Заповеди

08.08.2017

Заповед № ОХ-747 от 07.08.2017 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курс за подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски” с начало през м. септември 2017 г.

03.08.2017

Заповед № ОХ-718 от 27.07.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в Националния военен университет „Васил Левски”

27.07.2017

Заповед № ОХ-701 от 24.07.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

24.07.2017

Заповед № ОХ-698 от 21.07.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на длъжности от военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации и в други международни инициативи ( с включени приложения)

19.07.2017

Заповед № ОХ-676 от 11.07.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”

12.07.2017

Заповед № OX-670 от 11.07.2017 г. относно допълнение в заповед МЗ № ОХ-620/08.08.2016 г. относно условията и реда за разработване и провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001

11.07.2017

Заповед № ОХ-651 от 06.07.2017 г. относно изменение и допълнение на заповед № ОХ-476/22.05.2017 г. на министъра на отбраната, относно обявяване имената на офицерите, приети за обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски“, като слушатели в редовна форма по магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” от професионално направление „Военно дело”, за учебната 2017/2018 година

11.07.2017

Заповед № ОХ-660 от 07.07.2017 г. относно обявяване на списък със специфични длъжности в задгранични представителства на Р България, в международни организации и в други международни инициативи извън територията на страната, за които определени структури/военни формирования/административни звена осигуряват подготвени кандидати (с включено приложение)

10.07.2017

Заповед № ОХ-661 от 07.07.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на длъжности от военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в задгранични представителства на Р България, в международни организации и в други международни инициативи (с включени приложения)

10.07.2017

Заповед № ЗС-173 от 06.07.2017 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 012024 с площ от  3,354 дка, застроен с  3 бр. сгради с обща застроена площ от 334 кв.м., находящ се в землището на с. Градежница, местност „Циганското“, общ. Тетевен,  обл. Ловеч с ЕКАТТЕ 17419

07.07.2017

Заповед № ОХ–646 от 06.07.2017 г. относно изменение и допълнение на МЗ № ОХ-724/07.09.2011 г., изменена и допълнена с МЗ № ОХ-26/ 19.01.2012 г. и МЗ № ОХ-591/ 21.08.2013 г.

05.07.2017

Заповед № ОХ-611 от 27.06.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в Националния военен университет „Васил Левски”

30.06.2017

Заповед № ОХ-615 от 28.06.2017 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещи в Националния военен университет „Васил Левски”

28.06.2017

Заповед № ЗС-170 от 22.06.2017 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 18174.72.286, с площ 3 285 кв.м., застроен с 3 броя сгради с обща застроена площ 572 кв.м., находящ се в обл. Софийска, общ. Божурище, с. Гурмазово, местност „Матерка“

28.06.2017

Заповед № ЗС-169 от 22.06.2017 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот с идентификатор 18174.72.285 с площ 4 788 кв.м, застроен с 3 броя сгради с обща ЗП 185 кв.м, находящ се в с. Гурмазово, м. „Матерка“, община Божурище, област Софийска

26.06.2017

Заповед № ОХ-596 от 22.06.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в Националния военен университет „Васил Левски”

22.06.2017

Заповед № ОХ-590 от 20.06.2017 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

20.06.2017

Заповед № ОХ-584 от 19.06.2017 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Колежа по отбрана на Университета за национална отбрана в Пекин, Китайска Народна Република през учебната 2017/2018 г.

20.06.2017

Заповед № ОХ-583 от 19.06.2017 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на Военновъздушните сили на Китайската Народна Република през учебната 2017/2018 г.

20.06.2017

Заповед № ОХ-582 от 19.06.2017 г. относно изменение и допълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-61/20.01.2017 г., относно обявяване на заявения брой места за прием на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за учебната 2017/2018 година

20.06.2017

Заповед № ОХ-581 от 19.06.2017 г. относно обявяване имената на офицерите, приети за обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски”, като слушатели по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ за учебната 2017/2018 година

16.06.2017

Заповед № ОХ-569 от 13.06.2017 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната  към 31 март 2017 година

14.06.2017

Заповед № ОХ-570 от 13.06.2017 г. относно обявяване състава на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната

14.06.2017

Заповед № ОХ-565 от 09.06.2017 г. относно назначаване на Постоянен съвет по антикорупция в Министерството на отбраната

13.06.2017

Заповед № ОХ-444 от 10.05.2017 г. относно определяне на функциите и делегиране на правомощия на заместник-министрите на отбраната

07.06.2017

Заповед № ОХ-548 от 06.06.2017 г. относно обявяване на офицер за допускане до конкурсни изпити във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обучение в редовна форма по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело” за учебната 2017/2018 година.

