ТЕМИ ЗА ДОКТОРАНТУРА

СЕКЮРИТИ ЕКСПО
25-о международно изложение

7 - 10 март 2018

Пожароизвестяване, пожарогасене, видеонаблюдение, контрол на достъп, биометрия, периметрова защита, алармени системи, IT и комуникации, оборудване „интелигентни сгради“.


новини

Официална церемония в Royal College of Surgeons, гр. Единбург ♦ Празник на Военноморските сили ♦ Тържествен ритуал по присвояването на първо офицерско звание "лейтенант" на курсантите и присвояването на първо сержантско звание на кадетите от Професионалния сержантски колеж от Випуск 140-ти "Ботевски" ♦
21.09.2018 г. Официална церемония в Royal College of Surgeons, гр. Единбург
На 19 септември 2018 г. на официална церемония в Royal College of Surgeons, гр. Единбург, Великобритания, проф. д.н. Янцислав Янакиев, професор в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ беше награден от Главния учен на НАТО д-р Томас Килион с наградата на Организацията за наука и технологии – Individual Scientific Achievement Award.
Това е най-престижната награда, давана от Борда на Организацията за наука и технологии на НАТО за изключителни постижения в областта на научните изследвания в подкрепа на Алианса и страните членки.
On 19 September 2018, at an official ceremony at the Royal College of Surgeons, Edinburgh, UK, Prof. Dr. Sc. Yantsislav Yanakiev, professor at the Bulgarian Defense Institute “Prof. Tsvetan Lazarov”, was awarded by NATO Chief Scientist Dr. Thomas Killion with NATO Individual Scientific Award for 2018. This is the most prestigious award given by the NATO Science and Technology Organization Board for outstanding research achievements in support of the Alliance and the member states.


13.08.2018 г. Празник на Военноморските сили"
По покана на Командира на Военноморските сили - контраадмирал Митко Петев и на началника на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" - флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, Директорът на Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров" - полк. д-р Димитър Кирков присъства на тържественото честване на 139-годишнината от създаването на Военноморските сили на Република България и на тържествения акт по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск "Ботевски", което се проведе на 12 август 2018 г. на Морска гара - Варна. Шестнадесет са курсантите, които успешно завършиха своето обучение и получиха лейтенантски пагони, с назначение във военните формирования на Военноморските сили на Република България.
         Церемонията на Морска гара премина тържествено, в присъствието на Президента и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България - господин Румен Радев, заместник-министъра на отбраната - господин Анатолий Величков, началника на отбраната на Република България - генерал Андрей Боцев, командира на ВМС - контраадмирал Митко Петев, генерали, адмирали, офицери, представители на местната власт, много близки на курсантите випускници, граждани и гости на град Варна.


27.07.2018 г. Тържествен ритуал по присвояването на първо офицерско звание "лейтенант" на курсантите и присвояването на първо сержантско звание на кадетите от Професионалния сержантски колеж от Випуск 140-ти "Ботевски"
По покана на началника на Националния военен университет "Васил Левски", бригаден генерал доктор Пламен Богданов, на 27 юли 2018 г. Директорът на Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров", полк. доктор Димитър Кирков присъства на тържествения ритуал по присвояването на първо офицерско звание "лейтенант" на курсантите и присвояването на първо сержантско звание на кадетите от Професионалния сержантски колеж от Випуск 140-ти "Ботевски".
На тържествената церемония присъстваха заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов, заместник-началника на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов, генерали, адмирали и офицери от Българската армия.
През учебната 2018 г. завършиха 113 курсанти от НВУ "В. Левски" в 16 военни специализации, на които се присвоява първо офицерско звание "лейтенант" и получават образователно - квалификационна степен "бакалавър". От Професионалния сержантски колеж завършиха 44 кадети от 10-тия випуск.


за института

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към Министъра на отбраната, и е наследник на богатите традиции на бившите военнонаучни организации - Военен научно-технически институт, Военен научно-изследователски институт, Институт за перспективни изследвания за отбраната, на Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на МО.
С ПМС № 5 от 21.01.2014 г. Институтът по отбрана е именован „Професор Цветан Лазаров”.

С ПМС № 54 от 01.04.2010 г. от Дирекция „Политика по въоръженията” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е преминал отдел „Качество, сертификация, кодификация и метрология”, а с ПМС № 135 от 12.05.2011 г. от Дирекция „Инвестиции в отбраната” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е прехвърлена структурата за организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО.

Постоянната комисия по технически науки и военно дело към Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол № 3 от 30.01.2012 г. дава право на Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” да обучава в образователна и научна степен "доктор" по научните специалности „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, „Радиолокация и радионавигация”, „Радиопредавателна и радиоприемна техника”, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” и „Оптични лазерни уреди и методи”.

Институтът по отбрана изпълнява следните функции:

1. научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;

2. подпомагане анализа на състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;

3. подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;

4. осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили;

5. подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;

6. изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;

7. извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения;

8. осъществяване на методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон;

9. контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;

10. разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества;

11. метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;

12. сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО (NSPA, NCIA, CMRE, ACT и др.), Европейския съюз (EDA и др.) и на двустранна основа;

13. координиране и планиране чрез национални представители на научноизследователска дейност в международни организации в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана;

14. участие в международни проекти и научноизследователски групи в областта на сигурността и отбраната;

15. изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

16. изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

17. извършване на военноикономически анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;

18. планиране и организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО и развитието на съответната информационна система;

19. подпомагане на министъра при защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната;

20. изпълнение на дейностите по чл. 24, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;

21. обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми в областта на техническите науки;

22. развитие на академичен състав, необходим за провеждане на научноизследователска и научно-приложна дейност и обучение на докторанти.

Научноизследователската дейност на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се изразява в извършването на:

 • военни научно-приложни и приложни изследвания;
 • военно-техническа експертиза;
 • научна експертиза;
 • научно съпровождане на проекти и разработки за нуждите на МО и БА;
 • проучвания и инженерни решения.

Международно сътрудничество на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”:

 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в Организацията за изследвания и технологии на НАТО – NATO Science & Technology Organization (STO);
 • NATO Science & Technology Strategy
  Стратегия на НАТО в областта на науката и технологиите
 • Участие на експерти от Института по отбрана в работните органи на Агенцията на НАТО по стандартизация – NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA);
 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в международни проекти и в международни екипи за експертизи и изследвания;
 • организиране и участие в международни срещи и конференции;
 • публикуване на постигнати научноизследователски резултати в чуждестранните специализирани издания.