Други документи

22.06.2017

Доклад от министъра на отбраната Красимир Каракачанов относно Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада”, изменение и допълнение на проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, приет с решение на 43-то Народно събрание на 02.06.2016 г., обн., ДВ, бр. 43 от 07.06.2016 г. и на проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“, приет с решение на 43-то Народно събрание на 02.06.2016 г., обн., ДВ, бр. 43 от 07.06.2016 г.

12.05.2017

Списък № 1 за изменение на „Списък на излишните за Българската армия оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, подлежащи на снемане от употреба към 01.01.2017 г.“

12.05.2017

Списък № 1 за допълнение на „Списък на излишните за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, подлежащи на снемане от употреба към 01.01.2017 г.“

26.04.2017

Списък на излишните за Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, продукти свързани с отбраната (ПСО), които не са оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия (ОБВВПИ)  и изделия и технологии с двойна употреба, за снемане от употреба към 31.03.2017 г. – Раздел I – за реализация

22.03.2017

Годишен отчет на Министерство на  отбраната за изпълнението на програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

01.03.2017

Цели на Министерство на отбраната за 2017 г.

09.02.2017

Списък на излишните за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ), подлежащи на снемане от употреба към 01.01.2017 г. – Раздел I – излишни оръжия за търговска реализация

09.02.2017

Списък на излишните за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ), подлежащи на снемане от употреба към 01.01.2017 г. – Раздел I –  излишни боеприпаси за търговска реализация

09.02.2017

Списък на излишните за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ), подлежащи на снемане от употреба към 01.01.2017 г. – Раздел II – излишни оръжия за утилизация

09.02.2017

Списък на излишните за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ), подлежащи на снемане от употреба към 01.01.2017 г. – Раздел II – излишни боеприпаси за утилизация

20.05.2016

Списък на служителите от Министерството на отбраната, подали декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към 20 май 2016 година

01.03.2016

Цели на Министерство на отбраната за 2016 г.

01.03.2016

Отчет за изпълнението на целите на Министерство на отбраната за 2015 г.

27.03.2015

Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2014 г., приет с Решение на Министерския съвет  № 209 от 27 март 2015 г.

09.03.2015

Цели на Министерство на отбраната за 2015 г.

09.03.2015

Отчет за изпълнението на целите на министерство на отбраната за 2014 г.

25.02.2015

Презентация: Програма за финансова стабилизация. Началото...

25.02.2015

Списък на извършените от дирекция „Вътрешен одит„ –МО, одитни ангажименти във Военномедицинска академия

25.02.2015

Отчет за работата и дейността на Военномедицинска академия

23.02.2015

Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища през 2016 г.

20.02.2015

Доклад за извършен извънпланов одитен ангажимент за консултиране относно законосъобразността на сключените договори между Военномедицинска академия – София и ГПСМП „Дерма Прим МК” ООД

05.11.2014

Информация за изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната за деветмесечието на 2014 г.

10.10.2014

Изказване на Хайнрих Браус, помощник-генерален секретар на НАТО по отбранителна политика и планиране на заседанието на Индустриалния форум

20.06.2014

Съобщение до заинтересуваните лица и общественост

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03. 2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.

11.04.2014

Списък на курсовете провеждани в учебните центрове на българската армия

07.04.2014

Проект на Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили за 2013 г. (Приет с Решение на МС № 167/27.03.2014 г.)

27.03.2014

Отчетен доклад за контролната дейност на Инспектората на МО през 2013 г.

17.03.2014

Отчет за степента на изпълнение на политиките и отбранителните програми на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА за 2013 г.

28.02.2014

Цели на Министерство на отбраната за 2014 г.

28.02.2014

Отчет за изпълнение на целите на Министерство на отбраната за 2013 г.

01.11.2013

Информация за кандидатстване във Военните училища на САЩ с начало през учебната 2014/2015 г.

16.09.2013

Доктрина за логистиката

16.09.2013

Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори

09.08.2013

РЕШЕНИЕ № 478 от 9 август 2013 г. за създаване на Национален инициативен комитет за честването на 110 години от Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.)

24.07.2013

Доклад за резултатите от дейността на Министерството на отбраната през второто тримесечие на 2013 г.

19.07.2013

Меморандум за взаимодействие, сътрудничество и съвместна дейност при осъществяване на функциите и изпълнение на дейностите от Инспектората на Министерството на отбраната и служба „Военна полиция”

17.07.2013

Доклад за резултатите от социологическо изследване на тема „Социален статус на българския военнослужещ“

28.05.2013

Отчет на дейността на Министерството на отбраната за периода на управление на Служебното правителство, 13 март – 28 май 2013 г.

28.05.2013

Проект на „Насоки за развитие на отбранителната политика на Република България“

14.05.2013

Доклад за резултатите от дейността на Министерството на отбраната през първото тримесечие на 2013 г.

26.03.2013

Статут на дирекция „Вътрешен одит“ в Министерство на отбраната

21.03.2013

Управленски приоритети на министъра на отбраната на Република България

09.01.2013

Проект на постановление на МС за изменение на постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по закона за Министерството на вътрешните работи

01.11.2012

График за провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на НЕМСКИ, ГРЪЦКИ И ТУРСКИ ЕЗИК съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 за редовната изпитна сесия „Есен 2012"

31.10.2012

Доклад за резултатите от дейността на Министерството на отбраната през третото тримесечие на 2012 г.

25.09.2012

Обявяване на процедура за набиране на курсанти и студенти от висшите военни училища за обучение във военни училища на САЩ, с начало от учебната 2013/2014 година

21.09.2012

График за провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на ФРЕНСКИ И РУСКИ ЕЗИК съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 за редовната изпитна сесия „Есен 2012"

17.08.2012

График за провеждане на изпита за определяне на нивото на владеене на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 за периода октомври 2012 г. – февруари 2013 г.