07.06.2017

Заповед № ОХ-547 от 06.06.2017 г. относно изменение и допълнение на заповеди на министъра на отбраната № ОХ-61/20.01.2017 г. и № ОХ-475/22.05.2017 г., свързани с обявяване на заявения брой места за прием на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за учебната 2017/2018 година.

02.06.2017

Заповед № ОХ-512 от 31.05.2017 г. относно обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури във военните академии, висшите военни училища и Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” през 2018 г.

01.06.2017

Заповед № ОХ-510 от 31.05.2017 г.  относно провеждане на подбор за назначаване на длъжността „постоянен секретар на отбраната“ в Министерството на отбраната

31.05.2017

Заповед № ОХ-501 от 26.05.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във  Военномедицинска академия

31.05.2017

Заповед № ОХ-500 от 26.05.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ във Военна академия „Георги С. Раковски”

30.05.2017

Заповед № ЗС-156 от 25.05.2017 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: имот № 011341 с площ 68,356 дка, ведно с построените в него 9 бр. сгради с обща ЗП 660 кв.м, находящ се в област Пловдив, община Куклен, землището на гр. Куклен, местност „Капсида“

30.05.2017

Заповед № ЗС-155 от 25.05.2017 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: самостоятелен обект (военен клуб) в сграда с идентификатор № 51809.502.762.2.10 със застроена площ 231,18 кв.м., находящ се в гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“ № 66, вх. Б, общ. Нова Загора, обл. Сливен

30.05.2017

Заповед № ЗС-154 от 25.05.2017 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: Застроен поземлен имот с идентификатор 56784.529.34 с площ 2 732 кв.м, ведно с построените в имота 2 броя сгради със ОЗП 894,00 кв.м, находящ се в гр. Пловдив, район „Източен“, бул. „Освобождение“, община Пловдив, област Пловдив

29.05.2017

Заповед № ОХ-489 от 25.05.2017 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Военна академия „Георги С. Раковски”

26.05.2017

Заповед № ОХ-422 от 03.05.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност  „доцент“  във  Висшето военноморско  училище „Никола Й. Вапцаров“

26.05.2017

Заповед № ОХ-492 от 25.05.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности от военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в задгранични представителства на Р България, в международни организации или в други международни инициативи (с включени приложения)

23.05.2017

Заповед № OX-476 от 22.05.2017 г. относно обявяване имената на офицерите, приети за обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски“, като слушатели в редовна форма по магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” от професионално направление „Военно дело”, за учебната 2017/2018 година

23.05.2017

Заповед № OX-475 от 22.05.2017 г. относно изменение и допълнение на заповеди на министъра на отбраната № ОХ-61/20.01.2017 г. и № ОХ-179/22.02.2017 г. относно, обявяване на заявения брой места за прием на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за учебната 2017/2018 година

18.05.2017

Заповед № ОХ-466 от 17.05.2017 г. относно обявяване на вакантни академични длъжности „асистент“ във Военномедицинска академия

15.05.2017

Заповед № ОХ-452 от 12.05.2017 г. относно изменение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-1011/28.12.2016 г., изменена и допълнена със заповед № ОХ-120/07.02.2017 г. и заповед № ОХ-299/28.03.2017 г., относно обявяване на заявения брой места за прием на курсанти във висшите военни училища, кадети за сержанти-медици и стипендианти за учебната 2017/2018 г.

11.05.2017

Заповед № OX-427 от 03.05.2017 г. относно изменение и допълнение на заповед № ОХ-310/13.04.2016г. на министъра на отбраната

04.05.2017

Заповед № OX-416 от 02.05.2017 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Военновъздушните сили на Българската армия във Военновъздушния колеж на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама, през учебната 2017/2018 г.

