Процедури и информация, публикувани след 01.10.2014 г., можете да намерите тук.

Обявата се отнася за: Вид на процедурата Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие Срок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедурата Обявление в
Държавен вестник
Лице за контакт Доку-
мента-
ция

„Денонощна въоръжена охрана на войскови имот на военно формирование 26940 – Стара Загора”

Ограничена процедура  по чл.3, ал.2, чл. 5, ал.1, т.3 (т.4 от Приложение №5), чл. 14, ал 2, т.2, чл. 119в, ал.1 от ЗОП

до 16.30 ч. на 13.06.2014 г. на адреса, посочен в документацията за участие

Не се продава, изтегля се безплатно от колона "Документация"

08.09.2014 г. на адрес: Министерство на отбраната,              гр. София 1092,ул. "Дякон Игнатий" № 3 Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"

Отваряне на пликовете с Ценовите предложения ще се състои на  09.10.2014 г. в 11.00 часа в сградата на МО на ул. "Дякон Игнатий" № 3, гр. София.
Представители на участниците, които не са управители, да носят пълномощно за представляване на фирмите и РДКИ.
Заявки за присъствие се подават на телефони:02/ 92 20 788, 02/ 92 20 789,  до 16:30 ч. на 08.10.2014г 

 

00164-2014-008
Решениe 603087; Обявление 603094

 

 

Нина Иванова, тел.: 02/ 92 20 788

Изтегли

 

Отговори на въпроси

„Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и доизграждане на ВР 1144-гр. Враца”

Ограничена процедура на основание чл.3, ал.2, чл.5, ал.1, т.1, чл.14, ал.2, чл.16, ал.5 и ал.8 и част трета „а”, от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител 

До 17.00 часа на 26.03.2014г. на адреса, посочен в документа-цията за участие

Не се продава, изтегля се безплатно от колона "Документация"

До 35-ия ден, следващ датата на изпращане на поканите по чл. 80 от ЗОП . на адрес: Министерство на отбраната,   гр. София 1092,ул. "Дякон Игнатий" № 3 Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"

Получаване на заявления за участие 

 

Отваряне на заявленията за участие на кандидатите на 04.04.2014 г. от 14:00 часа в сградата на МО на ул. "Дякон Игнатий" № 3, гр. София.
Представителите на кандидатите, които не са управители, да носят пълномощно за представляване на фирмите. Информация и заявки за присъствие се подават на телефони 02/92 20796 до 16:00 ч. на 03.04.2014 г.

 

Отварянето на офертите на кандидатите в ограничената процедура ще се състои на 16.06.2014 г. от 14.00 часа в сградата на Министерство на отбраната.

Представителите на кандидатите, които не са управители,
да носят пълномощно за представляване на фирмите.
Информация и заявки за присъствие се подават на телефон
02/92 20796 до 16:00 ч. на 13.06.2014 г.

 

Обявяване на ценовите предложения ще се състои на 17.06.2014 г. от 14.00 часа
в сградата на Министерство на отбраната
Представителите на участниците, които не са управители,
да носят пълномощно за представляване на фирмите.
Информация и заявки за присъствие се подават на телефон

02/92 20796 до 13:00 ч. на 17.06.2014 г.

 

 

На 24.02.2014 г. са изпратени в АОП Решение на зам.-министъра на отбраната и  обявлението за обществената поръчка

инж. Дима Даракова, тел.
02/ 92 20 796,

инж. Искра Канева, тел. 02/ 92 20 744

Изтегли

Консултантска услуга за обект: „1492/ХБ – Нов хранителен блок във в.ф. 52 740 – Хасково” с подобекти:
Подобект 1: „Хранителен блок”;
Подобект 2: „Разрушаване на сгради №№ 25, 26 и 27, и плувен басейн”;
Подобект 3: „Открита, затревена спортна площадка”;
Подобект 4: „Преустройство на отоплителната централа (сграда № 39)”.

