Политически кабинет

Политическият кабинет подпомага министъра при формулирането, разработването и изпълнението на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в областта на отбраната и при осъществяването на гражданския контрол върху въоръжените сили.

Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността".

Работата на политическия кабинет се подпомага от съветници, експерти и технически сътрудници.

 

Заместник-министър Августина Цветкова

Функции:

Заместник-министъра на отбраната Августина Цветкова отговаря за следните ресори:

 • Политиката по управление на собствеността - движима и недвижима на Министерството на отбраната;
 • Социалната политика в Министерството на отбраната, развитието на социалния статус на военнослужещите и на цивилните служители, отдиха и възможностите за спорт и възстановяване;
 • Политиката за грижи за ветераните, военноинвалидите и военнопострадалите;
 • Политиката в областта на взаимодействието с неправителствени организации, включително с военнопатриотични съюзи, организации и сдружения;
 • Политиката на Министерството на отбраната във връзка с членството на Република България в НАТО и ЕС;
 • Международната политика на Министерството на отбраната;
 • Политиката за борба с корупцията;
 • Политиката в областта на осъвременяване и подобряване на нормативната уредба на Министерството на отбраната;
 • Политиката за военнопатриотично обучение;
 • Информационната политика на Министерството на отбраната и Българската армия, включително по предоставяне на информация на обществеността и по опазването на класифицираната информация.

 

Заместник-министърът на отбраната участва в следните ведомствени и междуведомствени съвети:

 • Съвет по сигурността при Министерския съвет;
 • Съвет за административна реформа;
 • Междуведомствен съвет по участие на Р България в НАТО;
 • Съвет по европейските въпроси;
 • Съвет по Европейска комуникация;
 • Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС;
 • Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към МС;
 • Съвет по децентрализация на държавното управление;
 • Национален съвет за инспектиране на труда;
 • Междуведомствен съвет за специални обществени поръчки с компенсаторно споразумение;
 • Междуведомствена работна група за координиране и контролиране на дейностите за присъединяването на Р България към Шенгенското пространство;
 • Междуведомствена работна група за разработване на национална програма за развитие на Р България 2020г.;
 • Постоянен съвет по антикорупция в Министерството на отбраната, като негов Председател;
 • Отраслов съвет за социално сътрудничество в МО, като негов Председател.

 

Заместник-министърът отговаря за общия контрол на дейността на следните структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на търговските дружества с принципал министъра на отбраната:

 • Националната гвардейска част;
 • Комендантството–МО;
 • Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”.

 

По Закона за достъп до обществена информация заместник-министъра на отбраната г-жа Цветкова:

 • подписва решенията за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация;
 • подписва уведомленията по чл. 29-33 от Закона за достъп до обществена информация по образувани производства за предоставяне на достъп до обществена информация.

 

Биография

 

За връзка

 

Изказвания

 

Интервюта

 

 

Заместник-министър Валентин Радев

Функции

Заместник-министъра на отбраната Валентин Радев отговаря за следните ресори:

 • Политиката в областта на планирането, разпределението и законосъобразното и ефективно разходване на ресурсите за отбрана;
 • Политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната;
 • Политиката в областта на стандартизирането, кодифицирането и сертифицирането на военната и специалната продукция за нуждите на въоръжените сили;
 • Политиката в областта на публично-частното партньорство в производството и връзките с производители и доставчици на въоръжение и техника;
 • Политиката по управление на човешките ресурси, военното образование и военнонаучните изследвания;
 • Политиката в областта на подготовка на страната за отбрана;
 • Политиката в областта на освобождаване от ненужно имущество, включително и по утилизация и унищожаване на негодно и ненужно въоръжение, боеприпаси и други военни средства и материали;
 • Здравната политика, военномедицинското и психологическото осигуряване;
 • Политиката за създаване на безопасни и здравословни условия за изпълнение на военната служба и за полагане на труд;
 • Политиката за опазване и възстановяване на околната среда.

 

Заместник-министърът на отбраната участва в следните ведомствени и междуведомствени съвети:

 • Съвета по въоръженията като негов председател;
 • Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;
 • Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
 • Националния съвет по наркотичните вещества;
 • Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерски съвет;
 • Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната.

 

Заместник-министърът отговаря за общия контрол на дейността на следните структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и търговските дружества с принципал министъра на отбраната:

 • Военна академия „Г. С. Раковски”;
 • Националния военен университет;
 • Военномедицинска академия;
 • Висшето военноморско училище;
 • Професионалните сержантски колежи;
 • Института по отбрана;
 • Националния военноисторически музей;
 • търговските дружества с принципал министъра на отбраната.

 

Биография

 

Изказвания и интервюта

 

Началник на кабинета

Началникът на кабинета:

 • организира работата на политическия кабинет, участва в заседанията, организирани от началника на кабинета на министър-председателя, и информира министъра и политическия кабинет за взетите решения;
 • подготвя програмата на министъра и координира изпълнението й;
 • организира подготовката и следи за изпълнението на работната програма на министерството и обобщава предложенията на членовете на кабинета за нейното допълване и актуализиране;
 • информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството, преглежда и насочва по компетентност текущата кореспонденция, която получава, и осъществява контрол по сроковете за изпълнение на възложените от министъра задачи;
 • осъществява връзките на министъра с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани;
 • координира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
 • организира работата на Съвета по отбрана.

 

Биография

 

Парламентарен секретар

Парламентарният секретар:

 • осъществява връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии;
 • при покана присъства на заседанията на комисиите на Народното събрание и координира присъствието на други длъжностни лица от министерството;
 • информира министъра и политическия кабинет за всички предложения във връзка със законопроекти, отнасящи се до дейностите в областта на отбраната;
 • координира и контролира подготовката на отговорите на актуални въпроси и питания на депутати;
 • информира министъра и политическия кабинет за дебатите по законопроектите по т. 3, обсъжданите въпроси и решенията на комисиите на Народното събрание, отнасящи се до дейностите в областта на отбраната;
 • поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите по т. 3, одобрени от Министерския съвет по предложение на министъра и внесени в Народното събрание;
 • участва в заседанията на парламентарните секретари на министерствата и информира началника на политическия кабинет за взетите решения;
 • участва в изготвянето на проекта на законодателна програма на министерството.

 

Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.