04.05.2017

Заповед № OX-415 от 02.05.2017 г. относно изменение на Заповед № ОХ-381/20.04.2017 г.

24.04.2017

Заповед № ОХ-387 от 21.04.2017 г. относно изменение и допълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-323/04.04.2017 г., относно обявяване имената на офицерите, допуснати до конкурсни изпити във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обучение по магистърска специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” от професионално направление „Военно дело”, за учебната 2017/2018 година

21.04.2017

Заповед № OX-381 от 20.04.2017 г. относно обявяване на едно  допълнително място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама, през учебната 2017/2018 г.

13.04.2017

Заповед № OX-358 от 11.04.2017 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курс за подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски“ с начало през м. май 2017 г.

12.04.2017

Заповед № ОХ-351 от 10.04.2017 г. относно обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2017 г. (с включено приложение)

07.04.2017

Заповед № ОХ-330 от 05.04.2017 г. относно обявяване на броя места за прием на военнослужещи, за обучение като кадети в Професионалните сержантски (старшински) колежи за учебната 2017/2018 година.

06.04.2017

Заповед № ОХ-323 от 04.04.2017 г. относно обявяване имената на офицерите, допуснати до конкурсни изпити във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за обучение по магистърска специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от професионално направление „Военно дело“, за учебната 2017/2018 година.

30.03.2017

Заповед № ОХ-305 от 29.03.2017 г. относно изменение и допълнение на заповед на постоянния секретар на отбраната №ОХ-217/07.03.2017 г.

30.03.2017

Заповед № ОХ-304 от 28.03.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност  „доцент“  в  Националния  военен  университет „Васил Левски“

30.03.2017

Заповед № ОХ-303 от 28.03.2017 г. относно обявяване на вакантна длъжност „инструктор“ в Националния военен университет „Васил Левски“

29.03.2017

Заповед № ОХ-299 от 28.03.2017 г. относно изменение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-1011/28.12.2016 г., изменена и допълнена със заповед № ОХ-120/07.02.2017 г., относно обявяване на заявения брой места за прием на курсанти във висшите военни училища, кадети за сержанти-медици и стипендианти за учебната 2017/2018 година

24.03.2017

Заповед № ОХ-276 от 22.03.2017 г. относно обявяване имената на офицерите, допуснати до конкурсни изпити във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за обучение в редовна форма по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“ за учебната 2017/2018 година

23.03.2017

Заповед № ОХ - 269 от 22.03.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на длъжности от военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации или в други международни инициативи  (с включено приложение – списък с длъжности)

17.03.2017

Заповед № ОХ-255 относно утвърждаване на „Ръководство за прилагане на мерки за електронна защита“ (ТП – 3-1)

13.03.2017

Заповед № ОХ-217 относно обявяване на Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища през 2018 г., за обучение на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (с включено приложение)

13.03.2017

Заповед № ОХ-216 от 06.03.2017 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещи в Националния военен университет „Васил Левски“

01.03.2017

Заповед № ОХ-191 от 27.02.2017 г. относно обявяване на вакантни академични длъжности „асистент“ във Военна академия „Георги С. Раковски“

24.02.2017

Заповед № ОХ-179 от 22.02.2017 г. относно изменение и допълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-61/20.01.2017 г., изменена и допълнена със заповед № ОХ-119/07.02.2017 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2017/2018 година

24.02.2017

Заповед № ОХ-176 от 21.02.2017 г. относно обявяване имената на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите), допуснати до конкурсни изпити в Националния военен университет „Васил Левски“ и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ за обучение, като курсанти по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” от професионално направление „Военно дело” за учебната 2017/2018 година

15.02.2017

Заповед № ОХ-150 от 14.02.2017 г. oтносно определяне на функциите и делегиране на правомощия на  заместник-министрите на отбраната

10.02.2017

Заповед № ОХ-138 от 09.02.2017 г. oтносно изменение на Вътрешните правила за деловодната дейност и документооборота в Министерството на отбраната, утвърдени с МЗ № ОХ-375/23.05.2013 г.

