Заповеди

11.05.2015

Заповед № ОХ-319 от 11.05.2015 г относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски” с начало през м. юни 2015 г.

11.05.2015

Заповед № ОХ-318 от 11.05.2015 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в Националния военен университет „Васил Левски”

07.05.2015

Заповед № ОХ-305 от 07.05.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

28.04.2015

Заповед № ОХ-288 от 28.04.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Сухопътните войски на Българската армия във Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ в Карлайл, Пенсилвания, през учебната 2015/2016 г.

06.04.2015

Заповед № OX-244 от 06.04.2015 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски” с начало през м. май 2015 г.

24.03.2015

Заповед № ОХ-210 от 24.03.2015 г. относно изменение на заповед на министъра на отбраната № ОХ–34/15.01.2015 г. за обявяване на заявения брой места за приемане на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за учебната 2015/2016 г.

20.03.2015

Заповед № ОХ-194 от 20.03.2015 г. относно определяне на условията, реда и организацията на годишното разместване и назначаване на военнослужещите на вакантни и овакантяващи се длъжности от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през 2015 година (с приложени образци)

20.03.2015

Заповед № ОХ-193 от 20.03.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в задгранични представителства, щабове и органи на международни организации и други международни инициативи (Приложение: списък с длъжностите)

04.03.2015

Заповед № ОХ-164 от 04.03.2015 г. относно обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

23.02.2015

Заповед № ОХ-125 от 17.02.2015 г. относно обявяване на Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища през 2016 г., за обучение на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища през 2016 г.

04.02.2015

Заповед № ОХ-99 от 04.02.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности във Военномедицинска академия

30.01.2015

Заповед № ОХ-88 от 30.01.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „В. Левски”

29.01.2015

Заповед № ОХ–83 от 29.01.2015 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски” и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” за учебната 2015/2016 г.

23.01.2015

Заповед № ОХ-54 от 23.01.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската  армия в задгранични представителства, щабове и органи на международни организации  и други международни инициативи

15.01.2015

Заповед ОХ-34 от 15.01.2015 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за учебната 2015/2016 г.

14.01.2015

Заповед № ЗС-18 от 14.01.2015 г. относно пределяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 51500.503.440 с площ от 114,139 дка, застроен със сграда с идентификатор 51500.503.440.1 със застроена площ от 27 кв.м., находящ се в землището на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, област Бургас

08.01.2015

Заповед № ОХ-22 от 08.01.2015 г. относно изменения в приложението към МЗ №ОХ-404/07.06.2013 г. относно отмяна на „Спецификации на изпита за определяне нивото на владеене на френски език за Министерството на отбраната на Република България в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 – първо издание“ и обявяване на второ редактирано издание

08.01.2015

Заповед № ОХ-21 от 08.01.2015 г. относно изменение в Приложение към т. 2 на МЗ №ОХ-172/01.03.2013 г. относно отмяна на „Спецификации на изпита за определяне на нивото на владеене на английски език на Министерството на отбраната на Република България в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 – осмо редактирано издание“ и обявяване на девето редактирано издание

08.01.2015

Заповед № ОХ-20 от 08.01.2015 г. относно изменения в приложенията към т. 1 на МЗ №ОХ-851/08.11.2011 г. относно утвърждаване на спецификации за изпитите за определяне нивото на владеене на гръцки, немски, румънски, руски, сръбски, турски, френски и български език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001

08.01.2015

Заповед № ЗС-4 от 08.01.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ 11 /единадесет/ броя сгради с обща ЗП 6 818 кв. м, находящи се в обл. Софийска, общ. Ихтиман, землището на с. Вакарел, м. „Сурбол” в имот № 934021 с площ 211,637 дка.

08.01.2015

Заповед № ОХ-8 от 08.01.2015 г. относно определяне на функциите и делегиране на правомощия на заместник-министрите на отбраната

08.01.2015

Заповед № ОХ-5 от 08.01.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „В. Левски”

05.01.2015

Заповед № ОХ-1 от 05.01.2015 г. относно изменение и допълнение на МЗ № ОХ-855/26.11.2014 г. относно определяне на функциите и делегиране на правомощия на заместник-министрите на отбраната