Заповеди

24.11.2015

Заповед № ОХ-823 от 24.11.2015 г. относно oбявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ за военнослужещ в Националния военен университет „Васил Левски

17.11.2015

Заповед № ОХ-807 от 17.11.2015 г. относно изменение на МЗ No ОХ-608/03.09.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации и други международни инициативи

05.11.2015

Заповед № ОХ-784 от 05.11.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности „доцент“ и „главен асистент” за военнослужещи във Военна академия „Г. С. Раковски”

03.11.2015

Заповед № ОХ-777 от 03.11.2015 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски“

28.10.2015

Заповед № ЗС-519 от 28.10.2015 г. относно определяне на наемател на част от имот публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната, находящ се в с. Черноморец, община Созопол, нос „Христосотира“, представляващ незастроен терен от имот № 000272 с площ 144 кв.м.

28.10.2015

Заповед № ЗС-518 от 28.10.2015 г. относно определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната, находящ се в гр. Несебър, местност „Кокалу“, представляващ покривно пространство на сграда с идентификатор 51500.503.439.14 с площ 127,00 кв. м. и помещение в сградата с наемна площ 12,39 кв.м.

28.10.2015

Заповед № ЗС-517 от 28.10.2015 г. относно определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната, находящ се в гр. Поморие, местност „Кротиря“, представляващ незастроен терен от имот с идентификатор 57491.515.1 с площ 101,40 кв.м.

28.10.2015

Заповед № ЗС-516 от 28.10.2015 г. определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната, находящ се в гр. Русе, ул. „Ябланица“ № 20, местност „Камусчия“, представляващ част от покривното пространство на сграда с идентификатор 63427.158.1917.10 с наемна площ 30,10 кв.м. и стая на петия етаж на сградата с наемна площ 13,35 кв.м.

28.10.2015

Заповед № ЗС-515 от 28.10.2015 г. относно определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната, находящ се в гр. Царево, „Нестинарка“, местност „Ск. Фонд - Боруна“, представляващ незастроен терен от имот с идентификатор 48619.54.689 с площ 200 кв.м.

27.10.2015

Заповед № ОХ-762 от 27.10.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военноморските сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВMС на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд, през учебната 2016/2017 г.

27.10.2015

Заповед № ОХ-761 от 27.10.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама, през учебната 2016/2017 г.

27.10.2015

Заповед № ОХ-760 от 27.10.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Сухопътните войски на Българската армия в Армейския командно-щабен колеж на САЩ във Форт Левънуърт, Канзас, през учебната 2016/2017 г.

27.10.2015

Заповед № ОХ-759 от 27.10.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Военноморските сили на Българската армия във Военноморския колеж на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд, през учебната 2016/2017 г.

27.10.2015

Заповед № ОХ-758 от 27.10.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Военновъздушните сили на Българската армия във Военновъздушния колеж на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама, през учебната 2016/2017 г.

27.10.2015

Заповед № ОХ-757 от 27.10.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Сухопътните войски на Българската армия във Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ в Карлайл, Пенсилвания, през учебната 2016/2017 г.

27.10.2015

Заповед № ОХ-756 от 27.10.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в Националния университет по отбраната на САЩ във Вашингтон през учебната 2016/2017 г.

20.10.2015

Заповед № ОХ-740 от 20.10.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

12.10.2015

Заповед № ЗС-511 от 12.10.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 68134.4083.731 с площ 9750 кв. м, находящ се в гр. София, общ. Столична, р-н „Младост-3“, област София – град

12.10.2015

Заповед № ЗС-510 от 12.10.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 68134.4083.735 с площ 2225 кв. м и построените в него 2 сгради с обща застроена площ 457 кв. м, находящ се в гр. София, р-н Младост, ж. к. Младост-3, общ. Столична, обл. София

12.10.2015

Заповед № ЗС-509 от 12.10.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ поземлен имот № 033006 с площ 35 018 кв. м, застроен с 6 бр. сгради с обща ЗП 407 кв. м и части от 3 броя сгради с обща ЗП 268 кв. м в землището на с. Лозно, м. „Стрелбището”, общ. Кюстендил, област Кюстендил

09.10.2015

Заповед № ОХ-709 от 09.10.2015 г. относно отмяна на „Спецификации на изпита за определяне нивото на владеене на английски език за Министерството на отбраната на Република България в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 – девето редактирано издание“ и обявяване на десето редактирано издание

06.10.2015

Заповед № ОХ-704 от 06.10.2015 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски” през м. ноември 2015 г.

