Движими вещи с отпаднала необходимост за Българската армия

 

Министерството на отбраната съхранява значителни количества движими вещи с отпаднала необходимост, за които периодично се провеждат тръжни процедури по продажба.

Продажбата на движимите вещи с общо предназначение се извършва, чрез Софийска стокова борса в съответствие със Закона за стоковите борси и тържища. Информация за вида и количеството на продаваните имущества и техника се публикува в интернет страницата на борсата. Обявлението е в раздела „Нехранителни стоки” – „Специализирано оборудване – движими вещи.

Въоръжение, бойна и специална техника, ракети, военно-техническо имущество и запасни части за тях се продават от „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД на купувачи, притежаващи съответните лицензи за търговия с тях.

Информация за реда и начина на продажба на излишните за Министерството на отбраната движими вещи е публикувана в интернет страницата на „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД - http://stmo.bg.

Тук ще намерите информация за всички номенклатури движими вещи, подлежащи на разпоредителни действия.