Обяви и конкурси

10.08.2017

Резултати от теста за конкурсната длъжност „главен експерт“ в отдел „Електронни разплащания /СЕБРА/ и администриране на приходите“, дирекция „Финанси“, проведен на 10.08.2017 г.

07.08.2017

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.10.2017 г., 11.10.2017 г. и 12.10.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София

03.08.2017

Заповед № ОХ-718 от 27.07.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в Националния военен университет „Васил Левски”

27.07.2017

Заповед № ОХ-701 от 24.07.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

26.07.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността  „главен експерт“ в отдел „Електронни разплащания /СЕБРА/ и администриране на приходите“, дирекция „Финанси“

24.07.2017

Заповед № ОХ-698 от 21.07.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на длъжности от военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации и в други международни инициативи ( с включени приложения)

21.07.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на концепция за заемане на длъжността „Директор на дирекция „Управление на човешките ресурси“

19.07.2017

Заповед № ОХ-676 от 11.07.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”

12.07.2017

Резултати на явилите се на тест на 12.07.2017 г. в конкурса за длъжността „старши експерт“ в отдел „Бюджет“, дирекция „ Планиране, програмиране и бюджет“

11.07.2017

Заповед № ОХ-651 от 06.07.2017 г. относно изменение и допълнение на заповед № ОХ-476/22.05.2017 г. на министъра на отбраната, относно обявяване имената на офицерите, приети за обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски“, като слушатели в редовна форма по магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” от професионално направление „Военно дело”, за учебната 2017/2018 година

11.07.2017

Заповед № ОХ-660 от 07.07.2017 г. относно обявяване на списък със специфични длъжности в задгранични представителства на Р България, в международни организации и в други международни инициативи извън територията на страната, за които определени структури/военни формирования/административни звена осигуряват подготвени кандидати (с включено приложение)

10.07.2017

Заповед № ОХ-661 от 07.07.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на длъжности от военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в задгранични представителства на Р България, в международни организации и в други международни инициативи (с включени приложения)

10.07.2017

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати  за длъжността директор на дирекция „Управление на човешките ресурси“

10.07.2017

Обява за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина. (с включени приложения)

07.07.2017

Обява за конкурс за длъжността „ главен  експерт“  в  отдел „ Електронни разплащания (СЕБРА)  и администриране на приходите”  в  дирекция " Финанси"

05.07.2017

Заповед № ОХ-611 от 27.06.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в Националния военен университет „Васил Левски”

03.07.2017

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт в отдел „Бюджет“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“

30.06.2017

Заповед № ОХ-615 от 28.06.2017 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещи в Националния военен университет „Васил Левски”

26.06.2017

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 22980 – София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

26.06.2017

Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, на 12.09.2017 г. и 13.09.2017 г. в Националната гвардейска част

26.06.2017

Заповед № ОХ-596 от 22.06.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в Националния военен университет „Васил Левски”

23.06.2017

Обява конкурс за длъжността директор на дирекция „Управление на човешките ресурси“

22.06.2017

Заповед № ОХ-590 от 20.06.2017 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

20.06.2017

Заповед № ОХ-584 от 19.06.2017 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Колежа по отбрана на Университета за национална отбрана в Пекин, Китайска Народна Република през учебната 2017/2018 г.

20.06.2017

Заповед № ОХ-583 от 19.06.2017 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на Военновъздушните сили на Китайската Народна Република през учебната 2017/2018 г.

20.06.2017

Заповед № ОХ-581 от 19.06.2017 г. относно обявяване имената на офицерите, приети за обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски”, като слушатели по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ за учебната 2017/2018 година

16.06.2017

Обява за конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Бюджет“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“

15.06.2017

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ във формирования на Сухопътните войски, за времето от 18.09.2017 г. до 19.09.2017 г.

14.06.2017

Обява за провеждане на конкурс за офицер във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната и чужбина

07.06.2017

Заповед № ОХ-548 от 06.06.2017 г. относно обявяване на офицер за допускане до конкурсни изпити във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обучение в редовна форма по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело” за учебната 2017/2018 година.

07.06.2017

Заповед № ОХ-547 от 06.06.2017 г. относно изменение и допълнение на заповеди на министъра на отбраната № ОХ-61/20.01.2017 г. и № ОХ-475/22.05.2017 г., свързани с обявяване на заявения брой места за прием на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за учебната 2017/2018 година.