06.10.2015

Заповед № ОХ-703 от 06.10.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в Националния военен университет „Васил Левски“

05.10.2015

Заповед № ЗС–508 от 05.10.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането за имот представляващ поземлен имот с идентификатор 21662.4839.98 с площ от 5 670 кв. м, заедно с построените върху имота 3 бр. сгради с обща ЗП 120 кв.м, находящ се в обл. София град, общ. Столична,  гр. София, р-н „Нови Искър”, с. Доброславци

05.10.2015

Заповед № ЗС–507 от 05.10.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 000150 с площ 150,367 дка и построените в него 23 сгради с обща застроена площ 3412 кв. м, находящ се в землището на с. Алдомировци, местност “Лозище”, община Сливница, област Софийска

05.10.2015

Заповед № ЗС–506 от 05.10.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ поземлен имот № 000199 с площ 71 890 кв. м заедно с построените върху него 8 броя сгради с обща ЗП 1 197 кв. м, находящ се в обл. Софийска, общ. Божурище, землището на с. Гурмазово

05.10.2015

Заповед № ЗС–505 от 05.10.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането за имот представляващ поземлен имот с идентификатор 21662.4815.27 с площ от 27 458 кв. м, заедно с построените върху имота 4 бр.сгради с обща ЗП 501 кв.м, и 1 брой съоръжение – метална вишка,  находящ се в обл. София град, общ. Столична, гр.София, р-н „Нови Искър”, с. Доброславци

05.10.2015

Заповед № ЗС–504 от 05.10.2015 г. относно определяне на наемател на имот – частна  държавна собственост, в  управление на Министерство на отбраната,  находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“, бл. 112, вх. Б, представляващ магазин № 3 с наемна площ от 197,25 кв. м.

15.09.2015

Заповед № ЗС-503 от 15.09.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ поземлен имот № 000134 с площ 7 120 кв. м и изградено в него съоръжение – естакада за мотори, бетонова конструкция, височина около 20 см., находящ се в обл. Монтана, общ. Берковица, землище с. Бокиловци, м. „Йончови ханове”

15.09.2015

Заповед № ЗС-501 от 15.09.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: имот № 175011 с площ 24,847 дка с построените 14 бр. сгради с обща застроена площ 3 472 кв.м, находящ се в гр. Провадия, местност „Разсадника”, общ. Провадия, обл. Варна

15.09.2015

Заповед № ЗС-500 от 15.09.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането за имот № 175015 с площ 16 943 кв.м с построените 8 бр.сгради с обща застроена площ 2 453 кв.м, находящ се в обл. Варна, общ. Провадия, гр. Провадия, местност „Разсадника”

14.09.2015

Заповед № OX-635 от 14.09.2015 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски” през м. октомври 2015 г.

07.09.2015

Заповед № ОХ-618 относно обявяване на вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс (с приложен списък на вакантните длъжности)

03.09.2015

Заповед № ОХ-608 относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации и други международни инициативи

02.09.2015

Заповед № ОХ-607 от 02.09.2015 г. относно обявяване на вакантни длъжности, изискващи сержантски (старшински) военни звания за комплектуване на Представителния духов оркестър на Военноморските сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Списък на обявяване на вакантните длъжности за оркестранти от Военноморските сили за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

02.09.2015

Заповед № ОХ-604 от 02.09.2015 г. относно обявяване на вакантни длъжности изискващи сержантски военни звания за комплектуване на Гвардейския представителен духов оркестър с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс (с приложен списък на обявените вакантни длъжности)

28.08.2015

Заповед № ОХ - 593 от 28.08.2015 г. относно обявяване на вакантна длъжност „асистент“ във Военномедицинска академия

27.08.2015

Заповед № ОХ-586 относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 юни 2015 година

24.08.2015

Заповед № ЗС-498 от 24.08.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането за имот представляващ поземлен имот с идентификатор 48393.4957.51 с площ от 40 280 кв. м, заедно с построените върху имота 5 бр. сгради с обща ЗП 489 кв. м, навес със ЗП 29 кв. м, беседка и вишка, находящ се в обл. София град, общ. Столична, гр. София, р-н „Нови Искър”, с. Мировяне, местност „Кривуля”

13.08.2015

Заповед № ОХ-553 от 13.08.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

06.08.2015

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-541 от 06.08.2015 г. относно определяне на реда и сроковете за изготвяне и изпращане до военните формирования/структурите на Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на Щабен елемент за интегриране на сили на НАТО (NFIU) на територията на Република България към 01.08.2015 г.,  и реда и организацията за назначаване на военнослужещите

31.07.2015

Заповед № ОХ-525 от 31.07.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

30.07.2015

Заповед № ОХ-523 от 30.07.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности във Военномедицинска академия

28.07.2015

Заповед № ОХ-514 от 28.07.2015 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски” през м. септември 2015 г.