Процедура по чл. 16,  ал. 8 от ЗОП за избор на Консултант

 

Не се продава, изтегля се безплатно от колона "Документация"

До 17.00 часа на 10.09.2013 г.на адрес: Министерство на отбраната, дирекция "Инфраструктура на отбраната", ул. "Дякон Игнатий" № 3, гр. София 1092

 

Отваряне на ценовите оферти на 04.10.2013 г. от 10.00 часа в сградата на МО на ул. "Дякон Игнатий" № 3, гр. София.
Представителите на участниците, които не са управители, да носят пълномощно за представляване на фирмите.
Информация и заявки за присъствие се подават на телефони 9220749 и 9220711 до 16:00 ч. на 03.10.2013

На 30.07.2013. г.  са изпратени в АОП ”

инж. Валентин Карастоянов, тел.: 02/ 92 20 720, инж. К. Пешев, тел.: 02/ 92 20 747 и 20 734

Изтегли

Обект „Техническа паспортизация на сгради с основно предназначение“  

Ограничена процедура - на основание чл. 3, ал. 2; чл. 5, ал. 1, т. 3; чл. 14, ал. 2, т. 2; чл. 16, ал. 5 и ал. 8 и част трета „а“ от Закона за обществените поръчки /ЗОП/  за сключване на рамково споразумение с до 7 /седем/ потенциални изпълнители на услуга с предмет „Техническа паспортизация на сгради с основно предназначение“

------

Не се продава, изтегля се безплатно от колона "Документация"

Приемане на оферти до 17.00 часа 40-ия ден, следващ датата на изпращане на поканите по чл. 80 от ЗОП на адрес: Министерство на отбраната, дирекция "Инфраструктура на отбраната", ул. "Дякон Игнатий" № 3, гр. София 1092

Отваряне на офертите на 08.05.2013 г. в 14.00 часа в сградата на МО на ул. "Дякон Игнатий" № 3, гр. София.
Представителите на участниците, които не са управители, да носят пълномощно за представляване на фирмите.
Заявки за присъствие се подават на телефоните за контакт до 16:00 ч. на 07.05.2013

Отменено заседание на комисията. Информация за ново публично заседание на комисията ще бъде публикувано допълнително

На 15.05.2013 г. от 15.30 часа открито заседание на комисията.
Заявки за присъствие се подават на телефоните за контакт до 13:00 часа на 15.05.2013 г.

Представителите на участниците, които не са управители, да носят пълномощно за представляване на фирмите.

 

Отварянето на ценовите оферти на кандидатите в ограничената процедура ще се състои на 07.03.2014 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на отбраната.
Заявки за присъствие се подават на телефон 02/9220792 или 02/9220794 до 16.00 часа на 06.03.2014 г. Представителите на участниците, които не са управители, да носят пълномощно за представляване на фирмите.

 

 

На 05.11.2012 г.  са изпратени в АОП Решение № 138/01.11.2012 г.. на зам.-министъра на отбраната и  обявлението  за обществената поръчка

 

 

 

инж. Валентин Карастоянов, тел.: 02/ 92 20 720,
арх. Лидия Далкалъчева, тел.: 02/ 92 20 792

Изтегли

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка  „Невъоръжена охрана на освободени войскови имоти в управление на Министерство на отбраната  с брой охранители за всеки имот и обособена позиция”, съгласно приложение № 1

Открита процедура  чл. 3, ал. 1, т. 2 , чл. 14, ал. 1, т.2  и чл. 16, ал.1 и 8, от  Закона за обществените поръчки

-

Не се продава, изтегля се безплатно от колона "Документация"

До 16.00 часа на 13.11.2012 г. на адрес:  Приемната на Министерство на отбраната, дирекция, "Инфраструктура на отбраната", ул. "Дякон Игнатий" № 3, гр. София 1092
вътр. тел. 20788 или 20789

Отварянето на ценовите оферти на участниците в процедурата ще е на 04.03.2013 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на отбраната.
Заявки за присъствие се подават на телефон 02/9220788 или 02/9220789 до 16.00 часа на 28.02.2013 г. Представителите на участниците, които не са управители, да носят пълномощно за представляване на фирмите.

На 19.09.2012 г.  са изпратени в АОП Решение № 103/17.09.2012 г.  на зам.-министъра на отбраната и  обявлението  за обществената поръчка

Нина Иванова, тел.: 02/ 92 20 788,
Васил Живков, тел.: 02/ 92 20 789

 

 

 

 

Открита процедура с предмет: „Денонощна невъоръжена охрана на имоти в управление на Министерство на отбраната”

 

------

 

 

Решение № 93/30.07.2013 г. на заместник-министъра на отбраната за прекратяване на „открита процедура” по обособени позиции, обявена с Решение № 208/08.08.2011 г. и частично прекратена с Решение № 238/15.09.2011 г. на министъра на отбраната

 

 

 

 

Нина Иванова, тел.: 02/ 92 20 788

Изтегли