - този чуден празник на духа и традициите, който ни кара да си спомним за топлината на бащиното огнище, за семейния уют, който ни прави човеколюбиви и добри. В тази тиха и свята нощ, всички ние се завръщаме по родните си домове и се събираме с най-близките си и любими хора, за да споделим тайнството на Рождество Христово, на раждането на Младенеца! Искрено вярвам, че този празник ни прави по-добри и състрадателни към ближните ни, уважителни един към друг, кара ни да бъдем в мир със себе си, да се обичаме и да бъдем обичани!

Нова година - това всеобхватно, спонтанно съчетание на искрена еуфория и радост е време за равносметка на миналото и надежда за бъдещето. Всички ние, от Института по отбрана, изпращаме една трудна и успешна 2018 година, наситена с много работа и предизвикателства. Година, в която Вие, служителите на Института по отбрана не пожалихте усилията си, работихте отговорно и всеотдайно за Българските Въоръжени сили. За всичко това, приемете моята сърдечна благодарност!

Скъпи колеги,

Най-искрено Ви пожелавам весело посрещане на Коледа и Нова година, добро здраве, лично и семейно щастие, много професионални успехи и житейски радости! Нека 2019 година бъде по-добра за всички нас!

В Е С Е Л И   П Р А З Н И Ц И!новини

31.07.2019 г. ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИКЪТ НА ОТБРАНАТА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ДИМИТЪР ИЛИЕВ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА
Заместник-началникът на обраната генерал-лейтенант Димитър Илиев посети на 31.07 Института по отбрана. В хода на визитата, директорът - полк. д-р Димитър Кирков запозна генерал-лейтенант Илиев със структурата и дейността на Института, както и с материалната и научната му база. Разгледани бяха кабинетите за “Радиоелектронно противодействие” и “Опични лазерни уреди и мостри”, залата за “Контрол на мостри и еталонни образци от вещество имущество на Министерството на отбраната”, отдела „Бойни системи и екипировка” и Централната изпитвателна лаборатория за тилови имущества. Показани бяха контролните мостри и еталонни образци от вещевото имущество на Министерството на отбрана и част от новите образци изпитвателна апаратура, закупени за нуждите на Института.
Посещението завърши с поднасяне на почетен плакет, юбилейна монета и юбилейна книга „10 години ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА”.


08.07.2019 г. СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ CYBER RAPID ANALYSIS FOR DEFENSE AWARENESS OF REAL-TIME SITUATION (CYDARAS)
На 27.06.2019 г. в Чернигов, Украйна се проведе семинар по проект Cyber Rapid Analysis for Defense Awareness of Real-time Situation (CyDARAS), организиран от екипa на CyRADARS от Националния технологичен университет в Чернигов, Украйна. В семинара се включиха 30 участници, част, от които представители на консорциума по проекта от Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (коодрдинатор на проекта), Национален технологичен университет в Чернигов, Украйна, Национален технически университет на Украйна „Игор Сикорски Киевски политехнически институт" и Изследователската лаборатория на Сухопътни войски на САЩ. Освен тях, в работата на семинара участваха представители на Украинската академия на науките, на Украинските въоръжени сили, на малки и средни предприятия в Украйна, на държавни организации с функции –кибер сигурност и отдалечено - проф. Патрик МакДаниел, кодиректор на Лабораторията за сигурност на системната и Интернет инфраструктура, на Университета Пенсилвания, САЩ, външен консултант на проекта. Членовете на консорциума представиха целите, задачите, изследванията и получените резултати по проекта до момента. Дискусията, модерирана от полк. доц. д-р Николай Стоянов, зам.-директор на Институт по отбрана и НАТО директор на проекта, беше изключително продуктивна и постави проблемите, които трябва да намерят решение в контекста на изследванията и работата по проекта.
On June 27, 2019, a Cyber Rapid Analysis for Defense Awareness of Real-Time Situation (CyDARAS) workshop was organized at the Chernihiv National University of Technology, Ukraine. 30 participants attended the workshop, part of which were representatives of the project consortium - Defence Institute “Professor Tsvetan Lazarov”, Bulgaria (coordinator of the project), Chernihiv National University of Technology,Ukraine, US Army Research Laboratory, United States of America, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine. Other participant were representatives of the Ukrainian Academy of Sciences, the Ukrainian Armed Forces, Small and Medium Enterprises, Ukrainian State agencies for cyber security and remotely joined, Professor Patrick McDaniel, co-director of the System and Internet Infrastructure Security Laboratory, the University of Pennsylvania, USA, an external advisor to the project. The discussion, moderated by the Col. Prof. Dr. Nikolai Stoyanov, Deputy Director of the Defence Institute and the NATO Director of the project, was extremely productive and raised the issues that should be addressed in the context of research and project work.