20.07.2015

Заповед № ЗС-460 от 20.07.2015 г. относно определяне на наемател на имот – частна  държавна собственост, в  управление на Министерство на отбраната,  находящ се в гр. София, ж. к. „Дружба-2“, бл. 202, вх. А, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1505.2238.1.69, представляващ магазин № 2 с наемна площ от 199,00 кв. м.

17.07.2015

Заповед № ЗС-459 от 17.07.2015 г. относно определяне на наемател на имот – частна  държавна собственост, в  управление на Министерство на отбраната,  находящ се в гр. София, ж. к. „Надежда“ до бл. 435, представляващ магазин № 3 с наемна площ от 78,56 кв.м.

14.07.2015

Заповед № ЗС-458 от 14.07.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 51500.510.84 с площ от 9,711 дка, застроен с 3 сгради с обща застроена площ от 332 кв.м., находящ се в землището на гр. Несебър, м. „Акротиря”, община Несебър, област Бургас

14.07.2015

Заповед № ОХ-473 от 14.07.2015 г. относно изменение на МЗ №ОХ-219/19.03.2013 г. относно условията и реда за провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001, допълнена с МЗ №ОХ-870/20.12.2013 г. и изменена с МЗ №ОХ-841/18.11.2014 г.

13.07.2015

Заповед № ЗС-455 от 13.07.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ поземлен имот№ 175013 с площ 14 998 кв. м, застроен с 8 бр. сгради с обща ЗП 962 кв. м, находящ се в обл. Варна, общ. Провадия, гр. Провадия, м. „Разсадника”

07.07.2015

Заповед № ЗС – 454 за изменениe на МЗ № ЗС – 390/11.06.2015 г. за определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот

07.07.2015

Заповед № ЗС – 452 за определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот

02.07.2015

Заповед № ОХ- 460 от 02.07.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на Военновъздушните сили на Китайската Народна Република през учебната 2015/2016 г.

02.07.2015

Заповед № ОХ- 459 от 02.07.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в Колежа по отбрана на Университета за национална отбрана в Пекин, Китайска Народна Република през учебната 2015/2016 г.

30.06.2015

Заповед № ЗС – 448 за определяне на наемател на част от имот публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната, находящ се в с. Черноморец, община Созопол

30.06.2015

Заповед № ЗС – 447 за определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната, находящ се в гр. Несебър

30.06.2015

Заповед № ЗС – 446 за определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната, находящ се в гр. Поморие

30.06.2015

Заповед № ЗС – 445 за определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната, находящ се в гр. Царево

30.06.2015

Заповед № ЗС – 444 за определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната, находящ се в гр. Русе

26.06.2015

Заповед № ОХ- 435 от 26.06.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в задгранични представителства, международни организации, и други международни инициативи

19.06.2015

Заповед № ОХ-416 от 19.06.2015 г. относно обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури във военните академии, висшите военни училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” през 2016 г. (С приложения - списък на научните специалности/докторски програми за обучение в редовна и задочна форма на докторантура през 2016 г. и формуляр на допълнително споразумение)

19.06.2015

Заповед № ОХ-414 от 19.06.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ и „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

19.06.2015

Заповед № ЗС-416 от 19.06.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането за имот представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.54.31  с площ 39 613 кв.м, ведно с построените в него 4 бр. сгради с обща застроена площ 353 кв.м, находящ се в обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоана”/Родопи/, м. „Татар мезар”

19.06.2015

Заповед № ЗС-412 от 19.06.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането за имот представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.54.32  с площ 28 155 кв.м, ведно с построените в него 11 бр. сгради с обща застроена площ 2 206 кв.м, находящ се в обл.Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоана”/Родопи/, м. „Татар мезар”

11.06.2015

Заповед № ОХ – 384 от 11.06.2015 г. относно обявяване имената на приетите офицери за обучение във факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски ” по специализации от специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, за учебната 2015/2016 година

11.06.2015

Заповед № ЗС-390 от 11.06.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ имот № 166001 – 12 458 кв. м, застроен с 5 бр. сгради с обща застроена площ от 394,73 кв. м и съоръжения, находящ се в гр. Павликени, м. “Лако дере”, община Павликени, област Велико Търново

11.06.2015

Заповед № ОХ – 383 от 11.06.2015 г. относно изменение на заповед на министъра на отбраната № ОХ–34/15.01.2015 г. за обявяване на заявения брой места за приемане на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2015/2016 г.

10.06.2015

Заповед № ЗС-385 от 10.06.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането за имот представляващ поземлен имот с идентификатор 00702.515.107 с площ от 65 кв.м, заедно с построената в него сграда с идентификатор 00702.515.107.1 на три етажа със застроена площ от 65 кв.м, изба с площ от 63 кв.м, находящ се в област Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, ул. „Съединение” № 17

10.06.2015

Заповед № OX-371 от 10.06.2015 г. за изменение на МЗ ОХ-193/20.3.2015 г.

