Заповеди

08.02.2016

Заповед № OX-101 от 08.02.2016 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски” през м. март 2016 г.

04.02.2016

Заповед № OX-100 от 04.02.2016 г. определяне на реда за назначаване и преназначаване на военнослужещи на длъжности в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през 2016 година

Приложение 1 - Списък на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати

Приложение 2 - Списък на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси)

Приложение 3 - Списък на кандидатите за назначаване на длъжности

Приложение 4 - Списък на командирите (началниците) на военни формирования или ръководители наструктури, в чиито състав са длъжностите, включени в Регистъра на вакантни длъжности за офицери и офицерски кандидати

03.02.2016

Заповед № ОХ-93 от 03.02.2016 г. относно изменение и допълнение на заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-37/14.01.2016 г., относно обявяване на заявения брой места за приемане на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2016/2017 година

01.02.2016

Заповед № ОХ-90 от 01.02.2016 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски” и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров”, студенти, обучаващи се във висшите военни училища за придобиване на професионална квалификация „Офицер от резерва“ и стипендианти за учебната 2016/2017 година

25.01.2016

Заповед № ОХ-68 от 25.01.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в задгранично представителство на Р България, в международни организации и в други международни инициативи (с включено приложение: Списък на вакантните длъжности)

25.01.2016

Заповед № ОХ-65 от 25.01.2016 г. относно обявяване на вакантна длъжност „старши инструктор“ във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

21.01.2016

Заповед № ОХ-60 от 21.01.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

18.01.2016

Заповед № OX-43 от 18.01.2016 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски” през м. февруари 2016 г.

14.01.2016

Заповед № ОХ-37 от 14.01.2016 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2016/2017 г.

12.01.2016

Заповед № ОХ-27 от 12.01.2016  г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” във Военномедицинска академия

12.01.2016

Заповед № ОХ-23 от 12.01.2016  г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „Васил Левски”

11.01.2016

Заповед № ОХ-15 от 11.01.2016 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

11.01.2016

Заповед № OX-14 от 11.01.2016 г. относно организиране на процеса на атестиране на военнослужещите от административните звена на Министерството на отбраната и оправомощаване на длъжностни лица да изпълняват функциите им на старши атестиращ през атестационната 2016 година.