03.07.2019 г. РАБОТНА СРЕЩА ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „СИГУРНОСТ”
На 2 юли т.г. в Института по отбрана се проведе работна среща за обсъждане на Национална научна програма "Сигурност", инициирана от Министерството на образованието и науката. На събитието присъстваха г-жа Карина Ангелиева - зам.-министър на образованието и науката, г-н Анатолий Величков - зам.-министър на отбраната, чл.-кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров – ЦИНСО-БАН, както и представители на военно-научни организации - Военна академия "Г. С. Раковски", НВУ "В. Левски", ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Института по отбрана, дирекция "Отбранителна аквизиция" – МО и др.
Срещата бе открита от директора на Института, полк. д-р Димитър Кирков. Зам.-министър Величков поздрави участниците и благодари на г-жа Ангелиева за инициативата й за създаване на Националната научна програма "Сигурност", с реализирането на която се очаква научно-изследователските организации да бъдат подпомогнати при провеждането на фундаментални и приложни научни изследвания и разработки за нуждите на отбраната и сигурността. Зам.-министър Ангелиева запозна присъстващите с основната идея, целта и начините на финансиране, а проф. Хаджитодоров - разясни задачите, начина на организация, управлението и работните пакети на Програмата.
Проведена беше дискусия по структурата и съдържанието на нейния проект.
В заключение, полк. доц. д-р Николай Стоянов - зам. директор на Института по отбрана, обобщи резултатите от обсъждането и предложи следващата работна среща да се проведе през септември т.г., в разширен формат, с участието на всички заинтересувани публични научни организации от страната.


за института

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към Министъра на отбраната, и е наследник на богатите традиции на бившите военнонаучни организации - Военен научно-технически институт, Военен научно-изследователски институт, Институт за перспективни изследвания за отбраната, на Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на МО.
С ПМС № 5 от 21.01.2014 г. Институтът по отбрана е именован „Професор Цветан Лазаров”.

С ПМС № 54 от 01.04.2010 г. от Дирекция „Политика по въоръженията” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е преминал отдел „Качество, сертификация, кодификация и метрология”, а с ПМС № 135 от 12.05.2011 г. от Дирекция „Инвестиции в отбраната” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е прехвърлена структурата за организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО.

Постоянната комисия по технически науки и военно дело към Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол № 3 от 30.01.2012 г. дава право на Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” да обучава в образователна и научна степен "доктор" по научните специалности „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, „Радиолокация и радионавигация”, „Радиопредавателна и радиоприемна техника”, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” и „Оптични лазерни уреди и методи”.

Институтът по отбрана изпълнява следните функции:

1. научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;

2. подпомагане анализа на състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;

3. подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;

4. осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили;

5. подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;

6. изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;

7. извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения;

8. осъществяване на методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон;

9. контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;

10. разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества;

11. метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;

12. сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО (NSPA, NCIA, CMRE, ACT и др.), Европейския съюз (EDA и др.) и на двустранна основа;

13. координиране и планиране чрез национални представители на научноизследователска дейност в международни организации в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана;

14. участие в международни проекти и научноизследователски групи в областта на сигурността и отбраната;

15. изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

16. изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

17. извършване на военноикономически анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;

18. планиране и организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО и развитието на съответната информационна система;

19. подпомагане на министъра при защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната;

20. изпълнение на дейностите по чл. 24, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;

21. обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми в областта на техническите науки;

22. развитие на академичен състав, необходим за провеждане на научноизследователска и научно-приложна дейност и обучение на докторанти.

Научноизследователската дейност на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се изразява в извършването на:

 • военни научно-приложни и приложни изследвания;
 • военно-техническа експертиза;
 • научна експертиза;
 • научно съпровождане на проекти и разработки за нуждите на МО и БА;
 • проучвания и инженерни решения.

Международно сътрудничество на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”:

 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в Организацията за изследвания и технологии на НАТО – NATO Science & Technology Organization (STO);
 • NATO Science & Technology Strategy
  Стратегия на НАТО в областта на науката и технологиите
 • Участие на експерти от Института по отбрана в работните органи на Агенцията на НАТО по стандартизация – NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA);
 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в международни проекти и в международни екипи за експертизи и изследвания;
 • организиране и участие в международни срещи и конференции;
 • публикуване на постигнати научноизследователски резултати в чуждестранните специализирани издания.