02.06.2017

Заповед № ОХ-512 от 31.05.2017 г. относно обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури във военните академии, висшите военни училища и Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” през 2018 г.

01.06.2017

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ за времето от 10.07.2017 г. до 11.07.2017 г. в Централно военно  окръжие

31.05.2017

Заповед № ОХ-501 от 26.05.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във  Военномедицинска академия

31.05.2017

Заповед № ОХ-500 от 26.05.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ във Военна академия „Георги С. Раковски”

29.05.2017

Заповед № ОХ-489 от 25.05.2017 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Военна академия „Георги С. Раковски”

26.05.2017

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища, които са изпълнявали военна служба (с включени приложения)

26.05.2017

Заповед № ОХ-422 от 03.05.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност  „доцент“  във  Висшето военноморско  училище „Никола Й. Вапцаров“

23.05.2017

Заповед № OX-476 от 22.05.2017 г. относно обявяване имената на офицерите, приети за обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски“, като слушатели в редовна форма по магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” от професионално направление „Военно дело”, за учебната 2017/2018 година

23.05.2017

Обява за втора свободна продажба на неусвоените карти за почивка в чужбина за сезон „ЛЯТО 2017”

18.05.2017

Заповед № ОХ-466 от 17.05.2017 г. относно обявяване на вакантни академични длъжности „асистент“ във Военномедицинска академия

15.05.2017

КОРЕКЦИЯ НА ОБЯВА С РЕГ. № 3 СВ - 3601/27.04.2017г.

15.05.2017

КОРЕКЦИЯ НА ОБЯВА С РЕГ. № 3 СВ - 3551/17.01.2017г.

04.05.2017

Свободна продажба на неусвоените карти за почивка за сезон “ЛЯТО 2017”

04.05.2017

Заповед № OX-416 от 02.05.2017 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Военновъздушните сили на Българската армия във Военновъздушния колеж на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама, през учебната 2017/2018 г.

03.05.2017

Обява за стартиране на свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната и за чужбина за сезон „ЛЯТО 2017”

02.05.2017

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери и сержанти, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ за времето от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. в Национален военен университет „Васил Левски”

28.04.2017

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017 г. до 15.09.2017 г. във военно формирование 22240 – Сливен

26.04.2017

Списък за допуснатите кандидати за длъжността държавен експерт в отдел „Програмиране на отбранителните ресурси“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“

21.04.2017

Заповед № OX-381 от 20.04.2017 г. относно обявяване на едно  допълнително място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама, през учебната 2017/2018 г.

13.04.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на концепция за заемане на длъжността „Директор на дирекция „Отбранителна аквизиция“

12.04.2017

Заповед № ОХ-351 от 10.04.2017 г. относно обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2017 г. (с включено приложение)

11.04.2017

Резултати от теста за конкурсната длъжност „главен инспектор“ в звено „Финансов контрол и материални проверки“, проведен на 11.04.2017 год.

10.04.2017

Обява за конкурс за длъжността държавен експерт в отдел „Програмиране на отбранителните ресурси”, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“

07.04.2017

Заповед № ОХ-330 от 05.04.2017 г. относно обявяване на броя места за прием на военнослужещи, за обучение като кадети в Професионалните сержантски (старшински) колежи за учебната 2017/2018 година.

06.04.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на концепция за заемане на длъжността „Директор на дирекция „Социална политика“

04.04.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на концепция за заемане на длъжността „Ръководител на инспекторат – главен инспектор на МО“

03.04.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността главен инспектор в звено „Финансов контрол и материални проверки“

30.03.2017

Заповед № ОХ-304 от 28.03.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност  „доцент“  в  Националния  военен  университет „Васил Левски“

30.03.2017

Заповед № ОХ-303 от 28.03.2017 г. относно обявяване на вакантна длъжност „инструктор“ в Националния военен университет „Васил Левски“

28.03.2017

Резултати на явилите се на тест на 28.03.2017 г. кандидати в конкурса за длъжността главен експерт в отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание“, дирекция  „Социална политика“

28.03.2017

Обява относно възможности за обучение на български държавни служители в Националното висше училище по администрация на Франция (ENA)

27.03.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността директор на дирекция „Отбранителна аквизиция“

24.03.2017

Заповед № ОХ-276 от 22.03.2017 г. относно обявяване имената на офицерите, допуснати до конкурсни изпити във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за обучение в редовна форма по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“ за учебната 2017/2018 година

23.03.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността директор на дирекция „Социална политика“