10.02.2017

Заповед № ОХ-134 от 08.02.2017 г. oтносно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „Васил Левски”

09.02.2017

Заповед № Р-42 от 07.02.2017 г. относно назначаване на комисия за допускане до участие и класиране на студенти от висшите училища кандидати за стипендианти, за придобиване на професионална квалификация и изпълнение на служба в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за учебната 2017/2018 година

08.02.2017

Заповед № ОХ-120 от 07.02.2017 г. относно изменение и допълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-1011/28.12.2016 г., относно обявяване на заявения брой места за прием на курсанти във висшите военни училища, кадети за сержанти-медици и стипендианти за учебната 2017/2018 г.

08.02.2017

Заповед № ОХ-119 от 07.02.2017 г. относно изменение и допълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-61/20.01.2017 г., относно обявяване на заявения брой места за прием на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2017/2018 г.

07.02.2017

Заповед № ОХ-103 от 03.02.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности от военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в задгранични представителства на Р България, в международни организации или в други международни инициативи (с включено приложения – списък с длъжности)

06.02.2017

Заповед № OX-105 от 03.02.2017 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курс за подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски” с начало през м. март 2017 г.

06.02.2017

Заповед № ОХ-99 от 03.02.2017 г. относно изменение на заповед на постоянния секретар на отбраната № ОХ-139/19.02.2016 г. относно обявяване на „Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища през 2017 г.“ за обучение на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

02.02.2017

Заповед № ОХ-82 от 25.01.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ във Военна академия „Г. С. Раковски”

02.02.2017

Заповед № ОХ-81 от 25.01.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в Националния военен университет „Васил Левски“

01.02.2017

Заповед № ОХ-80 от 25.01.2017 г. относно обявяване на вакантни длъжности „преподавател” в Националния военен университет „В. Левски”

20.01.2017

Заповед № ОХ-61 от 20.01.2017 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на офицери, за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2017/2018 година

18.01.2017

Заповед № ОХ-37 от 16.01.2017 г., относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курс за подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски” с начало през м. февруари 2017 г.

13.01.2017

Заповед № ЗС-8  от 12.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 10135.2552.2325 с площ 523 кв.м, находящ се в гр. Варна, кв. „Изгрев“, област Варна

13.01.2017

Заповед № ЗС-7 от 12.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 10135.2552.2331 с площ 694 кв.м, находящ се в гр. Варна, кв. „Изгрев“, област Варна

11.01.2017

Заповед № ЗС-6 от 10.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 10135.2552.2606 с площ 876 кв.м, находящ се в  гр. Варна, ж.к. „Изгрев“, ул. „6 –та“, област Варна ЗС-6 от 10.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 10135.2552.2606 с площ 876 кв.м, находящ се в  гр. Варна, ж.к. „Изгрев“, ул. „6 –та“, област Варна

11.01.2017

Заповед № ЗС-5 от 10.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 00702.7.5 с площ от 16 840 кв.м, застроен с 15 сгр. с обща застроена площ 1775 кв.м., находящ се в гр. Асеновград, м. „Кавакалтъ“, общ. Асеновград, обл. Пловдив

11.01.2017

Заповед № ЗС-4 от 09.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 000282 с площ от 30 677 кв.м., с начин на трайно ползване: др. тер. нестоп., ведно със 7 броя сгради с обща застроена площ 932 кв.м., находящ се в обл. Бургас, общ. Средец, землище на с. Факия, местността „Край село“

11.01.2017

Заповед № ЗС-3 от 11.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 000281 с площ от 13 055 кв.м., находящ се в обл. Бургас, общ. Средец, землище на с. Факия, местност „Край село“, начин на трайно ползване: др. тер. нестоп., ведно с построените в имота 3 броя сгради с обща застроена площ 1 094 кв.м.

11.01.2017

Заповед № ЗС-2 от 09.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 000280 с площ от 8 838 кв.м. по КВС, находящ се в обл. Бургас, общ. Средец, землище на с. Факия, местност „Край село“, начин на трайно ползване: др. тер. нестоп., ведно с построената в имота сграда 01 – сграда с друго предназначение, застроена площ 1 322 кв.м., един етаж, масивна конструкция, построена 1970 г.

11.01.2017

Заповед № ЗС-1 от 09.01.2017 г., относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот № 10135.2552.2449 с площ 551 кв.м, находящ се в гр.Варна, кв.„Изгрев“, ул. „1-ва“, област Варна