ТЕМИ ЗА ДОКТОРАНТУРА


новини

Среща между експерти от Института по отбрана и делегация от министерството на отбраната на Алжирската народно-демократична република ♦ Среща на ръководството на министерството с представители на отбранителния бизнес в България ♦ Кулминация на най-голямото многонационално военно учение в черноморския регион „Saber Guardian” ♦
27.07.2017 г. Среща между експерти от Института по отбрана и делегация от министерството на отбраната на Алжирската народно-демократична република
На 11 юли 2017 г. в сградата на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се проведе среща между експерти от Института по отбрана и делегация от министерството на отбраната на Алжирската народно-демократична република. Срещата се състоя във връзка с планирано домакинство в съответствие със „Споразумението за сътрудничество във военната област” между Република България и Алжирската народно-демократична република.
Посещението имаше за цел обсъждане на възможностите за сътрудничество между двете страни във военната научно-технологична област.
В съответствие с предварително обсъдената програма, експертите от Института по отбрана представиха основните функции, мисия и задачи на Института по отбрана, неговата организационна структура, дейността на отделните дирекции, както и основните проекти, по които се работи. Специално внимание беше обърнато на международното сътрудничество, участието в научно-изследователски проекти на НАТО и ЕС.
Директорът на дирекция РВТТИМ, полк. д-р Димитър Кирков запозна делегацията подробно със същността и възможностите на ЦАТИП-Змейово, като отправи покана за бъдещо посещение и запознаване на място.
27.07.2017 г. Среща на ръководството на министерството с представители на отбранителния бизнес в България
На 06 юли 2017 г. в Информационния център на Министерство на отбраната се проведе среща на ръководството на министерството с представители на отбранителния бизнес в България.
На тази среща присъстваха и представители на Института по отбрана в лицето на ръководството на Работната група за извършване на анализ на вариантите за реализация на Проекта за инвестиционен разход на Министерството на отбраната „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираната бригада“.
Ръководителят на групата полк. д-р Димитър Кирков и полк. доц. Борислав Генов представиха основните параметри на проекта, след което бе обсъдено как и какъв дял от него може да бъде изпълнен от български компании, опериращи в сектора.27.07.2017 г. Кулминация на най-голямото многонационално военно учение в черноморския регион „Saber Guardian”
Директорът на Института по отбрана доц. д-р Петко Таушанов и директорът на Дирекция „Развитие на въоръжението, техниката, тиловите имущества и материали“ полк. д-р Димитър Кирков бяха VIP гости и наблюдаваха на 20 юли 2017г. на военния полигон "Ново село" край Сливен съвместни действия на тактически формирования от България, СЩ, Гърция и Грузия, които бяха кулминация на най-голямото многонационално военно учение в черноморския регион „Saber Guardian”.


за института

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към Министъра на отбраната, и е наследник на богатите традиции на бившите военнонаучни организации - Военен научно-технически институт, Военен научно-изследователски институт, Институт за перспективни изследвания за отбраната, на Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на МО.
С ПМС № 5 от 21.01.2014 г. Институтът по отбрана е именован „Професор Цветан Лазаров”.

С ПМС № 54 от 01.04.2010 г. от Дирекция „Политика по въоръженията” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е преминал отдел „Качество, сертификация, кодификация и метрология”, а с ПМС № 135 от 12.05.2011 г. от Дирекция „Инвестиции в отбраната” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е прехвърлена структурата за организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО.

Постоянната комисия по технически науки и военно дело към Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол № 3 от 30.01.2012 г. дава право на Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” да обучава в образователна и научна степен "доктор" по научните специалности „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, „Радиолокация и радионавигация”, „Радиопредавателна и радиоприемна техника”, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” и „Оптични лазерни уреди и методи”.

Институтът по отбрана изпълнява следните функции:

1. научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;

2. подпомагане анализа на състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;

3. подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;

4. осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили;

5. подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;

6. изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;

7. извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения;

8. осъществяване на методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон;

9. контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;

10. разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества;

11. метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;

12. сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО (NSPA, NCIA, CMRE, ACT и др.), Европейския съюз (EDA и др.) и на двустранна основа;

13. координиране и планиране чрез национални представители на научноизследователска дейност в международни организации в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана;

14. участие в международни проекти и научноизследователски групи в областта на сигурността и отбраната;

15. изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

16. изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

17. извършване на военноикономически анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;

18. планиране и организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО и развитието на съответната информационна система;

19. подпомагане на министъра при защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната;

20. изпълнение на дейностите по чл. 24, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;

21. обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми в областта на техническите науки;

22. развитие на академичен състав, необходим за провеждане на научноизследователска и научно-приложна дейност и обучение на докторанти.

Научноизследователската дейност на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се изразява в извършването на:

 • военни научно-приложни и приложни изследвания;
 • военно-техническа експертиза;
 • научна експертиза;
 • научно съпровождане на проекти и разработки за нуждите на МО и БА;
 • проучвания и инженерни решения.

Международно сътрудничество на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”:

 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в Организацията за изследвания и технологии на НАТО – NATO Science & Technology Organization (STO);
 • NATO Science & Technology Strategy
  Стратегия на НАТО в областта на науката и технологиите
 • Участие на експерти от Института по отбрана в работните органи на Агенцията на НАТО по стандартизация – NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA);
 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в международни проекти и в международни екипи за експертизи и изследвания;
 • организиране и участие в международни срещи и конференции;
 • публикуване на постигнати научноизследователски резултати в чуждестранните специализирани издания.