14.03.2017

Обява за конкурс за длъжността главен инспектор в звено „Финансов контрол и материални проверки”

13.03.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител на инспекторат – Главен инспектор на Министерството на отбраната

13.03.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание”, дирекция „Социална политика”

13.03.2017

Заповед № ОХ-216 от 06.03.2017 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещи в Националния военен университет „Васил Левски“

09.03.2017

Обява за конкурс за длъжността директор на дирекция „Отбранителна аквизиция“

06.03.2017

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 30.05.2017 г., 31.05.2017 г. и 01.06.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София

06.03.2017

Обява за конкурс за длъжността директор на дирекция „Социална политика“

01.03.2017

Заповед № ОХ-191 от 27.02.2017 г. относно обявяване на вакантни академични длъжности „асистент“ във Военна академия „Георги С. Раковски“

24.02.2017

Заповед № ОХ-179 от 22.02.2017 г. относно изменение и допълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-61/20.01.2017 г., изменена и допълнена със заповед № ОХ-119/07.02.2017 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2017/2018 година

24.02.2017

Заповед № ОХ-176 от 21.02.2017 г. относно обявяване имената на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите), допуснати до конкурсни изпити в Националния военен университет „Васил Левски“ и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ за обучение, като курсанти по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” от професионално направление „Военно дело” за учебната 2017/2018 година

24.02.2017

Обява за конкурс за длъжността ръководител на Инспекторат – главен инспектор на Министерството на отбраната, Инспекторат на Министерството на отбраната

21.02.2017

Резултати на явилите се на тест на 20.02.2017 г. кандидати в конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Политика по доходите“, дирекция „Социална политика“

20.02.2017

Обява за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание“, дирекция „Социална политика

16.02.2017

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив (с включени приложения)

10.02.2017

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (с включени приложения)

10.02.2017

Заповед № ОХ-134 от 08.02.2017 г. oтносно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „Васил Левски”

08.02.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт в отдел „Политика по доходите”, дирекция „Социална политика”

08.02.2017

Резултати на явилите се на тест на 08.02.2017 г. кандидати в конкурса за длъжността МЛАДШИ експерт в сектор „Развитие на кадастъра“, отдел „Управление на държавната собственост и кадастъра“, главна дирекция „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“

07.02.2017

Заповед № ОХ-103 от 03.02.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности от военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в задгранични представителства на Р България, в международни организации или в други международни инициативи (с включено приложения – списък с длъжности)

06.02.2017

Заповед № ОХ-99 от 03.02.2017 г. относно изменение на заповед на постоянния секретар на отбраната № ОХ-139/19.02.2016 г. относно обявяване на „Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища през 2017 г.“ за обучение на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

02.02.2017

Заповед № ОХ-82 от 25.01.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ във Военна академия „Г. С. Раковски”

02.02.2017

Заповед № ОХ-81 от 25.01.2017 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в Националния военен университет „Васил Левски“

01.02.2017

Заповед № ОХ-80 от 25.01.2017 г. относно обявяване на вакантни длъжности „преподавател” в Националния военен университет „В. Левски”

01.02.2017

Резултати на явилите се на тест на 31.01.2017 г. кандидати за конкурсни длъжности в дирекция „Правно-нормативна дейност“

23.01.2017

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Развитие на въоръженията“, главна дирекция “Отбранителна аквизиция”

23.01.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт в отдел „Правно осигуряване на обществените поръчки”, дирекция „Правно-нормативна дейност”

23.01.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт в отдел „Правно осигуряване на собствеността”, дирекция „Правно-нормативна дейност”

23.01.2017

Списък на допуснатите до конкурс кандидати за длъжността младши експерт в сектор „Развитие на кадастъра“, отдел „Управление на държавната собственост и кадастъра“, главна дирекция „Отбранителна аквизиция“

20.01.2017

Заповед № ОХ-61 от 20.01.2017 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на офицери, за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2017/2018 година

20.01.2017

Обява за конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Политика по доходите“, дирекция „Социална политика“

18.01.2017

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017г. до 21.06.2017г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив

18.01.2017

Решение № 3 от 11.01.2017 г. относно обявяване на конкурс за възлагане на управлението на лечебно заведение – ДКЦ „Свети Георги” ЕООД, гр. Хасково към Министерството на отбраната

03.01.2017

Обяви за конкурси за длъжности в дирекция "Правно-нормативна дейност" и в главна дирекция „Отбранителна аквизиция”