29.05.2015

Заповед № ЗС – 376 от 29.05.2015 г.относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: полумасивна едноетажна сграда със ЗП 54,60 кв.м, ведно с отстъпено право на строеж върху терена, находяща се в обл. Силистра,    общ. Кайнарджа, с. Средище,ул. „Здравец” № 6, кв. 15, парцел V

27.05.2015

Заповед № ОХ-349 от 27.05.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в Националния военен университет „Васил Левски“

11.05.2015

Заповед № ОХ-319 от 11.05.2015 г относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски” с начало през м. юни 2015 г.

11.05.2015

Заповед № ОХ-318 от 11.05.2015 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в Националния военен университет „Васил Левски”

07.05.2015

Заповед № ОХ-305 от 07.05.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

28.04.2015

Заповед № ОХ-288 от 28.04.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Сухопътните войски на Българската армия във Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ в Карлайл, Пенсилвания, през учебната 2015/2016 г.

06.04.2015

Заповед № OX-244 от 06.04.2015 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски” с начало през м. май 2015 г.

24.03.2015

Заповед № ОХ-210 от 24.03.2015 г. относно изменение на заповед на министъра на отбраната № ОХ–34/15.01.2015 г. за обявяване на заявения брой места за приемане на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за учебната 2015/2016 г.

20.03.2015

Заповед № ОХ-194 от 20.03.2015 г. относно определяне на условията, реда и организацията на годишното разместване и назначаване на военнослужещите на вакантни и овакантяващи се длъжности от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през 2015 година (с приложени образци)

20.03.2015

Заповед № ОХ-193 от 20.03.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в задгранични представителства, щабове и органи на международни организации и други международни инициативи (Приложение: списък с длъжностите)

04.03.2015

Заповед № ОХ-164 от 04.03.2015 г. относно обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

23.02.2015

Заповед № ОХ-125 от 17.02.2015 г. относно обявяване на Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища през 2016 г., за обучение на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища през 2016 г.

04.02.2015

Заповед № ОХ-99 от 04.02.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности във Военномедицинска академия

30.01.2015

Заповед № ОХ-88 от 30.01.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „В. Левски”

29.01.2015

Заповед № ОХ–83 от 29.01.2015 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски” и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” за учебната 2015/2016 г.

23.01.2015

Заповед № ОХ-54 от 23.01.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската  армия в задгранични представителства, щабове и органи на международни организации  и други международни инициативи

15.01.2015

Заповед ОХ-34 от 15.01.2015 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за учебната 2015/2016 г.

14.01.2015

Заповед № ЗС-18 от 14.01.2015 г. относно пределяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 51500.503.440 с площ от 114,139 дка, застроен със сграда с идентификатор 51500.503.440.1 със застроена площ от 27 кв.м., находящ се в землището на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, област Бургас

08.01.2015

Заповед № ОХ-22 от 08.01.2015 г. относно изменения в приложението към МЗ №ОХ-404/07.06.2013 г. относно отмяна на „Спецификации на изпита за определяне нивото на владеене на френски език за Министерството на отбраната на Република България в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 – първо издание“ и обявяване на второ редактирано издание

08.01.2015

Заповед № ОХ-21 от 08.01.2015 г. относно изменение в Приложение към т. 2 на МЗ №ОХ-172/01.03.2013 г. относно отмяна на „Спецификации на изпита за определяне на нивото на владеене на английски език на Министерството на отбраната на Република България в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 – осмо редактирано издание“ и обявяване на девето редактирано издание

08.01.2015

Заповед № ОХ-20 от 08.01.2015 г. относно изменения в приложенията към т. 1 на МЗ №ОХ-851/08.11.2011 г. относно утвърждаване на спецификации за изпитите за определяне нивото на владеене на гръцки, немски, румънски, руски, сръбски, турски, френски и български език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001

08.01.2015

Заповед № ЗС-4 от 08.01.2015 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ 11 /единадесет/ броя сгради с обща ЗП 6 818 кв. м, находящи се в обл. Софийска, общ. Ихтиман, землището на с. Вакарел, м. „Сурбол” в имот № 934021 с площ 211,637 дка.

08.01.2015

Заповед № ОХ-8 от 08.01.2015 г. относно определяне на функциите и делегиране на правомощия на заместник-министрите на отбраната

08.01.2015

Заповед № ОХ-5 от 08.01.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „В. Левски”

05.01.2015

Заповед № ОХ-1 от 05.01.2015 г. относно изменение и допълнение на МЗ № ОХ-855/26.11.2014 г. относно определяне на функциите и делегиране на правомощия на заместник-министрите на отбраната