01.08.2012

Доклад за резултатите от дейността на Министерството на отбраната през второто тримесечие на 2012 г.

07.06.2012

Концепция за въздушно наблюдение и разузнаване с безпилотни летателни системи от Въоръжените сили на Република България

10.05.2012

Доклад за резултатите от дейността на Министерството на отбраната през първото тримесечие на 2012 г.

22.02.2012

Цели на Министерството на отбраната за 2012 г., заложени в Програмата на правителството за европейското развитие на България

22.02.2012

Отчет на Министерството на отбраната за изпълнение на целите за 2011 г., заложени в Програмата на правителството за европейското развитие на България

13.02.2012

Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия

13.02.2012

Регистър на вакантните длъжности за сержанти/старшини и войници/матроси към 31.01.2012 г.(за военнослужещи вече приети на военна служба, валиден до 01.04.2012 г.)

02.02.2012

Промяна в допълнителен регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати към 31.01.2012 г.

31.01.2012

Допълнителен регистър на вакантни длъжности за офицери и офицерски кандидати към 31.01.2012 г. (валиден до 01.04.2012 г.)

21.01.2012

Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия

17.01.2012

Заповед № ОХ-23 от 17.01.2012 г. относно определяне на условията, реда и организацията за назначаване на военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия по допълнителен Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати към 31.01.2012 г.

18.01.2012

Списък на служители от Министерството на отбраната, подали декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

21.12.2011

Заповед № ОХ-950 от 20.12.2011 г. относно обявяване на Споразумение относно представителните и защитните функции на синдикатите с оглед интересите на цивилните служители по служебно правоотношение, работещи в Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител, по въпросите на служебните и осигурителните отношения

21.12.2011

Заповед № ОХ-949 от 20.12.2011 г. относно обявяване на Колективен трудов договор в Министерството на отбраната

17.11.2011

Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия

14.11.2011

Доклад за дейността на Министерството на отбраната за третото тримесечие на 2011 г.  

11.11.2011

Вътрешни правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата

10.11.2011

Анализ на  изпълнението на бюджета и Единния финансов план за материално - техническо осигуряване на Министерството на отбраната за деветмесечието на 2011 г.

28.09.2011

Допълнителен регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати към 30.09.2011 година

28.09.2011

Регистър на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) към 30.09.2011 година

02.08.2011

Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Р. България за периода 2011 - 2020 г.

28.07.2011

Доклад за резултатите от дейността на Министерството на отбраната през второто тримесечие на 2011 г.

27.06.2011

Преглед на структурата на въоръжените сили

13.06.2011

Проект на Инструкция за взаимодействие между Министерството на отбраната и  Министерството на вътрешните работи

06.06.2011

Доклад за резултатите от дейността на Министерството на отбраната
през първото тримесечие на 2011 г.

27.05.2011

Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати през 2011 година

27.05.2011

Рамково споразумение рег. № 14-08-5/26.05.2011 г. между Министерството на отбраната на Република България и Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска армия” към КНСБ и Националния синдикат “Отбрана” към КТ “Подкрепа”

19.05.2011

Регистър на вакантните длъжности за сержанти и войници към 01.07.2011

04.05.2011

Анализ на изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната за първото тримесечие на 2011 г.

06.04.2011

Информация за социалната адаптация на военнослужещите

23.03.2011

Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2010 г.

21.03.2011

Анализ на изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г.

30.11.2010

Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България

30.11.2010

Кодекс на етичното поведение на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

10.11.2010

Отчет за дейността на Министерството на отбраната през третото тримесечие на 2010 г.

08.11.2010

Анализ на изпълнението на бюджета и основните програми на Министерството на отбраната за деветмесечието на 2010 г.

02.11.2010

Правилник за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната

19.10.2010

Регистър на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) към 01.12.2010 година

16.09.2010

Презентация на проекта на Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република България

06.08.2010

Анализ на изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната за първото полугодие на 2010 г.

04.08.2010

Отчет за дейността на министерството на отбраната през първото полугодие на 2010 г.

16.07.2010

Правила за организацията и дейността на съветите за социално сътрудничество в Министерството на отбраната

16.07.2010

Допълнително споразумение към Споразумението относно представителните и защитните функции на синдикатите с оглед интересите на цивилните служители по служебно правоотношение, работещи в Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат Закона за администрацията, по въпросите на служебните и осигурителните отношения, подписано на 19.12.2009 г.

16.07.2010

Допълнително споразумение към Колективния трудов договор в Министерството на отбраната, обявен с МЗ № ОХ-919/19.12.2009 г.

28.06.2010

Списък на служители от Министерството на отбраната, заемащи публични длъжности, подали декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

09.05.2010

Регистър на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) през 2010 година

09.05.2010

Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати през 2010 година

31.03.2010

Анализ на изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната за първото тримесечие на 2010 г.

26.04.2010

Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

23.04.2010

Образци на декларации и образци на договори за военна служба

13.04.2010

Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2009 г.

06.04.2010

Правилник за устройството и дейността на Националния военноисторически музей

19.12.2009

Колективен трудов договор

08.12.2009

Справка за делата, по които страна е министърът на отбраната, заведени по повод прекратяване на правоотношения към 01.08.2008 г. със служители от Министерството на отбраната, Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната”, Изпълнителна агенция „ИКИ на ВТИ” и Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация”

03.12.2009

Управление на бюджета на Министерството на отбраната през първата половина на 2009 г. – текущи и дългосрочни последствия

10.11.2009

Отчет за дейността на Министерството на отбраната през първите 100 дни на правителството